ข้อมูลการซื้อขาย

ปฏิทินหลักทรัพย์

* สามารถค้นหาหลักทรัพย์ได้สูงสุด 10 หลักทรัพย์เท่านั้น
* สามารถค้นหาหลักทรัพย์ได้สูงสุด 10 หลักทรัพย์เท่านั้น
วันที่ปัจจุบัน การจัดประชุมผู้ถือหุ้น วันหยุดทำการตลาดหลักทรัพย์ฯ

สัญลักษณ์สิทธิประโยชน์

XD
Excluding Dividend
ผู้ซื้อหลักทรัพย์ไม่ได้สิทธิรับเงินปันผล
XR
Excluding Right
ผู้ซื้อหลักทรัพย์ไม่ได้สิทธิจองซื้อหุ้นออกใหม่
XW
Excluding Warrant
ผู้ซื้อหลักทรัพย์ไม่ได้สิทธิรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหลักทรัพย์
XT
Excluding Transferable Subscription Right
ผู้ซื้อหลักทรัพย์ไม่ได้สิทธิรับใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้
XM
Excluding Meetings
ผู้ซื้อหลักทรัพย์ไม่มีสิทธิเข้าประชุมผู้ถือหุ้น
XE
Excluding Exercise
ผู้ซื้อหลักทรัพย์ ไม่มีสิทธิในการรับเงินคืนจากการลดทุน
XN
Excluding Capital Return
ผู้ซื้อหลักทรัพย์ไม่มีสิทธิในการรับเงินคืนจากการลดทุน
XB
Excluding Other Benefit
ผู้ซื้อหลักทรัพย์ ไม่ได้สิทธิจองซื้อหุ้นออกใหม่