บริการสำหรับสมาชิก

การต่อเชื่อมระบบส่งคำสั่งซื้อขาย
เข้ากับระบบการซื้อขาย

การต่อเชื่อมระบบส่งคำสั่งซื้อขายเข้ากับระบบการซื้อขาย

การต่อเชื่อมระบบส่งคำสั่งซื้อขายเข้ากับระบบการซื้อขาย

ในการต่อเชื่อมระบบส่งคำสั่งซื้อขายของสมาชิกหรือลูกค้าของสมาชิกเข้ากับระบบการซื้อขาย ระบบส่งคำสั่งซื้อขายดังกล่าวต้องมีการ
บริหารและควบคุมความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน (Security Management) โดยสมาชิกต้องรับรองว่าระบบส่งคำสั่งซื้อขาย
ดังกล่าวทำงานได้ถูกต้องตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวกับการซื้อขาย และไม่ทำให้เกิดความเสียหายต่อระบบการซื้อขาย
ตลอดจนเป็นไปตามมาตรฐานที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด และต้องได้รับอนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์ก่อนการใช้งานหรือให้บริการ

การต่อเชื่อมระบบส่งคำสั่งซื้อขายเข้ากับระบบการซื้อขาย

ในการต่อเชื่อมระบบส่งคำสั่งซื้อขายของสมาชิกหรือลูกค้าของสมาชิกเข้ากับระบบการซื้อขาย ระบบส่งคำสั่งซื้อขายดังกล่าวต้องมีการบริหารและควบคุมความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน (Security Management) โดยสมาชิกต้องรับรองว่าระบบส่งคำสั่งซื้อขายดังกล่าวทำงานได้ถูกต้องตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวกับการซื้อขาย และไม่ทำให้เกิดความเสียหายต่อระบบการซื้อขายตลอดจนเป็นไปตามมาตรฐานที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด และต้องได้รับอนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์ก่อนการใช้งานหรือให้บริการ

 1. การขออนุญาตใช้งานระบบส่งคำสั่งซื้อขายใหม่
 2. การขออนุญาตเปลี่ยนแปลงระบบส่งคำสั่งซื้อขายที่เคยได้รับอนุญาตไปแล้ว
 3. การขออนุญาตยกเลิกระบบส่งคำสั่งซื้อขายที่เคยได้รับอนุญาตไปแล้ว

ทั้งนี้ในการขออนุญาตใช้งานระบบส่งคำสั่งซื้อขายใหม่ หากสมาชิกต้องการรับข้อมูลการซื้อขาย (Market Data) หรือต้องการเพิ่ม Trader ID เพื่อใช้งานร่วมกับระบบส่งคำสั่งซื้อขายดังกล่าว สมาชิกต้องทำการขออนุญาตในเรื่องดังกล่าวเพิ่มเติมด้วย

เพื่อประโยชน์ในการกำกับดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านระบบของสมาชิก ตลาดหลักทรัพย์กำหนดให้สมาชิกต้องมีการกำกับดูแลการส่งคำสั่งซื้อขายในทุกช่องทาง รวมทั้งการใช้ Algorithmic trading ดังต่อไปนี้

 • สมาชิกต้องมีการกำกับดูแลพื้นฐานดังต่อไปนี้
  1. มีมาตรการป้องกันความลับลูกค้า

  2. มีมาตรการควบคุมความเสี่ยง รวมทั้งระบบตรวจสอบคำสั่งซื้อขายก่อนส่งเข้ามาในระบบการซื้อขายในเรื่องตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด และทบทวนความเหมาะสมของมาตรการดังกล่าว
  3. มีการบริหารจัดการ โดยสมาชิกต้องมีอำนาจควบคุมและบริหารจัดการรวมทั้งกำหนดและเปลี่ยนแปลงค่าพารามิเตอร์ (Parameters) ในระบบตรวจสอบคำสั่งซื้อขายได้ และทบทวนความเหมาะสมของค่าพารามิเตอร์ (Parameters) ดังกล่าว
  4. มีมาตรการป้องกันและควบคุมไม่ให้บุคคลอื่นบันทึกการซื้อขายให้แก่ลูกค้า
  5. มีการจัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวกับการบันทึกคำสั่งซื้อขาย และจัดส่งเมื่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ร้องขอ
  6. จัดให้ลูกค้ารับทราบเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์ฯ
  7. จัดส่งข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าและข้อมูลการซื้อขายเมื่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ร้องขอ
 • สมาชิกต้องมีระบบตรวจสอบคำสั่งซื้อขายก่อนส่งเข้ามาในระบบการซื้อขาย (Pre-Trade Risk Management:PTRM) ดังต่อไปนี้
  1. วงเงินซื้อขาย (Credit / Exposure Limit)
  2. มูลค่าเสนอซื้อขายสูงสุดต่อ 1 คำสั่ง (Maximum Value Per Order)
  3. ปริมาณหุ้นที่เสนอซื้อขายสูงสุดต่อ 1 คำสั่ง (Maximum Volume Per Order)
  4. ราคาเสนอซื้อขาย (Order Price Check)
  5. มีระบบและ/หรือฟังก์ชัน Kill Switch เพื่อหยุดการส่งคำสั่งซื้อขายใหม่ และยกเลิกคำสั่งซื้อขายที่ส่งเข้ามาแล้วได้ทันที ในกรณีจำเป็น
 1. สมาชิกยื่นคำขอผ่านระบบ Member Digital Form ได้ที่ https://www.setportal.set.or.th

 2. สมาชิกทดสอบระบบตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด และส่งผลการทดสอบ (Test Script) ผ่านระบบ Member Digital Form

 3. ตลาดหลักทรัพย์พิจารณารายละเอียดการขออนุญาต และผลการทดสอบ

 4. ตลาดหลักทรัพย์จะทำการพิจารณาอนุญาต โดยสมาชิกจะใช้งานหรือให้บริการได้หลังจากตลาดหลักทรัพย์อนุญาตการใช้งาน

หมายเหตุ ระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาต ขึ้นอยู่กับความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลในแบบคำขออนุญาตฯ และเอกสารประกอบ รวมถึงผลการทดสอบของสมาชิก

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

คู่มือการปฎิบัติงาน ระบบ E-Trader

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

การขออนุญาตต่อเชื่อมระบบส่งคำสั่งซื้อขายเข้ากับระบบการซื้อขายฝ่ายปฏิบัติการซื้อขายหลักทรัพย์

E-mail: SecuritiesTradingDepartment@set.or.th
โทรศัพท์ 0 2009 9325-7


การขอเพิ่ม Trader IDโทรศัพท์ 0 2009 9323

ขอใช้บริการ Co-location Servier และ API Userฝ่ายพัฒนาธุรกิจระบบสารสนเทศ

E-mail: SETAccess@set.or.th
โทรศัพท์ 0 2009 9629-30

การขอรับข้อมูลการซื้อขาย (Market Data)ฝ่ายธุรกิจข้อมูล

E-mail: infoproducts@set.or.th
โทรศัพท์ 0 2009 9621