cover-page-bg
ฐานข้อมูลตลาดทุน

ภาพรวมฐานข้อมูลตลาดทุน

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สนับสนุนให้เกิดการวิจัยด้านตลาดทุนเป็นวงกว้าง
เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ในการพัฒนาตลาดทุนไทย ผู้สนใจทำงานวิจัยด้านตลาดทุนสามารถติดต่อขอข้อมูลได้ตามเงื่อนไขของแต่ละฐานข้อมูล
เรามีฐานข้อมูลทั้งหมด
7 ฐานข้อมูล
เรามี Dataset ทั้งหมด
100+ Dataset
เรามีงานวิจัยจากฐานข้อมูล
300+ เล่ม
ฐานข้อมูลการซื้อขายหลักทรัพย์ตามรายการส่งคำสั่งซื้อขาย (Order transaction) และรายการจับคู่คำสั่งซื้อขาย (Deal transaction)
(เพื่องานวิจัยทางวิชาการเท่านั้น)
ฐานข้อมูลรายการซื้อขายในตลาดหุ้นไทยขนาดใหญ่ (Big Data) รวมกว่า 100 ล้านรายการครอบคลุมมากกว่า 10 ปีที่ช่วยให้ ผู้วิจัยเข้าใจพฤติกรรมนักลงทุนในตลาดหุ้นไทย ทั้งรูปแบบการซื้อขาย กลยุทธ์การทำกำไรของนักลงทุนแต่ละประเภท โดยผู้วิจัย ในหน่วยงานที่มีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการ Market Microstructure Research ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์ สามารถติดต่อขอใช้ข้อมูลได้
ฐานข้อมูล SETSMART
(เพื่องานวิจัยทางวิชาการเท่านั้น)
ข้อมูลการซื้อขายหลักทรัพย์ (Market Data) สามารถดูข้อมูลย้อนหลัง (Historical Data) ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลการซื้อขายหลักทรัพย์ ดัชนีหลักทรัพย์ ดัชนีตลาด ดัชนีอุตสาหกรรม รวมทั้งข้อมูลสารสนเทศ ข้อมูลงบการเงิน ข้อมูลทางสถิติที่สำคัญ และข้อมูลการขึ้นเครื่องหมายต่างๆ ของบริษัทจดทะเบียน

ผู้ที่สนใจใช้ข้อมูลสามารถขออนุเคราะห์ข้อมูลเพื่องานวิจัย ตามเงื่อนไขที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด
ฐานข้อมูลบรรษัทภิบาล
(เพื่องานวิจัยทางวิชาการเท่านั้น)
รวมข้อมูลโครงสร้างคณะกรรมการ คุณสมบัติกรรมการ การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหุ้นไทย และการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการแต่ละคณะ เพื่อให้บริษัทจดทะเบียนไทยมีแนวทางในการวางแผนจัดการโครงสร้าง คณะกรรมการและค่าตอบแทนกรรมการ และเป็นฐานข้อมูลสำหรับนักวิจัยเพื่อศึกษาเกี่ยวกับธรรมาภิบาลในตลาดหุ้นไทย

ผู้ที่สนใจใช้ข้อมูลสามารถขออนุเคราะห์ข้อมูลเพื่องานวิจัยตามเงื่อนไขที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด
ฐานข้อมูลการลงทุนในต่างประเทศ
(เพื่องานวิจัยทางวิชาการเท่านั้น)
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหุ้นไทยขยายศักยภาพการลงทุนสร้างรายได้จากการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศต่างๆ ทั่วโลก โดยในฐานข้อมูลนี้จะรวบรวมข้อมูลการลงทุนทางตรงในต่างประเทศ และรายได้จากต่างประเทศ จากแหล่งข้อมูลที่เปิดเผยอย่างเป็นทางการของบริษัทจดทะเบียน
ฐานข้อมูลหุ้นปันผล
(เพื่องานวิจัยทางวิชาการเท่านั้น)
อีกหนึ่งทางเลือกของการลงทุนระยะยาวภายใต้สถานการณ์ดอกเบี้ยเงินฝากต่ำ ร่วมค้นหาบริษัทจดทะเบียน ในตลาดหุ้นไทยที่มีความโดดเด่น ทั้งผลประกอบการมีสภาพคล่องในการดำเนินงาน บริหารธุรกิจด้วยธรรมาภิบาล จ่ายเงินปันผลสม่ำเสมอ
ฐานข้อมูลเศรษฐกิจ
(เพื่องานวิจัยทางวิชาการเท่านั้น)
ศูนย์รวมข้อมูลเศรษฐกิจการเงิน และอุตสาหกรรม ที่รวบรวมจากหลากหลายแหล่งข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์ในเว็บไซต์เดียว เหมาะสำหรับนักวิเคราะห์ / นักวิจัย โดยสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวก สบายผ่านเว็บไซต์ ซึ่งปัจจุบันสามารถเข้าถึงฐานข้อมูลได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
ห้องสมุดข้อมูลปัจจัยขับเคลื่อนผลตอบแทนหุ้น
(เพื่องานวิจัยทางวิชาการเท่านั้น)
Factors เป็นปัจจัยที่สำคัญต่อผลงานวิชาการหลากหลาย โดยสายงานวิจัยที่ตรงที่สุดคืองานวิจัยเกี่ยวกับ asset pricing model ซึ่งต้องมีการเปรียบเทียบแบบจำลองอื่นที่เคยมีมา เช่น Fama-French (1993) อย่างไรก็ดี Factor Library ของไทยนั้นยังไม่มีที่ใดเผยแพร่ต่อสาธารณชน ดังนั้นการสร้างฐานข้อมูลนี้จึงจะเป็นประโยชน์ต่อผู้เกี่ยวข้องกับตลาดทุนไทย