การคุ้มครองผู้ลงทุน

การคุ้มครองผู้ลงทุนในหลักทรัพย์ (SIPF)

กองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนในหลักทรัพย์
(Securities Investor Protection Fund หรือ SIPF)

คือ กองทุนที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยร่วมกับบริษัทหลัก ทรัพย์ที่เป็นสมาชิก ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ( โบรกเกอร์ )
จำนวนหนึ่งซึ่งสมัครเป็นสมาชิกของกองทุนฯ จัดตั้งขึ้น เพื่อเป็นหลักประกันความมั่นใจ ให้กับผู้ลงทุนที่ซื้อขายหลักทรัพย์ผ่าน
โบรกเกอร์ที่เป็นสมาชิก กองทุนฯ ว่าจะได้รับความคุ้มครองทรัพย์สินที่มอบไว้ในความดูแลของโบรกเกอร์ที่เป็น สมาชิกกองทุน
โดยได้รับการจ่ายเงินชดเชยจากกองทุนตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด

ผู้ลงทุนมีสิทธิได้รับการชดเชยจากกองทุนฯเป็นเงินสดหรือหลักทรัพย์ที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ หากผู้ลงทุนไม่ได้รับคืนทรัพย์สินที่มอบไว้ในความดูแลของโบรกเกอร์ที่เป็นสมาชิกกองทุนฯ ในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้

no
ในกรณีที่โบรกเกอร์ซึ่งเป็นสมาชิกกองทุนฯ ถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดตามกฎหมายล้มละลาย

no-1
ในกรณีที่โบรกเกอร์ซึ่งเป็นสมาชิกกองทุนฯ กับผู้ลงทุนมีข้อพิพาททางแพ่งเกี่ยวกับการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ และอนุญาโตตุลาการได้มีคำชี้ขาดให้โบรกเกอร์รายนั้นคืนทรัพย์สินแก่ผู้ลงทุนแต่โบรกเกอร์รายดังกล่าวไม่ปฏิบัติตาม

 

banner_sipf3_mobile

ผู้ลงทุนมีสิทธิได้รับการชดเชยจากกองทุนฯเป็นเงินสดหรือหลักทรัพย์ที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ หากผู้ลงทุนไม่ได้รับคืนทรัพย์สินที่มอบไว้ในความดูแลของโบรกเกอร์ที่เป็นสมาชิกกองทุนฯ ในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี

no
ในกรณีที่โบรกเกอร์ซึ่งเป็นสมาชิกกองทุนฯ ถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดตามกฎหมายล้มละลาย

no-1
ในกรณีที่โบรกเกอร์ซึ่งเป็นสมาชิกกองทุนฯ กับผู้ลงทุนมีข้อพิพาททางแพ่งเกี่ยวกับการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ และอนุญาโตตุลาการได้มีคำชี้ขาดให้โบรกเกอร์รายนั้นคืนทรัพย์สินแก่ผู้ลงทุนแต่โบรกเกอร์รายดังกล่าวไม่ปฏิบัติตาม

 

ทั้งนี้ การคุ้มครองจะไม่รวมถึงผลขาดทุนที่เกิดจากการซื้อขายหลักทรัพย์ฯ ไม่ว่าจะเป็นการตัดสินใจลงทุนด้วยตนเองหรือไม่ก็ตาม

vector_fund

จำนวนเงินคุ้มครอง
กองทุนฯ จะจ่ายชดเชยให้ผู้ลงทุนแต่ละรายตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงแต่ไม่เกินรายละ 1 ล้านบาทต่อสมาชิกกองทุน 1 แห่ง

จำนวนเงินคุ้มครอง
กองทุนฯ จะจ่ายชดเชยให้ผู้ลงทุนแต่ละรายตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงแต่ไม่เกินรายละ 1 ล้านบาทต่อสมาชิกกองทุน 1 แห่ง

vector_infobook

วิธีการได้รับความคุ้มครอง
กองทุนฯ จะมอบความคุ้มครองให้ผู้ลงทุนโดยอัตโนมัติทันทีที่ผู้ลงทุนเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์กับโบรกเกอร์ซึ่งเป็นสมาชิกกองทุนฯ โดยผู้ลงทุนไม่จำเป็นต้องสมัครและไม่มีค่าธรรมเนียมใดๆ ทั้งสิ้น ความคุ้มครองจะคงอยู่ตราบเท่าที่โบรกเกอร์นั้นยังเป็นสมาชิกกองทุน

วิธีการได้รับความคุ้มครอง
กองทุนฯ จะมอบความคุ้มครองให้ผู้ลงทุนโดยอัตโนมัติทันทีที่ผู้ลงทุนเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์กับโบรกเกอร์ซึ่งเป็นสมาชิกกองทุนฯ โดยผู้ลงทุนไม่จำเป็นต้องสมัครและไม่มีค่าธรรมเนียมใดๆ ทั้งสิ้น ความคุ้มครองจะคงอยู่ตราบเท่าที่โบรกเกอร์นั้นยังเป็นสมาชิกกองทุน

vector_step

ขั้นตอนการขอรับความคุ้มครอง
หากปรากฏว่าโบรกเกอร์ซึ่งเป็นสมาชิกกองทุนฯ ไม่คืนทรัพย์สินแก่ผู้ลงทุนเนื่องจากสมาชิกกองทุนฯ ถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือสมาชิกกองทุนฯ ไม่ปฏิบัติตามคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการที่ให้คืนทรัพย์สินแก่ผู้ลงทุน ผู้ลงทุนสามารถยื่นคำขอรับความคุ้มครองพร้อมกับเอกสารหลักฐานมาที่ฝ่ายกำกับบริษัทสมาชิก ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยผู้ลงทุนสามารถมั่นใจได้ในความโปร่งใส และเป็นธรรมของกองทุนฯ เนื่องจากมีกลไกในการดำเนินการให้ความคุ้มครองผ่านทางตลาดหลักทรัพย์ฯ

ขั้นตอนการขอรับความคุ้มครอง
หากปรากฏว่าโบรกเกอร์ซึ่งเป็นสมาชิกกองทุนฯ ไม่คืนทรัพย์สินแก่ผู้ลงทุนเนื่องจากสมาชิกกองทุนฯ ถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือสมาชิกกองทุนฯ ไม่ปฏิบัติตามคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการที่ให้คืนทรัพย์สินแก่ผู้ลงทุน ผู้ลงทุนสามารถยื่นคำขอรับความคุ้มครองพร้อมกับเอกสารหลักฐานมาที่ฝ่ายกำกับบริษัทสมาชิก ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยผู้ลงทุนสามารถมั่นใจได้ในความโปร่งใส และเป็นธรรมของกองทุนฯ เนื่องจากมีกลไกในการดำเนินการให้ความคุ้มครองผ่านทางตลาดหลักทรัพย์ฯ

กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

กองทุนฯ นี้ให้ความคุ้มครองเฉพาะลูกค้าของโบรกเกอร์ที่เป็นสมาชิกกองทุนฯ เท่านั้น ดังนั้นผู้ลงทุนโปรดตรวจสอบ รายชื่อโบรกเกอร์ที่เป็นสมาชิกกองทุน หรือสังเกตตราสัญลักษณ์ SIPF ในสถานที่ทำการหรือเอกสารต่าง ๆ ของโบรกเกอร์ที่ผู้ลงทุนติดต่อ เพื่อประโยชน์ในการได้รับความคุ้มครองจากกองทุนฯ

สอบถามข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  SET Contact Center:
call 1 02 009 9999   หรือโบรกเกอร์ที่ท่านเปิดบัญชีซื้อขาย

สอบถามข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  
SET Contact Center: call 1 02 009 9999
หรือโบรกเกอร์ที่ท่านเปิดบัญชีซื้อขาย