มูลค่าที่ตราไว้ (Par) หมายถึง มูลค่าหลักทรัพย์ที่ระบุไว้บนใบหุ้น
ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดในหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ 

img_par
img_par

การกำหนดมูลค่าที่ตราไว้ (Par) ขั้นต่ำสำหรับบริษัทจดทะเบียน

บริษัทจดทะเบียน

มี Par ≥ 0.5 บาท


ข้อยกเว้นสำหรับ Par ขั้นต่ำ

1. หลักทรัพย์จดทะเบียนมีราคาปิดในแต่ละวันทำการซื้อขายตั้งแต่ 100 บาทขึ้นไป เป็นเวลา
6 เดือนติดต่อกัน หรือ
2. บริษัทที่อยู่ระหว่างฟื้นฟูกิจการหรือปรับโครงสร้างหนี้กับสถาบันการเงิน หรือ
3. บริษัทที่ปรับโครงสร้างที่ได้รับความเห็นชอบจากตลาดหลักทรัพย์ฯ

ทั้งนี้กรณีที่ 2 และกรณีที่ 3 บริษัทต้องดำเนินการให้ Par ≥ 0.5 บาท ภายใน 12 เดือน นับแต่วันที่ลด Par ต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนดหรือก่อนพ้นเหตุอาจถูกเพิกถอนแล้วแต่กรณี

รูปแบบของการเปลี่ยนแปลง Par

1. การแตกหุ้น (Stock Split)

 • ทำให้หุ้นมีสภาพคล่องสูงขึ้น จากจำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้นและราคาหุ้นที่ลดลงดึงดูดให้ผู้ลงทุนรายย่อยลงทุนในหุ้นของบริษัทได้ง่ายขึ้น
ประโยชน์
บริษัท
bullet_check-black
เพิ่มการกระจายการถือหุ้นไปยังผู้ลงทุนกว้างขึ้น
bullet_check-black
สภาพคล่องของหุ้นสูงขึ้น
bullet_check-black
เป็นที่น่าสนใจของผู้ลงทุนมากขึ้น
ผู้ถือหุ้น
bullet_check-yellow
สามารถซื้อขายหุ้นได้คล่องขึ้น และมีความเป็นไปได้ ที่ได้รับกำไร จากการปรับเพิ่มขึ้นของราคาหุ้น

2. การรวมหุ้น (Reverse Stock Split)

ให้ผลตรงข้ามกับการแตกหุ้น โดยในบางสถานการณ์ การรวมหุ้นอาจทำให้ราคาหุ้นมีเสถียรภาพมากขึ้น เพราะการลดลงของจำนวนหุ้นและการเพิ่มขึ้นของราคาหุ้นอาจส่งผล ให้มูลค่าการซื้อขายลดลง และทำให้ความผันผวนของหุ้นลดลงตามไปด้วย

 • การรวมหุ้นอาจทำให้จำนวนผู้ถือหุ้นลดลง เพราะหลังจากการรวมหุ้นอาจเกิดเศษหุ้น ซึ่งทำให้ผู้ถือหุ้นบางรายได้รับเงินสดแทนและไม่ถือหุ้นอีกต่อไป
ประโยชน์
บริษัท
bullet_check-black
สร้างเสถียรภาพ ลดความผันผวนของราคาหุ้น
bullet_check-black
ใช้เป็นเครื่องมือจัดโครงสร้างผู้ถือหุ้น (ในกรณีที่บริษัทไม่ต้องการมีผู้ถือหุ้นรายย่อยเป็นจำนวนมาก)
ผู้ถือหุ้น
bullet_check-yellow
สร้างเสถียรภาพของราคาหุ้น ซึ่งเหมาะกับผู้ลงทุนบางประเภทเช่น ผู้ลงทุนระยะยาวที่มีการลงทุนแบบ Buy & Hold หรือไม่ชอบ หุ้นที่ผันผวน
ผลกระทบที่เกิดขึ้น

 การแตกหุ้น (Stock Split)การรวมหุ้น (Reverse Stock Split)
มูลค่าที่ตราไว้  ลดลงเพิ่มขึ้น
จำนวนหุ้นเพิ่มขึ้นลดลง
สภาพคล่องเพิ่มขึ้นลดลง

การแตกหุ้น หรือการรวมหุ้น ไม่กระทบต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Equity) และมูลค่าตลาดรวมของบริษัท (Market Capitalization)

การเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ (Par) ไม่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น อย่างไรก็ดี บริษัทอาจใช้เป็นทางเลือกหนึ่งในการเพิ่มสภาพคล่องในการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท

list-icn รูปแบบของการเปลี่ยนแปลง Par

 1. การแบ่งแยกมูลค่าที่ตราไว้ (Split Par) เช่น 
  เดิมทุนชำระแล้ว 100 ล้านบาท ประกอบด้วย หุ้นสามัญ 10 ล้านหุ้น Par 10 บาท เมื่อ Split Par เหลือหุ้นละ 1 บาท ทำให้ทุนใหม่เป็น ทุนชำระแล้ว 100 ล้านบาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 100 ล้านหุ้น Par 1 บาท
 2. การรวมมูลค่าที่ตราไว้ (รวม Par) เช่น 
  เดิมทุนชำระแล้ว 100 ล้านบาท ประกอบด้วย หุ้นสามัญ 10 ล้านหุ้น Par 10 บาท เมื่อรวม Par เป็นหุ้นละ 100 บาท ทำให้ทุนใหม่เป็น ทุนชำระแล้ว 100 ล้านบาทประกอบด้วยหุ้นสามัญ 1 ล้านหุ้น Par 100 บาท

list-icn การเปิดเผยข้อมูล

 • บริษัทจะต้องแจ้งมติคณะกรรมการเกี่ยวกับการ Split Par หรือการรวม Par ทันที คือภายในวันที่คณะกรรมการมีมติหรืออย่างช้าก่อนเวลาซื้อหรือขายหลักทรัพย์ในรอบแรก ของวันทำการถัดไปผ่านระบบ SETLink
 • ข้อมูลสำคัญที่ต้องเปิดเผยมีดังนี้
 1. วันที่คณะกรรมการมีมติให้เปลี่ยนแปลง Par
 2. ข้อเสนอของคณะกรรมการที่มีมติให้ Split Par หรือรวม Par โดยระบุมูลค่าที่ตราไว้ทั้งก่อนและหลังการเปลี่ยนแปลง Par
 3. กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น, วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date “RD”) หรือวันปิดสมุดทะเบียน (Book Closing Date “BC”) เพื่อสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับวาระการประชุมที่เกี่ยวข้องดังนี้
  • การเปลี่ยนแปลง Par (การ Split Par และการรวม Par) โดยระบุมูลค่าที่ตราไว้(Par)ทั้งก่อนและหลังการ Split Par
  • การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ

list-icn การแจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ภายในวันประชุมผู้ถือหุ้นหรืออย่างช้าก่อนเวลาซื้อหรือขายหลักทรัพย์ในรอบแรก ของวันทำการถัดไปผ่านระบบ SETLink

list-icn การจดทะเบียนเปลี่ยน Par

จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์ภายใน 14 วัน นับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น
ภายหลังจากที่บริษัทได้จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์เสร็จแล้ว ให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลและดำเนินการเพื่อให้ตลาดหลักทรัพย์เปลี่ยนแปลง Par
ของหุ้นสามัญในระบบซื้อขาย ดังนี้

1. อ้างถึงมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่อนุมัติให้เปลี่ยนแปลง Par
2. มูลค่าที่ตราไว้ทั้งก่อนและหลังการเปลี่ยนแปลง Par
3. วันที่บริษัทดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลง Par กับกระทรวงพาณิชย์แล้วเสร็จ
4. นำส่งเอกสารดังนี้ผ่านระบบ SETLink เพื่อเป็นข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์ โดยให้กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
4.1 หนังสือบริคณห์สนธิ
4.2 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลง Par ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

list-icn การประกาศข่าว

ตลาดหลักทรัพย์จะประกาศวันที่มีผลเปลี่ยนแปลง Par ของหุ้นสามัญของบริษัทในระบบซื้อขายหลักทรัพย์ โดยกำหนดเป็นวันทำการที่ 3 ถัดจากวันที่ตลาดหลักทรัพย์ประกาศข่าว

ขั้นตอนการเปลี่ยนแปลง Par

changing_par_value_flow
changing_par_value_flow_mb

เกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ถาม - ตอบ

โดยทั่วไปการแตกหุ้นหรือการรวมหุ้นจะไม่ทำให้เกิด Dilution Effect ทั้งในแง่ของ Price Dilution และ Control Dilution หากผู้ลงทุนถือหุ้นในสัดส่วนเดิมทั้งก่อนและหลังการแตกหุ้นหรือรวมหุ้นอย่างไรก็ตาม ในกรณีของการรวมหุ้น ผู้ลงทุนที่มีเศษหุ้นอาจต้องขายเศษหุ้น และทำให้สัดส่วนการถือครองหุ้นของบริษัทลดลง

การแตกหุ้นหรือรวมหุ้นเป็นเพียงการเพิ่มหรือลดสภาพคล่องของหุ้นเท่านั้น แต่ไม่ได้ทำให้ปัจจัยพื้นฐานของหุ้นเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม