ความรู้

เส้นทางวิชาชีพตลาดทุน

แหล่งความรู้ของผู้ประกอบวิชาชีพในตลาดทุนพัฒนาความรู้และทักษะที่สำคัญ
เพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบวิชาชีพที่มีคุณภาพของตลาดทุนไทย

ic

หลักสูตร

IC

Investment
Consultant

เตรียมความพร้อมสู่เส้นทางวิชาชีพ
ผู้แนะนำการลงทุน

icsa

หลักสูตร

CISA ใหม่

Certified⁤ Investment
and Securities Analyst

เตรียมความพร้อมสู่เส้นทางวิชาชีพ
ด้านการวิเคราะห์การเงินการลงทุน

ก้าวเข้าสู่วิชาชีพในตลาดทุน

รู้จักกับเส้นทางวิชาชีพในตลาดทุน เป็นข้อมูลสำหรับนิสิตนักศึกษา และผู้สนใจในการเตรียมตัว และตัดสินใจ ก่อนก้าวเข้าสู่การเป็นผู้ประกอบวิชาชีพตลาดทุน

im_video02
im_video03
im_video04
im_video05

บริการสำหรับศูนย์ทดสอบ 
และสถาบันฝึกอบรม