การเป็นบริษัทจดทะเบียน

บริการสำหรับบริษัทจดทะเบียน

บริการเพื่อเพิ่ม Corporate Visibility

ตลาดหลักทรัพย์ฯ สนับสนุนการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสียเพื่อให้เข้าใจข้อมูลของบริษัทอย่างถูกต้อง ทำให้ราคาหุ้นสะท้อนมูลค่าที่แท้จริงของบริษัทได้ดีขึ้น
ในขณะเดียวกันก็สามารถรับฟังความเห็นและมุมมองจากภายนอกมาใช้ประโยชน์ต่อได้

ช่องทางสำหรับบริษัทจดทะเบียนในการนำเสนอข้อมูล เกี่ยวกับธุรกิจและผลการดำเนินงานแก่นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ นักลงทุน และสื่อมวลชน เป็นประจำทุกไตรมาส บริษัทจดทะเบียนที่สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่ SETLink

สรุปข้อมูลสำคัญของบริษัทจดทะเบียนตามรอบบัญชี ครอบคลุมข้อมูลภาพรวมธุรกิจ งบการเงิน ผลการ ดำเนินงาน และข้อมูลหลักทรัพย์ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจลงทุนให้ผู้ลงทุน

เวทีสัมมนาระดับนานาชาติ และการประชุมกลุ่มย่อย ระหว่างบริษัทจดทะเบียนไทยและผู้ลงทุนสถาบันทั้งในและต่างประเทศ เพื่อแสดงศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศและโอกาสการลงทุนในตลาดทุนไทย

กิจกรรมในรูปแบบ Virtual Roadshow (Eng.) สำหรับ บริษัทจดทะเบียนไทยได้นำเสนอข้อมูลธุรกิจ และผลการ ดำเนินงานของบริษัทเป็นประจำทุกไตรมาส กับผู้ลงทุน สถาบันต่างประเทศทั่วโลกในรูปแบบ การประชุมแบบกลุ่ม (Group Meeting) บริษัทจดทะเบียนที่สนใจ สามารถ ลงทะเบียนได้ที่  SETLink

เป็นรางวัลเกียรติยศที่ทรงคุณค่าเพื่อ สะท้อนให้เห็นถึง ความแข็งแกร่งและความยั่งยืนของตลาดทุนไทยและสร้างความภาคภูมิใจให้กับหลาย องค์กรและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง กับวงการตลาดทุนไทย

บริการข้อมูลสำหรับบริษัทจดทะเบียนเพื่อแสดงราคาหลักทรัพย์บนเว็บไซต์ในหน้านักลงทุนสัมพันธ์ (IR) ของบริษัท
ห้องเรียนบริษัทจดทะเบียน

Logo_ห้องเรียนบริษัทจดทะเบียน_black
แหล่งบริการความรู้บนเส้นทาง
การเป็นบริษัทจดทะเบียน
  • ข้อมูลที่ต้องรู้
การอบรม/สัมมนาเพื่อให้ความรู้ ทบทวนและอัปเดตข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกฎเกณฑ์สำคัญในการเป็นบริษัทจดทะเบียน เสริมสร้างความรู้และเข้าใจหลักการพื้นฐาน รวมถึงด้านบัญชีและการเงิน การส่งข่าว และแนวทางการส่งงบการเงินของบริษัทจดทะเบียน
  • ข้อมูลที่ควรรู้
กิจกรรมสัมมนาในเรื่องต่างๆ เพื่อเพิ่มความรู้ให้กับบริษัทจดทะเบียน ควบคู่ไปกับ networking ระหว่างบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
บริการงานนายทะเบียน


Group 16553

ดูแลรักษาข้อมูลหลักทรัพย์ และจัดทำทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์
โดยมีระบบเชื่อมโยงกับระบบงานรับฝาก และระบบบริหารข้อมูลสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น
บริการด้านระบบดิจิทัล

บริการระบบเชื่อมต่อและแพลตฟอร์มดิจิทัล เพื่ออำนวยความสะดวกในการดำเนินงานด้านต่างๆ ของธุรกิจ 
ดำเนินการโดย บริษัท ดิจิทัล แอคเซส แพลตฟอร์ม จำกัด (DAP) กลุ่มบริษัทของตลาดหลักทรัพย์ฯ
e-Meeting Platform
ระบบประชุมซึ่งรองรับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Shareholder Meeting) ทั้ง AGM และ EGM

National Digitial ID Proxy

บริการเชื่อมต่อกับแพลตฟอร์มสำหรับการพิสูจน์และยืนยันตัวตน เหมาะสำหรับการยืนยันตัวตนเมื่อต้องทำธุรกรรมออนไลน์ เช่น การเปิดบัญชีเพื่อการลงทุน การปล่อยสินเชื่อ การซื้อประกัน เป็นต้น


e-Stamp Duty
บริการชำระอากรแสตมป์อิเล็กทรอนิกส์ โดยเชื่อมต่อกับกรมสรรพากร สามารถใช้ทดแทนการติดอากรณ์แสตมป์ในรูปแบบกระดาษ