การดำรงสถานะ

คุณสมบัติการดำรงสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียน

ตลาดหลักทรัพย์กำหนดให้ทั้งบริษัทจดทะเบียนใน SET และ mai
ต้องดำรงคุณสมบัติการดำรงสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนตลอดระยะเวลาการเป็นบริษัทจดทะเบียน ดังนี้
ตลาดหลักทรัพย์กำหนดให้ทั้ง
บริษัทจดทะเบียนใน SET และ mai
ต้องดำรงคุณสมบัติการดำรงสถานะ
เป็นบริษัทจดทะเบียนตลอดระยะ
เวลาการเป็นบริษัทจดทะเบียน ดังนี้
เรื่องรายละเอียด
คุณสมบัติการดำรงสถานะ 1.    มูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิไม่น้อยกว่าหุ้นละ 0.5 บาท ยกเว้นกรณีอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
 • หุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิมีราคาปิดในแต่ละวันทำการตั้งแต่ 100 บาทขึ้นไป เป็นเวลา 6 เดือนติดต่อกัน
 • บริษัทจดทะเบียนอยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนฟื้นฟูกิจการหรือปรับโครงสร้างหนี้กับสถาบันการเงิน
 • บริษัทจดทะเบียนมีการปรับโครงสร้างและได้รับความเห็นชอบจากตลาดหลักทรัพย์
 2. กรรมการ ผู้บริหาร 1/ และผู้มีอำนาจควบคุม 1/ ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
 • มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม หรือลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามกฏหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด
 • ไม่เป็นบุคคลที่ฝ่าฝืนข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง มติคณะกรรมการ หรือข้อตกลงการจดทะเบียนหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนหนังสือเวียนที่กำหนดให้ถือปฏิบัติที่อาจมีผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อสิทธิประโยชน์หรือการตัดสินใจของผู้ถือหุ้นหรือผู้ลงทุนหรือการเปลี่ยนแปลงในราคาหลักทรัพย์
 3. มีผู้รับผิดชอบสูงสุดสายงานบัญชีและการเงินและผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชีที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
 4.  มีบุคคลที่ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการและบุคคลที่ดำรงตำแหน่งผู้จัดการหรือเทียบเท่าที่เรียกชื่ออย่างอื่นไม่เป็นบุคคลเดียวกัน 2/
 5. มีระบบกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยต้องมี
 • คณะกรรมการอิสระ 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด แต่ไม่น้อยกว่า 3 คน
 • กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 3 คน (ดูเรื่องกรรมการตรวจสอบ)
 6.  มีผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต.
 7.  มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
 8.  บริษัทจดทะเบียนและบริษัทย่อยต้องไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
 9.  มีคุณสมบัติในด้านการกระจายการถือหุ้น (Free Float) โดยต้องมีจำนวนผู้ถือหุ้นสามัญราย ย่อยไม่น้อยกว่า 150 รายและผู้ถือหุ้นดังกล่าวต้องถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่า 15% ของทุนชำระแล้วของบริษัทจดทะเบียน
 10.  มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 11.  กรณีบริษัทจดทะเบียนที่ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้น (Holding Company) ต้อง
 • ถือหุ้นในบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักซึ่งก่อให้เกิดกำไรหลักอย่างน้อย 1 บริษัทตลอดเวลาที่เป็นบริษัทจดทะเบียน โดยอาจเปลี่ยนได้เมื่อครบ 3 ปีนับแต่วันเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ โดยบริษัทย่อยนั้นต้องไม่มีสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียน และแสดงได้ว่ามีอำนาจควบคุมหรือมีอำนาจบริหารจัดการบริษัทย่อยดังกล่าวได้ตามสัดส่วนการถือหุ้น
 • ไม่มีลักษณะเป็นการประกอบธุรกิจบริหารจัดการเงินลงทุน (Investment Company)
 • กรณีบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักเป็นบริษัทที่จัดตั้งตามกฎหมายต่างประเทศบริษัทย่อยดังกล่าวต้องมีกรรมการที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
 12.  มอบหมายให้ตลาดหลักทรัพย์หรือบุคคลภายนอกที่ตลาดหลักทรัพย์ให้ความเห็นชอบทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์จดทะเบียน

หมายเหตุ :
1/  นิยามของผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุม มีความหมายเช่นเดียวกับบทนิยามของคำดังกล่าวตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกำหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์
2/  บริษัทจดทะเบียนที่ปัจจุบันมีบุคคลดังกล่าวเป็นบุคคลเดียวกัน ให้ปฏิบัติตามเกณฑ์ดังกล่าวเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงประธานกรรมการหรือผู้จัดการหรือ เมื่อครบวาระดำรงตำแหน่ง  แล้วแต่เหตุการณ์ใดจะถึงก่อน

 • ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ กจ.17/2551 เรื่อง การกำหนดนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์   

การดำรงสถานะบริษัทจดทะเบียน