เมื่อผู้ลงทุนเข้ามาซื้อขายหลักทรัพย์ซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผู้ลงทุนมีหน้าที่จะต้องรับผิดชอบเสียภาษีอากรตามที่กฎหมายกำหนดให้ถูกต้องและครบถ้วนโดยสรุปรายละเอียดเบื้องต้น ดังต่อไปนี้
no
ภาษีอากรของผู้ลงทุน
1.1 ผู้ลงทุนไทยและผู้ลงทุนต่างประเทศ ที่ประกอบกิจการในประเทศไทย
ผู้ลงทุนไทยและผู้ลงทุนต่างประเทศที่ประกอบกิจการในประเทศไทย
ประเภทเงินได้ บุคคลธรรมดานิติบุคคล
กำไรจากการขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ /ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Capital gain)  ยกเว้นภาษีม่มีภาษีหัก ณ ที่จ่าย แต่ต้องนำไปรวมเป็นรายได้เพื่อคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคล 
เงินปันผล (Dividend)
  • ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 10%
  • ยกเว้นภาษีในกรณีได้รับเงินปันผลจากบริษัทที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI)
  • ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 10%
  • ยกเว้นภาษี ในกรณี
      (1) ผู้ได้รับเงินเป็นบริษัทจดทะเบียนโดยถือหุ้นเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 เดือนก่อน และ 3 เดือนหลังวันที่ได้รับเงินปันผล
      (2) ผู้ได้รับเงินได้ถือหุ้นในบริษัทผู้จ่ายเงินปันผล ไม่น้อยกว่า 25% ของหุ้นทั้งหมดที่มีสิทธิออกเสียง โดยถือหุ้นเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 เดือนก่อน และ 3 เดือนหลังวันที่ได้รับเงินปันผล และบริษัทผู้จ่ายเงินปันผลไม่ได้ถือหุ้นในบริษัทผู้ได้รับเงิน
      (3) ได้รับเงินปันผลจากบริษัทที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI)
1.2 ผู้ลงทุนต่างประเทศที่ไม่ได้ประกอบกิจการในประเทศไทย*
ผู้ลงทุนต่างประเทศที่ไม่ได้ประกอบกิจการในประเทศไทย
ประเภทเงินได้ บุคคลธรรมดานิติบุคคล
กำไรจากการขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ /ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Capital gain) ยกเว้นภาษีภาษีหัก ณ ที่จ่าย 15%
เงินปันผล (Dividend)ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 10%ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 10%
หมายเหตุ
* กรณีผู้ลงทุนต่างประเทศโปรดศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ตามอนุสัญญาภาษีซ้อนได้ที่ www.rd.go.th เนื่องจากอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามข้อตกลงในอนุสัญญาภาษีซ้อนของแต่ละประเทศ
no-1
อนุสัญญาภาษีซ้อน
เนื่องจากผู้ลงทุนต่างประเทศนอกจากจะมีหน้าที่เสียภาษีในประเทศไทยแล้ว ยังอาจมีหน้าที่ต้องเสียภาษีในประเทศของตนอีกด้วย เพื่อเป็นการบรรเทาและขจัดการเสียภาษีซ้ำซ้อน
กรมสรรพากรได้ดำเนินการเจรจาและจัดทำอนุสัญญาภาษีซ้อนกับนานาประเทศ โดยในปัจจุบัน ประเทศไทยมีอนุสัญญาภาษีซ้อนกับประเทศต่าง ๆ จำนวนทั้งสิ้น 61 ประเทศ
ปรับปรุงข้อมูลตาม  www.rd.go.th ล่าสุด ณ พฤศจิกายน 2561
ผู้ลงทุนต่างประเทศที่ไม่ได้ประกอบกิจการในประเทศไทยประเทศที่ไม่ได้รับยกเว้นภาษี
Capital Gain
ไม่มีเงื่อนไขมีเงื่อนไข
1. คูเวต 1. เกาหลีใต้1. กัมพูชา
2. เดนมาร์ก2. แคนาดา2. จีน
3. ไต้หวัน3. ไซปรัส3. ชิลี
4. บังคลาเทศ4. ตุรกี4. เชค
5. เบลเยี่ยม5. ทาจิสถาน5. เซเซลส์
6. ปากีสถาน6. นอเวย์6. ญี่ปุ่น
7. ฝรั่งเศส7. เนเธอแลนด์7. นิวซีแลนด์
8. ฝรั่งเศส8. พม่า8. เนปาล
9. เยอรมัน9. ฟิลิปินส์9. บาเรนห์
10. ลาว10. สเปน10. บัลแกเรีย
11. อิตาลี11. สวิตเซอร์แลนด์11. เบลารุส์
12. อามิเรตส์12. ไอร์แลนด์12. โปแลนด์
13. โอมาน13. สโลเวเนีย13. อินเดีย
14. มอริเซียส14. อังกฤษและไอร์แลนด์เหนือ14. ฟินแลนด์
 15. อิสราเอล15. มาเลเซีย
 16. อุซเบกิสถาน16. ยูเครน
 17. เอสโตเนีย17. รัสเซีย
 18. ฮ่องกง18. โรมาเนีย
  19. ลักเซมเบอร์ก
  20. เวียดนาม
  21. ศรีลีงกา
  22. สวีเดน
  23. สหรัฐอเมริกา
  24. ออสเตรเลีย
  25. ออสเตรีย
  26. อาร์เมเนีย
  27. เกาหลีใต้
  28. แอฟริกาใต้
  29. ฮังการี
vector_tax
Group 13974
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
  • ผู้ลงทุนจะถูกเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากบริษัทหลักทรัพย์ที่ให้การบริการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ / สัญญาซื้อขายล่วงหน้า ในอัตราร้อยละ 7* ของค่า ธรรมเนียมหรือค่านายหน้าในการซื้อขายตามที่บริษัทหลักทรัพย์นั้นเรียกเก็บ
  • * การขายหุ้น ไม่ถือว่าเป็นการขายสินค้า จึงไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม
หมายเหตุ
* อัตราภาษีมูลค่าเพิ่มอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามนโยบายของภาครัฐ ผู้ลงทุนสามารถติดตามข้อมูลอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มได้ที่ www.rd.go.th

vector_stamp
Group 13973
อากรแสตมป์
การโอนใบหุ้น ใบหุ้นกู้ และพันธบัตรที่มีตราสารการโอน ผู้โอนจะต้องติดอากรแสตมป์ในอัตรา 1 บาทสำหรับทุกจำนวน 1,000 บาท หรือเศษของ 1,000 บาท โดยคิดตามราคาหุ้นที่ชำระแล้วหรือตามราคาในตราสาร (แล้วแต่ว่าจำนวนใดจะมากกว่ากัน) เว้นแต่เป็นการโอนหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (“TSD”) เป็นนายทะเบียน หรือการโอนพันธบัตรของรัฐบาล