บริษัท สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด (TCH)

Thailand Clearing House Company Limited
ศูนย์กลางการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์
TCH ให้บริการงานสำนักหักบัญชีที่ครอบคลุมการซื้อขายหลักทรัพย์ใน
SET และ mai รวมทั้งรายการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในตลาด TFEX
สถิติสำคัญ งานสำนักหักบัญชี 2565
tch
สำนักหักบัญชีหลักทรัพย์
มูลค่าการชำระราคาหลักทรัพย์ (ล้านบาท)
tch
สำนักหักบัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
การวางหลักประกันสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ล้านบาท)