กลุ่ม ตลท.

บริษัทในเครือและโครงสร้างการถือหุ้น

กลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกอบด้วย
ตลาดหลักทรัพย์ฯ และบริษัทย่อยของตลาดหลักทรัพย์ฯ 

ซึ่งสามารถแบ่งตามโครงสร้างการประกอบธุรกิจของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ ออกเป็นสองกลุ่มหลัก ได้ดังนี้

Core-Exchange-Function-th
Core Exchange Function

กลุ่มที่เป็นธุรกิจหลักของตลาดหลักทรัพย์ฯ


ธุรกิจในกลุ่มนี้จะเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการประกอบกิจการตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
โดยกลุ่มธุรกิจนี้ประกอบด้วยตลาดหลักทรัพย์ฯและบริษัทย่อยของ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ดังนี้

logoset

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)  linkout

ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการซื้อขายหลักทรัพย์ และให้บริการที่เกี่ยวข้อง โดยไม่นำผลกำไรมาแบ่งปันกัน และมีบทบาทในการส่งเสริมการออมและการระดมเงินทุนระยะยาว เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ

ปัจจุบันการดำเนินงานของ SET อยู่ภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยมีการดำเนินงานหลัก ได้แก่ การรับหลักทรัพย์จดทะเบียน และดูแลการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทจดทะเบียน การซื้อขายหลักทรัพย์ และการกำกับดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ การกำกับดูแลบริษัทสมาชิกส่วนที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขาย หลักทรัพย์ ตลอดจนถึงการเผยแพร่ข้อมูลและการส่งเสริมความรู้ให้แก่ผู้ลงทุน

logo_tfex

บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (TFEX) linkout

เป็นศูนย์กลางการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ภายใต้พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 และดำเนินงานภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดย TFEX ได้รับอนุญาตให้สามารถจัดให้มีการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทฟิวเจอร์ส (Futures) และ ออปชัน (Options) ที่อ้างอิงกับสินทรัพย์ประเภทต่าง ๆ ได้แก่ ตราสารทุน ตราสารหนี้ อัตราแลกเปลี่ยน สินค้าโภคภัณฑ์ และสินค้าเกษตร

logonvdr_desk

บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด (TNVDR) linkout

ประกอบธุรกิจโดยการออกตราสารเอ็นวีดีอาร์ ซึ่งเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์โดยอัตโนมัติเพื่อขายให้แก่ผู้ลงทุน และนำเงินที่ได้จากการขายเอ็นวีดีอาร์ไปลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงไทยที่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ โดยผู้ลงทุนที่ถือเอ็นวีดีอาร์สามารถรับสิทธิประโยชน์ทางการเงิน (financial benefit) ได้เสมือนลงทุนในหุ้นของบริษัทจดทะเบียนทุกประการ ไม่ว่าจะเป็นเงินปันผล สิทธิในการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน หรือใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ (Warrant) แต่ไม่มีสิทธิในการออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

logo_tch

บริษัท สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด (TCH) linkout

เป็นศูนย์กลางในการชำระราคาและส่งมอบตราสารการเงินในตลาดทุนไทย โดยเข้าแทนที่เป็นคู่สัญญา (central counterparty) และรับประกันการชำระราคาและส่งมอบในทุก ๆ รายการซื้อขายที่เกิดขึ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) รวมถึงตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (TFEX) ลดความเสี่ยงโดยรวม เสริมสร้างความเชื่อมั่นในการซื้อขายให้แก่ผู้ร่วมตลาดทุกฝ่าย รวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุนไทยในระยะยาว

logo_tsd

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD) linkout

เป็นศูนย์กลางในการให้บริการที่ต่อเนื่องจากการซื้อขายหลักทรัพย์อย่างครบวงจร โดยมีบริการ 2 ประเภทหลัก ได้แก่ (1) ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ เป็นศูนย์กลางในการรับฝากหลักทรัพย์ไว้ในระบบไร้ใบหลักทรัพย์ทั้งตราสารทุนและตราสารหนี้ที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ และ (2) นายทะเบียนหลักทรัพย์ ทำหน้าที่ในการ ดูแลและรักษาข้อมูลหลักทรัพย์ และจัดทำทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ โดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย และมีประสิทธิภาพเชื่อมโยงกับระบบงานรับฝากหลักทรัพย์

หมายเหตุ: บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนต่างด้าว จำกัด ซึ่งถือหุ้นโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ เนื่องจากได้รับอนุญาตให้เลิกประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และคืนใบอนุญาตประกอบธุรกิจดังกล่าวแล้ว และปัจจุบันได้เปลี่ยนชื่อ เป็น บริษัท ทีทีเอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (TTF Corporation Limited) พร้อมทั้งได้แก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ แล้ว

New Business & Infrastructure Development Function

กลุ่มที่เป็นธุรกิจใหม่และธุรกิจ ที่เกี่ยวกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน


ธุรกิจในกลุ่มนี้จะเป็นธุรกิจที่มุ่งเน้นในส่วนที่เป็นธุรกิจใหม่และธุรกิจที่เกี่ยวกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อช่วยสนับสนุนการประกอบธุรกิจของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเพื่อเป็นการวางรากฐานที่มั่นคงด้านโครงสร้างพื้นฐานของตลาดทุนให้แก่ผู้ร่วมตลาด ซึ่งนอกจากจะเป็นการยกระดับการให้บริการด้วยการลดกระบวนการที่มีความซ้ำซ้อนของภาคอุตสาหกรรมโดยรวมแล้ว ยังจะช่วยลดต้นทุนของภาคอุตสาหกรรมโดยรวมได้ด้วย โดยกลุ่มธุรกิจนี้ประกอบด้วยบริษัทย่อยของตลาดหลักทรัพย์ฯ ดังนี้

logo_svh

บริษัท เซ็ท เวนเจอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (SVH)

ประกอบธุรกิจด้วยการถือหุ้นในบริษัทย่อยในกลุ่มที่เป็นธุรกิจใหม่และธุรกิจที่เกี่ยวกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (New Business & Infrastructure Development) ทั้งหมด

logo_finnet

บริษัท ฟินเน็ต อินโนเวชั่น เน็ตเวิร์ค จำกัด (FinNet) linkout

ประกอบธุรกิจให้บริการระบบงานโครงสร้างพื้นฐานของการชำระราคาสำหรับตลาดทุน โดยเป็นสถาบันตัวกลางเชื่อมต่อธุรกรรมด้านการชำระเงินกับธนาคารพาณิชย์

logo_live

บริษัท ไลฟ์ฟินคอร์ปจำกัด (LiVE) linkout

ประกอบธุรกิจแพลตฟอร์มการให้บริการสำหรับผู้ประกอบการ SMEs และ Startups เพื่อเพิ่มขีดความสามารถและความแข็งแกร่งในการดำเนินธุรกิจ ผ่านการพัฒนาหลักสูตรองค์ความรู้และเครื่องมือสำหรับผู้ประกอบการ รวมถึงการจัดทำโครงการพัฒนาผู้ประกอบการเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเข้าสู่ตลาดทุน

logo_settrade

บริษัท เซ็ทเทรด ดอท คอม จำกัด (Settrade) linkout

ทำหน้าที่ให้บริการระบบซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านอินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยีการลงทุนแก่บริษัทหลักทรัพย์ เพื่อเพิ่มช่องทางและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ลงทุน รวมทั้งการพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ ตลอดจนเป็นตัวแทนขายและดูแลงานการตลาด

logo_DAP_subsidiaries

บริษัท ดิจิทัล แอคเซส แพลตฟอร์ม จำกัด (DAP) linkout

ประกอบธุรกิจให้บริการระบบเครือข่ายอิเล็กทรอนิคส์ ระบบงานสนับสนุนและบริการอื่นใดที่รองรับการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์และธุรกรรมดิจิทัล

TDX Main

บริษัท ศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ ดิจิทัลไทย จำกัด (TDX)  linkout

ประกอบธุรกิจเป็นศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล หรือการจัดให้มีศูนย์กลางหรือเครือข่ายใด ๆ เพื่อการซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัล

Associate & Holding Company

บริษัทร่วมและบริษัทที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ เข้าไปถือหุ้น


logo_tsfc
Group 16600

บริษัทหลักทรัพย์เพื่อ ธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน) 

ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการระดมทุนทั้งระยะสั้นและระยะยาวและให้กู้ยืมแก่ผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ลงทุนในหลักทรัพย์

logo_tris
Group 16602

บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

สถาบันจัดอันดับเครดิตเพื่อให้เป็นผู้ประเมินความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ สำหรับเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน

logo_ndid
Group 16601

บริษัท เนชั่นแนลดิจิทัล ไอดี จำกัด 

ทำหน้าที่ให้บริการเชื่อมโยงฐานข้อมูลเกี่ยวกับการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมการปกครอง กรมพัฒนาธุรกิจการค้าภาคเอกชน

logo_inno
Group 16603

บริษัท อินโนสเปซ (ประเทศไทย) จำกัด 

ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการช่วยส่งเสริมและพัฒนา startup ไทยอย่างครบวงจร