วิจัย

กิจกรรมที่กำลังจะมาถึง

พิธีมอบรางวัลและนำเสนอผลงานวิจัยที่ได้รับรางวัลงานวิจัยดีเด่นด้านตลาดทุน ประจำปี 2564/2565

upcoming-202200712
register-btn
เวลาหัวข้อ
13.00 - 13.10 น.กล่าวต้อนรับ
“ความท้าทายในการพัฒนางานวิจัยให้ตอบโจทย์ตลาดทุน”
โดย ดร. ภากร ปีตธวัชชัย
กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
13.10 - 13.40 น.พิธีมอบรางวัลผลงานวิจัยดีเด่นด้านตลาดทุน
13.40 – 14.00 น.นำเสนอผลงานวิจัยดีเด่น “Hidden Ownership and Corporate Governance”
โดย คุณณัฐวุฒิ แวงวรรณ
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
14.00 - 14.20 น.นำเสนอผลงานวิจัยดี “ความเชื่อมโยงระหว่างภาคเศรษฐกิจจริง ตลาดทุนไทย และตลาดทุนในภูมิภาคเอเชีย”
โดย คุณวัชรพัฐ มาแสง
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
14.20 - 14.30 น.แนะนำ New SET Research website / SET Fin Lab
14.30 - 15.00 น.ทำความรู้จัก “ชุดข้อมูลปัจจัยขับเคลื่อนผลตอบแทนหุ้น (Factor Library) จากฐานข้อมูลตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย”
โดย รศ. ดร.คณิสร์ แสงโชติ
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผศ. ดร.เบน เจริญวงษ์
National University of Singapore

ดำเนินรายการโดย
ดร. ศิริยศ จุฑานนท์
ฝ่ายวิจัย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย