Treasury Stock
  หุ้นซื้อ
หนึ่งในเครื่องมือทางการเงินเพื่อการบริหารสภาพคล่องของกิจการในกรณีที่ราคาหุ้นของบริษัทอยู่ในระดับต่ำกว่ามูลค่าที่ควรจะเป็น และบริษัทมีกำไรสะสมและสภาพคล่อง
ทางการเงินสูงกว่าความต้องการใช้ดำเนินธุรกิจในช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการซื้อหุ้นคืน โดยหุ้นซื้อคืนจะไม่นับเป็นองค์ประชุมในการประชุม
ผู้ถือหุ้นรวมทั้งไม่มีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน และสิทธิในการรับเงินปันผล
ประโยชน์ของการทำโครงการ Treasury Stock


บริษัท
bullet_check-black
ช่วยเพิ่มอุปสงค์ของหุ้น และอาจส่งผลให้ราคาหุ้นปรับตัวสูงขึ้น
bullet_check-black
เป็นการลดจำนวนหุ้นที่หมุนเวียนซื้อขายในตลาด ซึ่งส่งผลให้กำไรสุทธิต่อหุ้นสูงขึ้น
bullet_check-black
ใช้เป็นเครื่องมือทางการเงินในการบริหารสภาพคล่องส่วนเกินของบริษัทให้เกิดประสิทธิผล
bullet_check-black
เป็นโอกาสที่จะสร้างผลตอบแทนจากการลงทุน หากผู้บริหารของบริษัทมั่นใจในผลการดำเนินงาน และเห็นว่าราคาหุ้นต่ำกว่ามูลค่าพื้นฐานของกิจการอย่างมีนัยสำคัญ การซื้อหุ้นคืนและขายกลับในจังหวะเวลาที่เหมาะสมจะสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับส่วนของผู้ถือหุ้น โดยบันทึกผลต่างของราคาเป็นส่วนเกินมูลค่าหุ้นซื้อคืนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของส่วนของผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
bullet_check-white
กำไรต่อหุ้น (EPS) และอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) สูงขึ้น เนื่องจากหุ้นที่ถูกซื้อคืน จะไม่ถูกนำมาคำนวณกำไรต่อหุ้น
bullet_check-white
มีโอกาสได้รับเงินปันผลต่อหุ้นสูงขึ้น
bullet_check-white
มีโอกาสที่ราคาหุ้นจะปรับตัวสูงขึ้น ในระดับที่ P/E เท่าเดิม
การซื้อหุ้นคืนของบริษัทจดทะเบียนช่วยปรับโครงสร้างทางการเงินของบริษัทและแก้ไขความขัดแย้งระหว่างผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ เมื่อเสร็จสิ้นการซื้อหุ้นคืนในแต่ละครั้งแล้วจะมีระยะเวลาของการจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนภายใน 3 ปี โดยการซื้อหุ้นคืน มีวัตถุประสงค์ใน 2 กรณี คือ
Group 14398 กรณีเพื่อบริหารทางการเงิน
  เมื่อบริษัทมีกำไรสะสมและสภาพคล่องส่วนเกิน
Group 14769 กรณีผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วยกับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
  ที่แก้ไขข้อบังคับบริษัทเกี่ยวกับสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน หรือสิทธิในการรับเงินปันผล
Group 16481 คุณสมบัติของบริษัทจดทะเบียนที่สามารถซื้อหุ้นคืน
1.มีข้อบังคับบริษัทให้สามารถซื้อหุ้นคืนได้ 
 • หากซื้อหุ้นคืน ≤ 10%ของทุนชำระแล้ว มอบอำนาจให้คณะกรรมการมีอำนาจตัดสินใจในการซื้อหุ้นคืนได้
 • หากซื้อหุ้นคืน >10% ของทุนชำระแล้ว ต้องขอความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
2.มีกำไรสะสมตามงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยวงเงินซื้อคืนได้ไม่เกินกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรของบริษัท และต้องกันไว้จนกว่าจะมีการจำหน่ายหุ้นซื้อคืนหมดหรือเมื่อลดทุนชำระหุ้นที่ซื้อคืนที่จำหน่ายไม่หมด
3.มีสภาพคล่องส่วนเกิน โดยพิจารณาจากความสามารถในการชำระหนี้ภายใน 6 เดือนข้างหน้า หากซื้อหุ้นคืนแล้วไม่กระทบการชำระหนี้ของบริษัท
4.ต้องไม่ทำให้สัดส่วนการกระจายการถือหุ้นรายย่อย (Free Float) ต่ำกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด คือไม่ต่ำกว่า 15% ของทุนชำระและหากมีรายย่อยน้อยกว่า 150 ราย ก็ไม่สามารถซื้อหุ้นคืนได้เช่นกัน
   
Group 16481 วิธีการซื้อหุ้นคืน
การซื้อหุ้นคืน มี 2 วิธี ดังนี้
1.การซื้อหุ้นคืนกรณีผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วยกับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องส่งคำเสนอซื้อหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นดังกล่าว และให้แจ้งความประสงค์จะขายหุ้นคืนให้บริษัท
2.การซื้อหุ้นคืนเพื่อการบริหารทางการเงิน ซึ่งทำได้ 2 วิธี คือ ซื้อผ่านตลาดหลักทรัพย์ หรือ เสนอซื้อเป็นการทั่วไป (General Offer: GO)
 • กรณีซื้อหุ้นคืนไม่เกิน 10% ของทุนชำระแล้ว จะซื้อผ่านตลาดหลักทรัพย์หรือแบบ GO ก็ได้
 • กรณีซื้อหุ้นคืนเกิน 10% ของทุนชำระแล้ว ให้ซื้อแบบ GO เท่านั้น
   
Group 16481 ราคาหุ้นที่ซื้อหรือขายคืนในตลาดหลักทรัพย์
 • ราคาซื้อคืน ≤ 115% ของราคาปิดเฉลี่ย 5 วันทำการซื้อขายล่าสุด
 • ราคาขายคืน ≥ 85% ของราคาปิดเฉลี่ย 5 วันทำการซื้อขายล่าสุด
   
Group 16481 สารสนเทศที่ต้องเปิดเผย
1.เมื่อคณะกรรมการบริษัทมีมติซื้อหุ้นคืน
กรณีผู้ถือหุ้นออกเสียงไม่เห็นด้วยฯกรณีการบริหารทางการเงิน
1.ระยะเวลาที่ต้องเปิดเผยมติ
 • ภายในวันที่ T หรือT+1 ก่อน 9.00 น.
1.ระยะเวลาที่ต้องเปิดเผยมติ
 • ภายในวันที่ T หรือ T+1 ก่อน 9:00 น. และเปิดเผยล่วงหน้า ≥ 14 วันก่อนวันเริ่มซื้อหุ้นคืน
2.ข้อมูลที่ต้องเปิดเผย (แบบ TS-1.1)
 • รายละเอียดของข้อบังคับเดิมและใหม่เกี่ยวกับสิทธิในการลงคะแนนและการรับเงินปันผล
  รวมทั้งเหตุผลและความจำเป็นในการแก้ไขข้อบังคับ
 • กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้น
 • ข้อเสนอการซื้อหุ้นคืนจากผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยในการแก้ไขข้อบังคับ
 • ช่วงเวลาและวิธีการแจ้ง ใช้สิทธิ
 • ราคาที่จะซื้อคืน
 • วิธีการกำหนดราคาหุ้นซื้อคืน
(ราคา Book Value, Market Price)
2.ข้อมูลที่ต้องเปิดเผย (แบบ TS-1.2)
 • วงเงินสูงสุดที่ใช้ในการซื้อหุ้นคืน, จำนวนและสัดส่วนหุ้นที่ซื้อคืน, วิธีการและกำหนดเวลาซื้อหุ้นคืน, เกณฑ์กำหนดราคา โดยให้นำราคาตลาดเฉลี่ยย้อนหลัง 30 วันเปรียบเทียบด้วย
 • กำไรสะสม, ภาระหนี้ที่จะกำหนดชำระภายใน 6 เดือนนับแต่วันที่จะซื้อหุ้นคืนและความสามารถในการชำระหนี้ รวมทั้งแหล่งเงินที่ใช้ในการชำระหนี้, Free Float และแบบแสดงรายงานการกระจายการถือหุ้น
 • เหตุผลในการซื้อหุ้นคืน
 • ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นและบริษัท ภายหลังซื้อหุ้นคืน
 • กำหนดเวลาจำหน่ายและการตัดหุ้นที่ซื้อคืน โดยระบุวิธีการ, เวลาเริ่มจำหน่าย, เกณฑ์กำหนดราคา
 • รายละเอียดการซื้อหุ้นคืนในอดีต
 • การเสนอซื้อหุ้นคืนกรณีผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วยฯ และการเสนอซื้อหุ้นคืนเป็นการทั่วไปเพื่อการบริหารทางการเงินนั้น ให้นำส่งแบบคำเสนอซื้อหุ้นคืนให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมนำส่งผ่านระบบ SETLink เพื่อเผยแพร่ต่อผู้ลงทุน ดังนี้
  1. กรณีผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วยฯ นำส่งคำเสนอซื้อ (แบบ TS-2.1) ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยฯ ภายใน 10 วันนับแต่วันครบกำหนดเวลาแจ้งความประสงค์ขายหุ้น โดยมีระยะเวลารับซื้อคืน 10-20 วัน
  2. การเสนอซื้อหุ้นคืนเป็นการทั่วไปเพื่อการบริหารทางการเงิน นำส่งคำเสนอซื้อ (แบบ TS-2.2)
   ให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้า 10 วันก่อนวันเริ่มซื้อหุ้นคืน โดยมีเวลารับซื้อคืนไม่น้อยกว่า 10 วัน
2.การรายงานผลการซื้อหุ้นคืน
กรณีซื้อหุ้นคืนเมื่อผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วยฯ และกรณีเสนอซื้อเป็นการทั่วไปกรณีซื้อหุ้นคืนผ่านตลาดหลักทรัพย์
1.ระยะเวลาที่ต้องเปิดเผย
 • ภายใน 5 วันทำการนับจากวันที่สิ้นสุดการซื้อหุ้นคืน
1.ระยะเวลาที่ต้องเปิดเผย
 • ภายในวันที่ T หรือT+1 ก่อน 9.00 น.
2.ข้อมูลที่ต้องเปิดเผย (TS-3.1 / TS-3.2)
 • จำนวนหุ้นที่ซื้อคืนในแต่ละครั้งและจำนวนรวม
  รวมทั้งเหตุผลและความจำเป็นในการแก้ไขข้อบังคับ
 • ราคาสูงสุด-ต่ำสุด หรือราคารับซื้อ
 • มูลค่ารวม
 • ระยะเวลารับซื้อคืน
 • ราคาที่จะซื้อคืน
 • วิธีการซื้อคืน, วันที่คณะกรรมการมีมติ, จำนวนหุ้นที่จะซื้อคืนตามโครงการ
2.ข้อมูลที่ต้องเปิดเผย (TS-3.2)
 • จำนวนหุ้นที่ซื้อคืนในแต่ละครั้งและจำนวนรวม
 • ราคาสูงสุด-ต่ำสุด
 • มูลค่ารวม
 • ระยะเวลารับซื้อคืน
 • วิธีการซื้อคืน, วันที่คณะกรรมการมีมติ, จำนวนหุ้นที่จะซื้อคืนตามโครงการ
3.เมื่อคณะกรรมการบริษัทมีมติขายหุ้นที่ซื้อคืน
กรณีขายแบบ POกรณีขายหุ้นที่ซื้อคืนผ่านตลาดหลักทรัพย์
1.ระยะเวลาที่ต้องเปิดเผย
 • ภายในวันที่ T หรือ T+1 ก่อน 9:00 น. และเปิดเผยล่วงหน้า ≥ 14 วันก่อนเริ่มดำเนินการขายหุ้นที่ซื้อคืน
2.ข้อมูลที่ต้องเปิดเผย (แบบ TS-7)
 • จำนวนหุ้นและสัดส่วนหุ้นที่จะขายคืน
 • วิธีการและกำหนดระยะเวลาการขายหุ้นที่ซื้อคืน
 • หลักเกณฑ์ในการกำหนดราคาที่จะขายหุ้นที่ซื้อคืน
    
4.การรายงานผลการขายหุ้นที่ซื้อคืน
กรณีขายเเบบ POกรณีขายหุ้นที่ซื้อคืนผ่านตลาดหลักทรัพย์
1.ระยะเวลาที่ต้องเปิดเผย
 • ภายใน 5 วันทำการนับจากวันที่สิ้นสุดการขายหุ้นที่ซื้อคืน
1.ระยะเวลาที่ต้องเปิดเผย
 • ภายในวันที่ T หรือ T+1 ก่อน 9.00 น.
2.ข้อมูลที่ต้องเปิดเผย
 • ผลการขายหุ้น ได้แก่ วันที่ขาย จำนวนหุ้น ราคาขาย มูลค่ารวม
 • จำนวนหุ้นคงเหลือที่ยังไม่ได้ขาย
2.ข้อมูลที่ต้องเปิดเผย (แบบ TS-4)
 • ผลการขายหุ้น ได้แก่ วันที่ขาย จำนวนหุ้น ราคาต่ำสุด-สูงสุด มูลค่ารวม
 • จำนวนหุ้นคงเหลือที่ยังไม่ได้ขาย
5.คณะกรรมการมีมติตัดหุ้นที่ซื้อคืนและลดทุน
กรณีขายแบบ POกรณีขายหุ้นที่ซื้อคืนผ่านตลาดหลักทรัพย์
1.ระยะเวลาที่ต้องเปิดเผย
 • ภายในวันที่ T หรือ T+1 ก่อน 9:00 น.
2.ข้อมูลที่ต้องเปิดเผย (แบบ TS-5)
 • จำนวนหุ้นที่จะต้องลดทุน
 • รายละเอียดทุนชำระแล้วก่อนและหลังลดทุน
    
6.บริษัทดำเนินการจดทะเบียนลดทุนกับกระทรวงพาณิชย์เเล้วเสร็จ
กรณีขายแบบ POกรณีขายหุ้นที่ซื้อคืนผ่านตลาดหลักทรัพย์
1.ระยะเวลาที่ต้องเปิดเผย
 • ภายในวันที่ T+7 หรือ T+8 ก่อน 9:00 น.
2.ข้อมูลที่ต้องเปิดเผย (แบบ TS-6)
 • ทุนชำระแล้วก่อนและหลังลดทุนและจำนวนหุ้นที่ลดทุน
 • วันที่จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์ และนำส่งสำเนาหนังสือรับรองทุนจากกระทรวงพาณิชย์ผ่านระบบ SETLink เพื่อเป็นข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์
    
1. ขั้นตอนการซื้อหุ้นคืนกรณีผู้ถือหุ้นออกเสียงไม่เห็นด้วยกับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
flow_repurchase1
flow_repurchase1_mb
2. ขั้นตอนการขายหุ้นที่ซื้อหุ้นคืนกรณีผู้ถือหุ้นออกเสียงไม่เห็นด้วยกับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
flow_repurchase2
flow_repurchase2
3. ขั้นตอนการซื้อหุ้นคืนกรณีบริหารทางการเงิน
flow_repurchase3
flow_repurchase3_mb
4. ขั้นตอนการขายหุ้นที่ซื้อหุ้นคืนกรณีบริหารทางการเงิน 
flow_repurchase4
flow_repurchase4444
เกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
 • พรบ.มหาชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2544 มาตรา 66/1 และกฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการว่าด้วยการซื้อหุ้นคืน การจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน และการตัดหุ้นที่ซื้อคืนของบริษัท พ.ศ. 2544 
 • ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และ วิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ ข้อ 7(1) 
 • หนังสือ ก.ล.ต. ที่ กลต.ชส. (ว) 2/2548 เรื่อง ความเห็นเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการกันกำไรสะสมเป็นสำรองสำหรับหุ้นที่ซื้อคืน
แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง
แบบรายงานการเปิดเผยการซื้อหุ้นคืน ซึ่งประกอบด้วย  icon_doc
 • แบบ TS-1.1 แบบรายงานการเปิดเผยการซื้อหุ้นคืน กรณีผู้ถือหุ้นออกเสียงไม่เห็นด้วยกับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
 • แบบ TS-1.2 แบบรายงานการเปิดเผยการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน 
 • แบบ TS-2.1 คำเสนอซื้อหุ้นคืนกรณีผู้ถือหุ้นออกเสียงไม่เห็นด้วยกับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและประสงค์จะขายหุ้นคืนให้กับบริษัท 
 • แบบ TS-2.2 คำเสนอซื้อหุ้นคืนจากผู้ถือหุ้นเป็นการทั่วไปกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน 
 • แบบ TS-3.1 แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วยกับมติที่ประชุม 
 • แบบ TS-3.2 แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน 
 • แบบ TS-4 แบบรายงานผลการขายหุ้นที่ซื้อคืนผ่านตลาดหลักทรัพย์ 
 • แบบ TS-5 แบบแจ้งการตัดหุ้นที่ซื้อคืนและลดทุน 
 • แบบ TS-6 แบบแจ้งผลการจดทะเบียนลดทุนชำระแล้ว 
 • แบบ TS-7 แบบรายงานการเปิดเผยการจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน กรณีเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเป็นการทั่วไป 
บริษัทต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัทและโครงการซื้อหุ้นคืนไม่เกิน 10% ของทุนชำระแล้ว สามารถขอมติคณะกรรมการได้ ดังนั้นเพื่อความคล่องตัวในการพิจารณาประกาศทำโครงการฯ บริษัทควรระบุในข้อบังดับของบริษัท หรือดำเนินการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทไว้ล่วงหน้า
ไม่ได้  
โดยหุ้นที่บริษัทซื้อคืนกลับมานั้นไม่นับเป็นองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นและไม่สามารถออกเสียงลงคะแนนได้
ไม่ได้  
เนื่องจากบริษัทต้องมีสภาพคล่องส่วนเกิน โดยให้พิจารณาจากความสามารถที่จะชำระหนี้ที่ครบกำหนดภายใน 6 เดือน ข้างหน้านับแต่วันที่เริ่มซื้อหุ้น หากบริษัทต้องกู้เงินมา แสดงว่าไม่ได้มีสภาพคล่อง
ใช่
กรณีที่ซื้อหุ้นคืนเกิน 10% ของทุนชำระแล้วต้องได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นและต้องดำเนินการซื้อหุ้นคืนภายใน 1 ปี
ไม่ได้
เพราะทั้งสองวิธีจะทำให้ราคาแตกต่างกันในการซื้อคืนครั้งเดียวกัน ซึ่งจะไม่เป็นธรรมกับผู้ถือหุ้น
1. บริษัทอยู่ในช่วงกำลังจะประกาศข้อมูลสำคัญที่อาจส่งผลกระทบต่อราคาหุ้นของบริษัท สิทธิประโยชน์ผู้ถือหุ้น หรือต่อการตัดสินใจลงทุนเช่น ก่อนการเผยแพร่งบการเงิน ก่อนการประกาศจ่ายปันผลอยู่ระหว่างหรือมีข้อเท็จจริงว่าจะถูก Takeover
2. การทำรายการซื้อหุ้นคืนหรือขายหุ้นที่ซื้อคืนกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
3. Anti-takeover เว้นแต่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นแล้ว
หลักเกณฑ์ในการกำหนดราคา หมายถึง ให้บริษัทอธิบายเกณฑ์หรือทฤษฎีที่บริษัทใช้ในการกำหนดราคาที่บริษัทจะเข้าซื้อหุ้นคืน โดยไม่ต้องระบุตัวเลขราคา หรือช่วงราคา เช่น P/BV หรือ P/E ต่ำกว่า X เท่า เป็นต้น
บริษัทต้องตัดหุ้นที่ซื้อคืนและจดทะเบียนลดทุนต่อกระทรวงพาณิชย์ จึงถือว่าสิ้นสุดโครงการ
วันสิ้นสุดโครงการซื้อหุ้นคืน หมายถึง วันสิ้นสุดกำหนดเวลาที่จะซื้อหุ้นคืนตามโครงการ กล่าวคือ วันที่บริษัทซื้อหุ้นคืนเสร็จสิ้น หรือวันครบกำหนดซื้อหุ้นคืนตามที่บริษัทประกาศไว้ ทั้งนี้ไม่เกิน 6 เดือน นับแต่วันที่เริ่มโครงการ
วัตถุประสงค์ของการอนุญาตให้ซื้อหุ้นคืน เพื่อเป็นเครื่องมือการบริหารสภาพคล่องของบริษัท ไม่ใช่เพื่อเป็นเครื่องมือในการลดทุน เมื่อกฎหมายได้ให้เวลาถึง 3 ปี บริษัทจึงควรพยายามขายหุ้นที่ซื้อคืนออกไปให้หมด แต่ถ้าไม่สามารถจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนมาได้หมดภายใน 3 ปี จึงค่อยตัดหุ้นที่ซื้อคืนและลดทุน
บริษัทเริ่มโครงการซื้อหุ้นคืนครั้งใหม่ได้เมื่อพ้นกำหนดระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันสิ้นสุดโครงการซื้อหุ้นคืนครั้งหลังสุด โดยไม่ต้องรอจนครบกำหนด 3 ปี นับแต่การซื้อหุ้นคืนเสร็จสิ้น หรือจนกว่าบริษัทจะจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนในโครงการครั้งหลังสุดให้หมดก่อนแต่อย่างใด
ไม่ได้
เนื่องจากกฎกระทรวงหมวด 3 ข้อ 12 ระบุให้ต้องจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนให้เสร็จสิ้นก่อนที่จะมีการจำหน่ายหุ้นใหม่
ให้ใช้จำนวนหุ้นหลังหักจำนวนหุ้นซื้อคืน
ไม่ต้องรายงานแบบ 246-2 
เนื่องจากตามพรบ.หลักทรัพย์ไม่ครอบคลุมการซื้อหรือขายหุ้นโดยบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์นั้น
ใช้จำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วจนกว่าจะพ้นระยะเวลาขายหุ้นที่ซื้อคืนและมีการลดทุน
ไม่ได้
การซื้อหุ้นคืนในตลาดหลักทรัพย์ให้ซื้อคืนจากกระดานหลัก (Main Board) เท่านั้น
ไม่ได้
เนื่องจากตามกฎกระทรวง ข้อ 13 ให้ดำเนินการขายคืนในตลาดหลักทรัพย์หรือเสนอขายประชาชนทั่วไปเท่านั้น
ใช่ 
โดยหากเป็นรายการที่บริษัทเจตนาจะซื้อหุ้นคืนจากบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน ทั้งนี้กรณีที่เสนอซื้อจากผู้ลงทุนเป็นการทั่วไป ไม่มีข้อจำกัดเนื่องจากผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิขายหุ้นคืนแก่บริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นของตนอยู่แล้ว