กลุ่ม ตลท.

บริษัทในเครือและโครงสร้างการถือหุ้น

กลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกอบด้วย
ตลาดหลักทรัพย์ฯ และบริษัทย่อยของตลาดหลักทรัพย์ฯ 

ซึ่งสามารถแบ่งตามโครงสร้างการประกอบธุรกิจของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ ออกเป็นสองกลุ่มหลัก ได้ดังนี้

Group 18119
Core Exchange Function

กลุ่มที่เป็นธุรกิจหลักของตลาดหลักทรัพย์ฯ


ธุรกิจในกลุ่มนี้จะเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการประกอบกิจการตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
โดยกลุ่มธุรกิจนี้ประกอบด้วยตลาดหลักทรัพย์ฯและบริษัทย่อยของ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ดังนี้

logoset

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)  linkout

ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการซื้อขายหลักทรัพย์และให้ บริการที่เกี่ยวข้อง โดยไม่นำผลกำไรมาแบ่งปันกัน โดยมีบทบาทในการส่งเสริมการออมและการระดมเงินทุนระยะยาว เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ปัจจุบันการดำเนินงานของ SET อยู่ภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยมีการดำเนินงานหลัก ได้แก่ การรับหลักทรัพย์จดทะเบียนและดูแลการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทจดทะเบียน การซื้อขายหลักทรัพย์และการกำกับดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ การกำกับดูแลบริษัทสมาชิกส่วนที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายหลักทรัพย์ ตลอดจนถึงการเผยแพร่ข้อมูลและการส่งเสริมความรู้ให้แก่ผู้ลงทุน


logo_tfex

บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (TFEX) linkout

เป็นศูนย์กลางการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเกี่ยวกับตราสารทุน ตราสารหนี้ สินค้าโภคภัณฑ์ และดัชนีราคาประเภทอื่น ๆ ภายใต้พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 ทั้งนี้ TFEX ได้รับอนุญาตการเป็นศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2548 


logonvdr_desk

บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด (TNVDR) linkout

ประกอบธุรกิจโดยการออกตราสารเอ็นวีดีอาร์ ซึ่งเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์โดยอัตโนมัติเพื่อขายให้แก่ผู้ลงทุน และนำเงินที่ได้จากการขายเอ็นวีดีอาร์ไปลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงไทยที่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ โดยผู้ลงทุนที่ถือเอ็นวีดีอาร์สามารถรับสิทธิประโยชน์ทางการเงิน (Financial Benefit) ได้เสมือนลงทุนในหุ้นของบริษัทจดทะเบียนทุกประการไม่ว่าจะเป็นเงินปันผล สิทธิในการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนหรือใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ (Warrant) แต่ไม่มีสิทธิในการออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

logo_tch

บริษัท สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด (TCH) linkout

เป็นศูนย์กลางในการชำระราคาและส่งมอบตราสารการเงินในตลาดทุนไทย โดยเข้าแทนที่เป็นคู่สัญญา (central counterparty) และรับประกันการชำระราคาและส่งมอบในทุก ๆ รายการซื้อขายที่เกิดขึ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) รวมถึง ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (TFEX) ลดความเสี่ยงโดยรวม เสริมสร้างความเชื่อมั่นในการซื้อขายให้แก่ผู้ร่วมตลาดทุกฝ่าย รวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุนไทยในระยะยาว

logo_tsd

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD) linkout

เป็นศูนย์กลางในการให้บริการที่ต่อเนื่องจากการซื้อขายหลักทรัพย์อย่างครบวงจร โดยมีบริการ 2 ประเภทหลัก ได้แก่ 1) ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ เป็นศูนย์กลางในการรับฝากหลักทรัพย์ไว้ในระบบไร้ใบหลักทรัพย์ทั้งตราสารทุนและตราสารหนี้ที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ และ 2) นายทะเบียนหลักทรัพย์ ทำหน้าที่ในการดูแลและรักษาข้อมูลหลักทรัพย์ และจัดทำทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ โดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพเชื่อมโยงกับระบบงานรับฝากหลักทรัพย์

logottf_desktop

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม เพื่อผู้ลงทุนต่างด้าว จำกัด (TTF)

เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการลงทุนของผู้ลงทุนชาวต่างประเทศในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยเป็นทางเลือกให้แก่ผู้ทุนชาวต่างประเทศในการลงทุนในหลักทรัพย์ ผ่านกองทุนรวมอีกทางหนึ่ง นอกเหนือจากการลงทุนซื้อขายหลักทรัพย์ในกระดานต่างประเทศโดยตรงที่มีอยู่ในปัจจุบัน

logoset

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) linkout

ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการซื้อขายหลักทรัพย์และให้ บริการที่เกี่ยวข้อง โดยไม่นำผลกำไรมาแบ่งปันกัน โดยมีบทบาทในการส่งเสริมการออมและการระดมเงินทุนระยะยาว เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ปัจจุบันการดำเนินงานของ SET อยู่ภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยมีการดำเนินงานหลัก ได้แก่ การรับหลักทรัพย์จดทะเบียนและดูแลการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทจดทะเบียน การซื้อขายหลักทรัพย์และการกำกับดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ การกำกับดูแลบริษัทสมาชิกส่วนที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายหลักทรัพย์ ตลอดจนถึงการเผยแพร่ข้อมูลและการส่งเสริมความรู้ให้แก่ผู้ลงทุน

logo_tfex

บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (TFEX) linkout

เป็นศูนย์กลางการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเกี่ยวกับตราสารทุน ตราสารหนี้ สินค้าโภคภัณฑ์ และดัชนีราคาประเภทอื่น ๆ ภายใต้พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 ทั้งนี้ TFEX ได้รับอนุญาตการเป็นศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2548 

logonv_mo

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม เพื่อผู้ลงทุนต่างด้าว จำกัด (TTF)

เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการลงทุนของผู้ลงทุนชาวต่างประเทศในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยเป็นทางเลือกให้แก่ผู้ทุนชาวต่างประเทศในการลงทุนในหลักทรัพย์ ผ่านกองทุนรวมอีกทางหนึ่ง นอกเหนือจากการลงทุนซื้อขายหลักทรัพย์ในกระดานต่างประเทศโดยตรงที่มีอยู่ในปัจจุบัน

logo_tch

บริษัท สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด (TCH) linkout

ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการซื้อขายหลักทรัพย์และให้ บริการที่เกี่ยวข้อง โดยไม่นำผลกำไรมาแบ่งปันกัน โดยมีบทบาทในการส่งเสริมการออมและการระดมเงินทุนระยะยาว เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ปัจจุบันการดำเนินงานของ SET อยู่ภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยมีการดำเนินงานหลัก ได้แก่ การรับหลักทรัพย์จดทะเบียนและดูแลการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทจดทะเบียน การซื้อขายหลักทรัพย์และการกำกับดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ การกำกับดูแลบริษัทสมาชิกส่วนที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายหลักทรัพย์ ตลอดจนถึงการเผยแพร่ข้อมูลและการส่งเสริมความรู้ให้แก่ผู้ลงทุน

logo_tsd

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD) linkout

เป็นศูนย์กลางในการให้บริการที่ต่อเนื่องจากการซื้อขายหลักทรัพย์อย่างครบวงจร โดยมีบริการ 2 ประเภทหลัก ได้แก่ 1) ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ เป็นศูนย์กลางในการรับฝากหลักทรัพย์ไว้ในระบบไร้ใบหลักทรัพย์ทั้งตราสารทุนและตราสารหนี้ที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ และ 2) นายทะเบียนหลักทรัพย์ ทำหน้าที่ในการดูแลและรักษาข้อมูลหลักทรัพย์ และจัดทำทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ โดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพเชื่อมโยงกับระบบงานรับฝากหลักทรัพย์

logonvdr_desk

บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด (TNVDR) linkout

ประกอบธุรกิจโดยการออกตราสารเอ็นวีดีอาร์ ซึ่งเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์โดยอัตโนมัติเพื่อขายให้แก่ผู้ลงทุน และนำเงินที่ได้จากการขายเอ็นวีดีอาร์ไปลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงไทยที่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ โดยผู้ลงทุนที่ถือเอ็นวีดีอาร์สามารถรับสิทธิประโยชน์ทางการเงิน (Financial Benefit) ได้เสมือนลงทุนในหุ้นของบริษัทจดทะเบียนทุกประการไม่ว่าจะเป็นเงินปันผล สิทธิในการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนหรือใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ (Warrant) แต่ไม่มีสิทธิในการออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

New Business & Infrastructure Development Function

กลุ่มที่เป็นธุรกิจใหม่และธุรกิจ ที่เกี่ยวกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน


ธุรกิจในกลุ่มนี้จะเป็นธุรกิจที่มุ่งเน้นในส่วนที่เป็นธุรกิจใหม่และธุรกิจที่เกี่ยวกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อช่วยสนับสนุนการประกอบธุรกิจของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเพื่อเป็นการวางรากฐานที่มั่นคงด้านโครงสร้างพื้นฐานของตลาดทุนให้แก่ผู้ร่วมตลาด ซึ่งนอกจากจะเป็นการยกระดับการให้บริการด้วยการลดกระบวนการที่มีความซ้ำซ้อนของภาคอุตสาหกรรมโดยรวมแล้ว ยังจะช่วยลดต้นทุนของภาคอุตสาหกรรมโดยรวมได้ด้วย โดยกลุ่มธุรกิจนี้ประกอบด้วยบริษัทย่อยของตลาดหลักทรัพย์ฯ ดังนี้

logo_svh

บริษัท เซ็ท เวนเจอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (SVH)

ประกอบธุรกิจด้วยการถือหุ้นในบริษัทย่อย ในกลุ่มที่เป็นธุรกิจใหม่และธุรกิจที่เกี่ยวกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (New Business & Infrastructure Development) ทั้งหมด

logo_finnet

บริษัท ฟินเน็ต อินโนเวชั่น เน็ตเวิร์ค จำกัด (FinNet) linkout

ประกอบธุรกิจให้บริการระบบงานโครงสร้างพื้นฐานของ การชำระราคาสำหรับตลาดทุน โดยเป็นสถาบันตัวกลาง เชื่อมต่อธุรกรรมด้านการชำระเงินกับธนาคารพาณิชย์

logo_live

บริษัท ไลฟ์ฟินคอร์ปจำกัด (LiVE) linkout

ประกอบธุรกิจให้บริการครบวงจรเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการขนาดเล็กให้เติบโตและสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน ตั้งแต่การให้ความรู้ในการเป็นผู้ประกอบการ การส่งเสริม ศักยภาพทางธุรกิจให้บริการระบบเพื่อการระดมทุน (Fund Raising) และให้บริการช่องทางซื้อขายหลักทรัพย์ สำหรับธุรกิจ SMEs/Startup

logo_settrade

บริษัท เซ็ทเทรด ดอท คอม จำกัด (Settrade) linkout

ทำหน้าที่ให้บริการระบบซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านอินเทอร์ เน็ตและเทคโนโลยีการลงทุนแก่บริษัทหลักทรัพย์ เพื่อเพิ่ม ช่องทางและอำนวยความ สะดวกแก่ผู้ลงทุน รวมทั้งการ พัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ ตลอดจนเป็นตัวแทนขาย และดูแลงานการตลาด

DAP_Logo

บริษัท ดิจิทัล แอคเซส แพลตฟอร์ม จำกัด (DAP) linkout

ประกอบธุรกิจให้บริการระบบเครือข่ายอิเล็กทรอนิคส์ ระบบงานสนับสนุน และบริการอื่นใดที่รองรับการทำ ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และธุรกรรมดิจิทัล

TDX Main

บริษัท ศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ ดิจิทัลไทย จำกัด (TDX)  linkout

ประกอบธุรกิจเป็นศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล หรือการจัด ให้มีศูนย์กลาง หรือเครือข่ายใด ๆ เพื่อการซื้อขายหรือแลก เปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัล

logo_svh

บริษัท เซ็ท เวนเจอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (SVH)

ประกอบธุรกิจด้วยการถือหุ้น (Holding Company) เพื่อทำหน้าที่ในการควบคุมดูแลการประกอบธุรกิจในกลุ่มที่เป็นธุรกิจใหม่และธุรกิจ ที่เกี่ยวกับการพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐาน (New Business & Infrastructure Development) ทั้งหมด

logo_finnet

บริษัท ฟินเน็ต อินโนเวชั่น เน็ตเวิร์ค จำกัด (FinNet) linkout

ประกอบธุรกิจให้บริการระบบงานโครงสร้างพื้นฐานของ การชำระราคาสำหรับตลาดทุน โดยเป็นสถาบันตัวกลาง เชื่อมต่อธุรกรรมด้านการชำระเงินกับธนาคารพาณิชย์

logo_live

บริษัท ไลฟ์ฟินคอร์ปจำกัด (LiVE) linkout

ประกอบธุรกิจให้บริการครบวงจรเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการขนาดเล็กให้เติบโตและสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน ตั้งแต่การให้ความรู้ในการเป็นผู้ประกอบการ การส่งเสริม ศักยภาพทางธุรกิจให้บริการระบบเพื่อการระดมทุน (Fund Raising) และให้บริการช่องทางซื้อขายหลักทรัพย์ สำหรับธุรกิจ SMEs/Startup

logo_settrade

บริษัท เซ็ทเทรด ดอท คอม จำกัด (Settrade) linkout

ทำหน้าที่ให้บริการระบบซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านอินเทอร์ เน็ตและเทคโนโลยีการลงทุนแก่บริษัทหลักทรัพย์ เพื่อเพิ่ม ช่องทางและอำนวยความ สะดวกแก่ผู้ลงทุน รวมทั้งการ พัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ ตลอดจนเป็นตัวแทนขาย และดูแลงานการตลาด

DAP_Logo

บริษัท ดิจิทัล แอคเซส แพลตฟอร์ม จำกัด (DAP) linkout

ประกอบธุรกิจให้บริการระบบเครือข่ายอิเล็กทรอนิคส์ ระบบงานสนับสนุน และบริการอื่นใดที่รองรับการทำ ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และธุรกรรมดิจิทัล

TDX Main

บริษัท ศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ ดิจิทัลไทย จำกัด (TDX) * linkout

ประกอบธุรกิจเป็นศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล หรือการจัด ให้มีศูนย์กลาง หรือเครือข่ายใด ๆ เพื่อการซื้อขายหรือแลก เปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัล

Associate & Holding Company

บริษัทร่วมและบริษัทที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ เข้าไปถือหุ้น


logo_tsfc
Group 16600

บริษัทหลักทรัพย์เพื่อ ธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน) 

ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการระดมทุนทั้งระยะสั้นและระยะยาว และให้กู้ยืมแก่ผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ลงทุนในหลักทรัพย์

logo_tris
Group 16602

บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

สถาบันจัดอันดับเครดิต เพื่อให้เป็นผู้ประเมินความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ สำหรับเป็นข้อมูล ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน

logo_ndid
Group 16601

บริษัท เนชั่นแนลดิจิทัล ไอดี จำกัด 

ทำหน้าที่ให้บริการเชื่อมโยงฐานข้อมูลเกี่ยวกับการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมการปกครอง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ภาคเอกชน

logo_inno
Group 16603

บริษัท อินโนสเปซ (ประเทศไทย) จำกัด 

เป็นศูนย์กลางในการช่วยส่งเสริมและพัฒนา Startup ไทยอย่างครบวงจร
* นับรวมสัดส่วนการถือหุ้นของ Live (บริษัทย่อยของตลาดหลักทรัพย์ฯ) ใน InnoSpace จำนวน 2.72%

logo_tsfc
Group 16600

บริษัทหลักทรัพย์เพื่อ ธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน) 

ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการระดมทุนทั้งระยะสั้นและระยะยาว และให้กู้ยืมแก่ผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ลงทุนในหลักทรัพย์

logo_tris
Group 16602

บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

สถาบันจัดอันดับเครดิต เพื่อให้เป็นผู้ประเมินความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ สำหรับเป็นข้อมูล ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน

logo_ndid
Group 16601

บริษัท เนชั่นแนลดิจิทัล ไอดี จำกัด 

ทำหน้าที่ให้บริการเชื่อมโยงฐานข้อมูลเกี่ยวกับการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมการปกครอง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ภาคเอกชน

logo_inno
Group 16603

บริษัท อินโนสเปซ (ประเทศไทย) จำกัด 

เป็นศูนย์กลางในการช่วยส่งเสริมและพัฒนา Startup ไทยอย่างครบวงจร
* นับรวมสัดส่วนการถือหุ้นของ Live (บริษัทย่อยของตลาดหลักทรัพย์ฯ) ใน InnoSpace จำนวน 2.72%