วิจัย

กิจกรรมที่กำลังจะมาถึง

SET: Capital Market Research Forum ครั้งที่ 1/2566

“การเชื่อมโยงงานวิจัยด้าน Factor Investing ให้ตอบโจทย์ธุรกิจตลาดทุน” 

upcoming-202200712
register-btn
เวลาหัวข้อ
09.00 - 09.20 น.ลงทะเบียน
09.20 - 09.30 น.กล่าวต้อนรับ
โดย ดร. ภากร ปีตธวัชชัย
กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
09.30 - 09.55 น.How to Incorporate Factors Models in Your Investment Strategies
โดย Mr. Vignesh R S
Head of ASEAN Specialist Sales, Bloomberg (Singapore) 
10.00 - 10.40 น.เสวนาในหัวข้อ “ทำวิจัยด้าน Factor Investing อย่างไรให้ตอบโจทย์ตลาดทุน”
โดย รศ. ดร.คณิสร์ แสงโชติ
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผศ. ดร.สัมพันธ์ เนตยานันท์
คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร
       ดร.ธนาวุฒิ พรโรจนางกูร                                                                       
       รองกรรมการผู้จัดการ หัวหน้าสายงานบริหารการลงทุน บลจ.บางกอกแคปปิตอล
       คุณกิตติคุณ ธนรัตนพัฒนกิจ
       ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานวางแผนกลยุทธ์ บลจ.กสิกรไทย

ดำเนินรายการโดย
            คุณฉัตรชัย ทิศาดลดิลก       ผู้อำนวยการอาวุโส ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

10.50 - 12.00 น.Workshop on Factor Model at SET Financial Lab (ณ ห้องสมุดมารวย)
กล่าวเปิดงานโดย


       ดร. ศรพล ตุลยะเสถียร
       รองผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 Workshop โดย          Quant Specialist Team, Bloomberg (Singapore)