วิจัย

กิจกรรมที่กำลังจะมาถึง

กิจกรรมที่กำลังจะมาถึง

22

มิถุนายน 2565

15.00 - 17.30 น.

Upcoming event

กิจกรรมนำเสนอผลงานวิจัยเพื่อชิงรางวัลงานวิจัยดีเด่นด้านตลาดทุน

กิจกรรมที่กำลังจะมาถึง

22มิถุนายน 2565
15.00 - 17.30 น.

Upcoming event

กิจกรรมนำเสนอผลงานวิจัยเพื่อชิงรางวัลงานวิจัยดีเด่นด้านตลาดทุน

กิจกรรมนำเสนอผลงานวิจัยเพื่อชิงรางวัลงานวิจัยดีเด่นด้านตลาดทุน

upcoming-20220625
register-btn
เวลาหัวข้อ
14.55 – 15.00 น.เริ่มกิจกรรมการนำเสนอผลงานวิจัยเพื่อชิงรางวัลงานวิจัยดีเด่นด้านตลาดทุน
15.00 – 15.30 น.
นำเสนอผลงานวิจัย หัวข้อ “ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมตราสารทุนในช่วงการแพร่ระบาดของ COVID-19 ด้วยวิธี Bootstrapping”
โดย คุณจิรสิน ศิริประชัย
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
15.30 – 16.00 น.
นำเสนอผลงานวิจัย หัวข้อ “Hidden Ownership and Corporate Governance”
โดย คุณณัฐวุฒิ แวงวรรณ
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
16.00 – 16.30 น.
นำเสนอผลงานวิจัย หัวข้อ “Black-Litterman Portfolio Management Using Investor’s View Generated by Recurrent Neural Networks and Support Vector Regression”
โดย คุณกรรณชัย ปัญญาเลิศทิพย์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
16.30 – 17.00 น.
ความเชื่อมโยงระหว่างภาคเศรษฐกิจจริง ตลาดทุนไทย และตลาดทุนในภูมิภาคเอเชีย (Real-financial connectedness)
โดย คุณวัชรพัฐ มาแสง
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
17.00 – 17.30 น.นำเสนอผลงานวิจัย หัวข้อ “The relationship between Agricultural commodities and Stock market in case of Thailand: Safe-haven, Hedge, or Diversifier? –Cross-quantilogram analysis
โดย คุณกาจบัณฑิต บัณฑิตสกุลพร
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์