วิจัย

กิจกรรมที่กำลังจะมาถึง

SET: Capital Market Research Forum ครั้งที่ 2/2566

“แนวทางปฏิบัติที่ดีของกรรมการบริษัท เพื่อการพัฒนาธุรกิจที่ยั่งยืน” 

Banner022023
register-btn
เวลาหัวข้อ
13.00 - 13.25 น.ลงทะเบียน
13.25 - 13.30 น.กล่าวต้อนรับ
โดย ดร. ศรพล ตุลยะเสถียร
รองผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
13.30 - 13.55 น.อภิปรายประเด็นจากรายงานพิเศษ “ความหลากหลายของคณะกรรมการบริษัทจดทะเบียน” และ “การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหุ้นไทย"      โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรหม พรหมเพศ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
คุณสุมิตรา ตั้งสมวรพงษ์
ฝ่ายวิจัย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
14.00 - 15.00 น.เสวนาในหัวข้อ “แนวทางปฏิบัติที่ดีของกรรมการบริษัท เพื่อการพัฒนาธุรกิจที่ยั่งยืน
โดย คุณยุทธ วรฉัตรธาร
ประธานกรรมการ บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)
คุณกุลเวช เจนวัฒนวิทย์                                                                  
กรรมการผู้อำนวยการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
คุณเพ็ญศรี สุธีรศานต์
ที่ปรึกษา สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนทรี เหล่าพัดจัน
       ผู้คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

ดำเนินรายการโดย
            คุณสินีนาฎ แจ่มศรี       ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายพัฒนาธุรกิจเพื่อความยั่งยืน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย