cover-page-bg
ข้อมูลการซื้อขาย

ปฏิทินหลักทรัพย์

* สามารถค้นหาหลักทรัพย์ได้สูงสุด 10 หลักทรัพย์เท่านั้น
* สามารถค้นหาหลักทรัพย์ได้สูงสุด 10 หลักทรัพย์เท่านั้น
พฤษภาคม 2566
  วันอาทิตย์
  วันจันทร์
  วันอังคาร
  วันพุธ
  วันพฤหัสบดี
  วันศุกร์
  วันเสาร์
  1 พ.ค. 66
  วันหยุดทำการตลาดหลักทรัพย์ฯ
  2 พ.ค. 66
  3 พ.ค. 66
  4 พ.ค. 66
  วันหยุดทำการตลาดหลักทรัพย์ฯ
  5 พ.ค. 66
  วันหยุดทำการตลาดหลักทรัพย์ฯ
  6 พ.ค. 66
  7 พ.ค. 66
  8 พ.ค. 66
  9 พ.ค. 66
  10 พ.ค. 66
  11 พ.ค. 66
  12 พ.ค. 66
  13 พ.ค. 66
  14 พ.ค. 66
  15 พ.ค. 66
  16 พ.ค. 66
  17 พ.ค. 66
  18 พ.ค. 66
  19 พ.ค. 66
  20 พ.ค. 66
  21 พ.ค. 66
  22 พ.ค. 66
  23 พ.ค. 66
  24 พ.ค. 66
  25 พ.ค. 66
  26 พ.ค. 66
  27 พ.ค. 66
  28 พ.ค. 66
  29 พ.ค. 66
  30 พ.ค. 66
  31 พ.ค. 66
วันที่ปัจจุบัน การจัดประชุมผู้ถือหุ้น วันหยุดทำการตลาดหลักทรัพย์ฯ

สัญลักษณ์สิทธิประโยชน์

XD
Excluding Dividend
ผู้ซื้อหลักทรัพย์ไม่ได้สิทธิรับเงินปันผล
XR
Excluding Right
ผู้ซื้อหลักทรัพย์ไม่ได้สิทธิจองซื้อหุ้นออกใหม่
XW
Excluding Warrant
ผู้ซื้อหลักทรัพย์ไม่ได้สิทธิรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหลักทรัพย์
XT
Excluding Transferable Subscription Right
ผู้ซื้อหลักทรัพย์ไม่ได้สิทธิรับใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้
XM
Excluding Meetings
ผู้ซื้อหลักทรัพย์ไม่มีสิทธิเข้าประชุมผู้ถือหุ้น
XE
Excluding Exercise
ผู้ซื้อหลักทรัพย์ ไม่มีสิทธิในการรับเงินคืนจากการลดทุน
XN
Excluding Capital Return
ผู้ซื้อหลักทรัพย์ไม่มีสิทธิในการรับเงินคืนจากการลดทุน
XB
Excluding Other Benefit
ผู้ซื้อหลักทรัพย์ ไม่ได้สิทธิจองซื้อหุ้นออกใหม่