กฎเกณฑ์และการกำกับ

เกณฑ์ที่เกี่ยวกับการซื้อขาย

ค้นหาขั้นสูง
ค้นหาขั้นสูง
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีการกำกับดูแลเพื่อให้มั่นใจได้ว่า ระบบการซื้อขายมีความมั่นคง ปลอดภัย น่าเชื่อถือ
การเข้าถึงระบบซื้อขายและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายทำได้อย่างเป็นธรรม นอกจากนี้ตลาดหลักทรัพย์ฯ ทำหน้าที่เป็น Front-line Regulator เพื่อดูแลให้การซื้อขายมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย และเกิดความเป็นธรรม
checkติดตามกำกับดูแลภาวะการซื้อขายด้วยระบบ
Real-time Surveillance
 หากพบการส่งคำสั่งซื้อขายที่ส่งผลให้สภาพการซื้อขายของหลักทรัพย์ผิดไปจากปกติจะดำเนินการด้วยมาตรการป้องกันและป้องปรามเพื่อลดความเสี่ยงในการซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าว
checkดำเนินการตรวจสอบและนำส่งสำนักงาน ก.ล.ต.
 หากสภาพการซื้อขายที่ผิดปกตินั้นเข้าข่ายการกระทำอันไม่เป็นธรรมที่ผิดตามกฎหมาย เช่น การปั่นหุ้น หรือการใช้ข้อมูลภายใน ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะดำเนินการตรวจสอบและนำส่งสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป
การซื้อขายหลักทรัพย์
เกณฑ์
การซื้อขายหลักทรัพย์

เกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายหลักทรัพย์ จะมุ่งเน้นให้มีความชัดเจน โปร่งใส และเข้าถึงได้ เพื่อให้สมาชิก ผู้ลงทุน และผู้ร่วมอุตสาหกรรมอื่นๆ มีความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ 

ระบบส่งคำสั่งซื้อขาย
เกณฑ์
การขออนุญาตต่อเชื่อมระบบส่งคำสั่งซื้อขาย

หลักเกณฑ์, เงื่อนไข และวิธีการขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ สำหรับการต่อเชื่อมระบบของสมาชิกเข้ากับระบบซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยให้ความสำคัญกับความพร้อมของระบบส่งคำสั่งของสมาชิก ทั้งในเรื่องการกำกับดูแลการซื้อขาย และการทดสอบ เพื่อให้มั่นใจว่าระบบดังกล่าวทำงานได้ถูกต้องตามข้อกำหนดที่เกี่ยวกับการซื้อขาย และไม่ทำให้เกิดความเสียหายต่อระบบการซื้อขาย ตลอดจนเป็นไปตามมาตรฐานที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด

เกณฑ์
การซื้อขายผ่านระบบ DMA (Direct Market Access)

การซื้อขายผ่านระบบ DMA (Direct Market Access) เป็นการซื้อขายที่สมาชิกอนุญาตให้ผู้ลงทุนส่งคำสั่งซื้อขายด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จากระบบส่งคำสั่งซื้อขายของผู้ลงทุนผ่านมายังระบบของสมาชิกซึ่งมีระบบตรวจสอบคำสั่งซื้อขายที่สมาชิกมีอำนาจควบคุมและบริหารจัดการได้ก่อนเข้าสู่ระบบซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์ฯ

เกณฑ์
ชุดคำสั่งคอมพิวเตอร์สำหรับการซื้อขายโดยอัตโนมัติ (Algorithmic Trading)

ชุดคำสั่งคอมพิวเตอร์สำหรับการเสนอซื้อขายของสมาชิกหรือผู้ลงทุนที่มีกลไกหรือฟังก์ชั่นการทำงาน ให้สร้างและบันทึกการเสนอซื้อขายได้โดยอัตโนมัติภายใต้การบริหารความเสี่ยงขั้นต่ำตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด ซึ่งผู้ใช้งานต้องฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันการส่งคำสั่งซื้อขายที่ไม่เหมาะสมหรืออาจนำไปสู่การกระทำผิดตามกฎหมายได้

บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขาย
กำหนดคุณสมบัติและหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รับอนุญาต (Trader) และผู้ดูแลสภาพคล่อง (Market Maker), แนวทางการขออนุญาต การขึ้นทะเบียน, การเปลี่ยนแปลง, การยกเลิกหรือเพิกถอน รวมถึงการพิจารณาความผิดและการลงโทษทางวินัย

มาตรการดำเนินการกรณีการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ผิดไปจากสภาพปกติ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ มีมาตรการดำเนินการกรณีการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ผิดไปจากสภาพปกติ กรณีหลักทรัพย์มีสภาพการซื้อขายเปลี่ยนแปลงไม่สอดรับกับปัจจัยพื้นฐาน เพื่อเตือนและป้องกันความเสี่ยงให้กับผู้ลงทุนและระบบการซื้อขายหลักทรัพย์โดยรวม

คำสั่งไม่เหมาะสม (False Market)
เกณฑ์
การส่งคำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ที่ไม่ตรงต่อสภาพปกติของตลาด (False market)

บริษัทสมาชิกเเละผู้ลงทุนต้องไม่ทำรายการซื้อขายที่ทำให้มีการเปลี่ยนแปลง หรือไม่มีการเปลี่ยนแปลงอันไม่ตรงต่อสภาพปกติของตลาด (False Market) ซึ่งอาจเข้าข่ายเป็นความผิดตามกฎหมาย