logo DAP
Group 16157
บริษัท ดิจิทัล แอคเซส แพลตฟอร์ม จำกัด
Digital Access Platform Company Limited

มุ่งพัฒนาบริการโครงสร้างพื้นฐานรองรับธุรกรรมดิจิทัล
บริษัท ดิจิทัล แอคเซส แพลตฟอร์ม จำกัด
Digital Access Platform Company Limited
มุ่งพัฒนาบริการโครงสร้างพื้นฐานรองรับธุรกรรมดิจิทัล

FundConnext

ระบบงานกลางในการรับ-ส่งข้อมูลการซื้อขาย
และการชำระราคากองทุนรวม

รองรับการทำงานมาตรฐานสำหรับบริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน
อย่างครบวงจรตั้งแต่การเปิดบัญชี ทำรายการซื้อ ขาย สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนและการชำระเงิน จนถึงการยืนยันการจัดสรรหน่วยลงทุน โดยนักลงทุนจะได้รับความสะดวกรวดเร็วในการลงทุนกองทุนรวมจากการเปิดบัญชีกับตัวแทนขายเพียง
ครั้งเดียว ก็สามารถลงทุนได้กับทุก บลจ.

Group 15273

ทางเลือกบริการสำหรับบริษัทสมาชิก

Market Infrastructure
img_fundprofile-m

บริการพื้นฐานสำหรับสมาชิกทุกราย ประกอบด้วย 2 บริการคือ

dap1  Fund Profile

ศูนย์กลางข้อมูลกองทุนรวม และหนังสือชี้ชวนโครงการ ส่วนสรุปข้อมูลสำคัญของกองทุน (Fund Factsheet) และข้อมูลมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) ตั้งแต่เริ่มจัดตั้งกองทุน รวมถึง Fund Rules และวันหยุดของกองทุนรวม ที่ใช้ในการตรวจสอบรายการ 

dap2 Order Routing

ระบบงานที่บริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน สามารถส่งคำสั่งซื้อ ขายสับเปลี่ยน ผ่านหน้าจอ FundConnext อัพโหลดไฟล์หรือผ่าน API โดยรายการจะถูกตรวจสอบตามเงื่อนไขของกองทุนและรายการ ที่ถูกอนุมัติโดยตัวแทนขายจะถูกส่งไปยัง บลจ. เพื่อทำการจัดสรรหน่วย ซึ่งทางตัวแทนขายก็จะได้รับการยืนยัน การจัดสรรหน่วยตามเวลาที่กำหนด

บริการพื้นฐานสำหรับสมาชิกทุกราย ประกอบด้วย 2 บริการคือ

dap1  Fund Profile

ศูนย์กลางข้อมูลกองทุนรวม และหนังสือชี้ชวนโครงการ ส่วนสรุปข้อมูลสำคัญของกองทุน (Fund Factsheet) และข้อมูลมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) ตั้งแต่เริ่มจัดตั้งกองทุน รวมถึง Fund Rules และวันหยุดของกองทุนรวม ที่ใช้ในการตรวจสอบรายการ 

dap2  Order Routing

ระบบงานที่บริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน สามารถส่งคำสั่งซื้อ ขายสับเปลี่ยน ผ่านหน้าจอ FundConnext อัพโหลดไฟล์หรือผ่าน API โดยรายการจะถูกตรวจสอบตามเงื่อนไขของกองทุนและรายการ ที่ถูกอนุมัติโดยตัวแทนขายจะถูกส่งไปยัง บลจ. เพื่อทำการจัดสรรหน่วย ซึ่งทางตัวแทนขายก็จะได้รับการยืนยัน การจัดสรรหน่วยตามเวลาที่กำหนด

ประโยชน์ของระบบงาน FundConnext

Group 16578

Standardization

กำหนดมาตรฐานการส่งคำสั่งซื้อ-ขายหน่วยลงทุน ระหว่าง
บริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุนและ
บริษัทหลักทรัพย์จัดการลงทุนทำให้ตัวแทนขายสามารถ
ทำรายการกองทุนได้หลากหลาย บลจ. รวมทั้ง ยังลด
ขั้นตอนในการ ทำงานให้เป็นมาตรฐาน เดียวกันตลอดทั้ง
กระบวนการ

icn_Fundconext2

Accessibility

ขยายช่องทางและตัวแทนขายหน่วยลงทุนให้เพิ่มมากขึ้น รองรับปริมาณธุรกรรมที่มีอัตราการเติบโตอย่างรวดเร็ว และเพิ่มความสะดวกให้นักลงทุนในการเปิดบัญชีเดียว สามารถซื้อขายกองทุนได้ทุก บลจ.

icn_Fundconext3

Digitization

มีระบบงานให้ตัวแทนขายทำธุรกรรมรองรับการทำรายการรูปแบบดิจิทัลด้วยต้นทุนต่ำและไม่ต้องพัฒนาระบบงานเอง ส่งเสริมการพัฒนาบริการสำหรับนักลงทุนด้วย เทคโนโลยีที่ตอบโจทย์การใช้ชีวิตในปัจจุบัน อำนวยความ สะดวกรวดเร็วให้แก่นักลงทุน ให้สามารถส่งคำสั่งซื้อ-ขาย ได้ทุกที่ ทุกเวลา

กลุ่มลูกค้า
checkบริษัทหลักทรัพย์จัดการลงทุน
checkบริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน
checkผู้รับฝากทรัพย์สิน
checkบริษัทประกันที่มีกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน (Unit Linked)
ค่าบริการ
ค่าธรรมเนียมแรกเข้า
200,000 บาท
ค่าธรรมเนียมรายเดือน
เริ่มต้น 30,000 บาท
สำหรับบริการพื้นฐาน
ค่าธรรมเนียมรายเดือน
เริ่มต้น 30,000 บาท
สำหรับบริการพื้นฐาน
หมายเหตุ: มีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม กรณีที่สมาชิกสมัครใช้บริการเสริมหรือมีจำนวนรายการเกิน จากที่กำหนดสำหรับบริการพื้นฐาน

สมาชิกที่ใช้บริการ 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการลงทุน (AMC)

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2567)

ลำดับ ชื่อบริษัท
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

บริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน (Distributor)

ลำดับชื่อบริษัท
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
Customer Account

บริการจัดเก็บฐานข้อมูลลูกค้าของตัวแทนขาย

บริการจัดเก็บฐานข้อมูลลูกค้าของตัวแทนขาย โดยระบบจะจัดเก็บข้อมูลทั้งชื่อ-สกุล ที่อยู่ และข้อมูลรายละเอียดที่จำเป็นของลูกค้า อ้างอิงตามแบบฟอร์มเปิดบัญชีมาตรฐาน (Single Form) ของสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อเป็นฐานข้อมูลกลางในการตรวจสอบเรื่องระดับความเสี่ยงลูกค้าในการลงทุน การยอมรับความเสี่ยงเรื่องอัตราแลกเปลี่ยน หรือการที่ลูกค้าเป็น US Citizen ตามเกณฑ์ FATCA

นอกจากนี้ นักลงทุนสามารถเปิดบัญชีกับตัวแทนขายรายใดรายหนึ่งเพียงครั้งเดียว ก็สามารถซื้อ-ขายกองทุนได้ทุก บลจ. (ขึ้นอยู่กับการได้รับอนุญาตเป็นตัวแทนในการขายกองทุนของแต่ละราย) โดยนักลงทุนไม่ต้องกรอกแบบฟอร์ม การเปิดบัญชีของแต่ละ บลจ. อีกต่อไป

img_account-m

บริการจัดเก็บฐานข้อมูลลูกค้าของตัวแทนขาย

บริการจัดเก็บฐานข้อมูลลูกค้าของตัวแทนขาย โดยระบบจะจัดเก็บข้อมูลทั้งชื่อ-สกุล ที่อยู่ และข้อมูลรายละเอียดที่จำเป็นของลูกค้า อ้างอิงตามแบบฟอร์มเปิดบัญชีมาตรฐาน (Single Form) ของสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อเป็นฐานข้อมูลกลางในการตรวจสอบเรื่องระดับความเสี่ยงลูกค้าในการลงทุน การยอมรับความเสี่ยงเรื่องอัตราแลกเปลี่ยน หรือการที่ลูกค้าเป็น US Citizen ตามเกณฑ์ FATCA

นอกจากนี้ นักลงทุนสามารถเปิดบัญชีกับตัวแทนขายรายใดรายหนึ่งเพียงครั้งเดียว ก็สามารถซื้อ-ขายกองทุนได้ทุก บลจ. (ขึ้นอยู่กับการได้รับอนุญาตเป็นตัวแทนในการขายกองทุนของแต่ละราย) โดยนักลงทุนไม่ต้องกรอกแบบฟอร์ม การเปิดบัญชีของแต่ละ บลจ. อีกต่อไป

Settlement

บริการชำระเงินประกอบด้วย 2 บริการคือ

dap1  Money Settlement

บริการชำระราคาระหว่างบริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการ โดยนำส่งข้อมูลรายการเพื่อการชำระเงินไปยังธนาคารพาณิชย์ เพื่อโอนเงินจากบัญชีของตัวแทนขายไปยังบัญชีของ บลจ. เพื่อชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน หรือ โอนเงินจากบัญชีของ บลจ. ไปยังบัญชีของตัวแทนขาย เพื่อชำระเงินค่าขายหน่วยลงทุน

dap2 Investor Payment Agent

บริการส่งข้อมูลเพื่อการชำระเงินค่าซื้อ-ขายหน่วยลงทุนระหว่างบริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่เป็น หน่วยลงทุนกับนักลงทุนที่เป็นลูกค้า ซึ่งจะครอบคลุมการรับ-ส่งรายการชำระเงินทั้งรายการซื้อหรือขาย ด้วยการส่งคำสั่งหักโอนเงินไปยังธนาคารพาณิชย์ทั้งแบบที่เป็น Real time และ Batch ตามวิธีการและรอบระยะเวลาที่ธนาคารพาณิชย์กำหนด

img_settlement-m

บริการชำระเงินประกอบด้วย 2 บริการคือ

dap1  Money Settlement

บริการชำระราคาระหว่างบริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการ โดยนำส่งข้อมูลรายการเพื่อการชำระเงินไปยังธนาคารพาณิชย์ เพื่อโอนเงินจากบัญชีของตัวแทนขายไปยังบัญชีของ บลจ. เพื่อชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน หรือ โอนเงินจากบัญชีของ บลจ. ไปยังบัญชีของตัวแทนขาย เพื่อชำระเงินค่าขายหน่วยลงทุน

dap2 Investor Payment Agent

บริการส่งข้อมูลเพื่อการชำระเงินค่าซื้อ-ขายหน่วยลงทุนระหว่างบริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่เป็น หน่วยลงทุนกับนักลงทุนที่เป็นลูกค้า ซึ่งจะครอบคลุมการรับ-ส่งรายการชำระเงินทั้งรายการซื้อหรือขาย ด้วยการส่งคำสั่งหักโอนเงินไปยังธนาคารพาณิชย์ทั้งแบบที่เป็น Real time และ Batch ตามวิธีการและรอบระยะเวลาที่ธนาคารพาณิชย์กำหนด

Selling Agent System

บริการระบบสำหรับบริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน
ประกอบด้วย 2 บริการคือ

dap1  Investor Documentation Generator

บริการระบบออกเอกสารที่จำเป็นของบริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน ซึ่งครอบคลุมการออกใบรับรองการซื้อขายหน่วยลงทุน (Confirmation) และรายงานการซื้อขายหน่วยลงทุน (Statement) ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย และรายงานอื่นๆ สำหรับการทำงานของนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน

dap2 Branch Management 

บริการในการกำหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลลูกค้าของผู้ใช้งานตามทีมหรือสาขา

img_selling-m

บริการระบบสำหรับบริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุนประกอบด้วย 2 บริการคือ

dap1  Investor Documentation Generator

บริการระบบออกเอกสารที่จำเป็นของบริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน ซึ่งครอบคลุมการออกใบรับรองการซื้อขายหน่วยลงทุน (Confirmation) และรายงานการซื้อขายหน่วยลงทุน (Statement) ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย และรายงานอื่นๆ สำหรับการทำงานของนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน

dap2 Branch Management 

บริการในการกำหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลลูกค้าของผู้ใช้งานตามทีมหรือสาขา