วิจัย

ทุนวิจัย

เพื่อส่งเสริมให้มีการทำงานวิจัยเกี่ยวกับตลาดทุนที่มีคุณภาพอย่างกว้างขวาง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้จัดสรรเงินทุนเพื่อสนับสนุนการทำงานวิจัยด้าน ตลาดทุนมาอย่างต่อเนื่อง

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้จัดสรรเงินทุนเพื่อสนับสนุนการทำงานวิจัย

ซึ่งได้รับความร่วมมืออย่างดี อีกทั้งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดียิ่งจากผู้ทรงคุณวุฒิในธุรกิจตลาดทุน

 ที่เข้ามามีส่วนร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะ ตลอดจนแนวทางปฏิบัติต่างๆ เพื่อให้ผู้วิจัยและผู้แทนจากสถาบันการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการได้เข้าใจข้อเท็จจริงในทางปฏิบัติ อันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการสร้างเครือข่ายที่ประสาน และเชื่อมโยงองค์ความรู้ระหว่าง ภาคการศึกษากับภาคธุรกิจตลาดทุนไทย

img_wj1
banner for website

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีความประสงค์ที่จะสนับสนุนงานวิจัยด้านตลาดทุนที่สามารถนำไปใช้ได้จริงในทางปฏิบัติหรือสามารถนำไปต่อยอดได้ โดยการผสานองค์ความรู้และแนวคิดใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุนในหลายมิติ ซึ่งต้องการองค์ความรู้ที่จะผสานในหลายสาขาวิชา

icon1
เราได้สนับสนุนทุนไปมากกว่า
5,000,000 บาท
icon1


icon2
ความร่วมมือกับทางมหาลัย
20 แห่ง
icon2


icon3
จำนวนงานวิจัยที่เข้าร่วม
150 เล่ม
icon3


โครงการสนับสนุนทุนวิจัย

เพื่อสนับสนุนการทำงานวิจัยด้านตลาดทุนอย่างต่อเนื่อง โดยได้ให้ทุนสนับสนุนการทำงานวิจัยโดยมีโครงการร่วมกับสถาบันการศึกษาGroup 15392

สนใจเข้าร่วมโครงการ


ดูแลรักษาข้อมูลหลักทรัพย์ และจัดทำทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์ โดยมีระบบ เชื่อมโยงกับระบบงานรับฝาก และระบบบริหารข้อมูล สิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น