การเปิดเผยข้อมูล

การเปิดเผยข้อมูลตามเหตุการณ์

การเปิดเผยข้อมูลตามเหตุการณ์เป็นการรายงานเมื่อมีเหตุการณ์สำคัญที่จำเป็นต่อการตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัท เพื่อให้การซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์มีสภาพคล่อง มีความยุติธรรม และเป็นไปอย่างมีระเบียบ รวมทั้งเพื่อให้ผู้ลงทุนได้รับสารสนเทศอย่างเท่าเทียมกัน ตลาดหลักทรัพย์จึงกำหนดให้บริษัทจดทะเบียนมีหน้าที่เปิดเผยสารสนเทศที่สำคัญ และจำเป็นต่อการตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย์จดทะเบียนให้ผู้ลงทุนทราบ ดังนี้ 

list-icn  ประเภทสารสนเทศและระยะเวลาเปิดเผยข้อมูล

การรายงานสารสนเทศตามเหตุการณ์แบ่งเป็น 3 ประเภท ตามความสำคัญเร่งด่วนของสารสนเทศที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ดังนี้ 
ประเภทข้อมูลระยะเวลาเปิดเผย
1. ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทหรือข้อมูลที่มีผลกระทบต่อราคาซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ต่อการตัดสินใจลงทุน หรือต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทันที
2. ข้อมูลที่ไม่ส่งผลกระทบโดยตรง แต่ควรเผยแพร่ให้ผู้ลงทุนทราบ
ภายใน 3 วันทำการ 
3. ข้อมูลที่ตลาดหลักทรัพย์ต้องรวบรวมไว้เป็นหลักฐานอ้างอิง 7 วันทำการ / ภายใน 14 วัน

list-icn  ลักษณะสารสนเทศที่เปิดเผย 

icn-checkครบถ้วน ถูกต้อง ชัดเจน และเพียงพอต่อการตัดสินใจลงทุน
หลีกเลี่ยง
 • การปิดบังข้อเท็จจริงในทางไม่ดี
 • การเสนอสิ่งที่ไม่แน่นอนว่าเป็นสิ่งที่แน่นอน
 • การใช้ภาษาเชิงส่งเสริมทำให้ตื่นเต้น
icn-checkไม่ให้ข่าวในเชิงสร้างราคาหลักทรัพย์

list-icn  วิธีเปิดเผย 

icn-checkเปิดเผยสารสนเทศผ่านระบบ SETLink ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
icn-checkกรณีเป็นสารสนเทศที่สำคัญต้องรายงานโดยทันที ให้รายงานโดยไม่ชักช้าในวันที่มีเหตุการณ์เกิดขึ้นหรืออย่างช้าก่อนเวลาซื้อหรือขายหลักทรัพย์ในรอบแรกของวันทำการถัดไป
icn-checkกรณีนำส่งเอกสารเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานอ้างอิง ให้นำส่งผ่านระบบ SETLink

list-icn  การดำเนินการของตลท. กรณีบริษัทเปิดเผยสารสนเทศที่สำคัญไม่ทันตามกำหนด

ตลาดหลักทรัพย์อาจพิจารณาขึ้นเครื่องหมาย H หรือ SP เพื่อหยุดพักการซื้อขายเพื่อป้องกันความเสียหายจากการตัดสินใจลงทุนโดยไม่มีข้อมูลที่เพียงพอ หรือขึ้นเครื่องหมาย NP เพื่อเป็นการแจ้งเตือนว่าบริษัทยังมีสารสนเทศสำคัญที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์  

list-icn  สารสนเทศที่ต้องเปิดเผยทันที

ตัวอย่างเช่น
 • กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้น
 • วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิใด ๆ (Record Date) / วันปิดสมุดทะเบียน (Book Closing) (แจ้งล่วงหน้า 14 วัน ก่อนวัน Record Date / วันปิดสมุดทะเบียน
  (Book Closing))
 • การได้มา/จำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ รายการที่เกี่ยวโยงกัน
 • การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งเงินลงทุนในบริษัทอื่นซึ่งเป็นผลให้บริษัทอื่นนั้นมีสภาพหรือสิ้นสภาพในการเป็นบริษัทย่อย
 • การเพิ่มทุน/การลดทุน การออกหลักทรัพย์ใหม่
 • การซื้อหุ้นคืน/การจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน
 • การจ่าย/ไม่จ่ายปันผล
 • การได้มาหรือสูญเสียทางการค้าที่สำคัญ
 • การให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บุคคลหรือนิติบุคคลอื่น
 • การผิดนัดชำระหนี้สถาบันการเงิน หรือผิดนัดชำระหนี้ หรือไม่สามารถ ปฏิบัติตามภาระผูกพันตามนิติกรรมเกี่ยวกับการออกตราสารหนี้
 • กรรมการผู้จัดการลาออก / คณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการตรวจสอบลาออกทั้งคณะ
 • เปลี่ยนแปลงผู้จัดการหรือตำแหน่งเทียบเท่าที่เรียกชื่ออย่างอื่น หรือมี การเปลี่ยนแปลงกรรมการเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด
 • ถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ หรือมีเหตุอื่นใดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน
 • ยื่นขอฟื้นฟูกิจการต่อศาลล้มละลาย และเมื่อมีการดำเนินการใด ๆ หรือมีความคืบหน้าที่เกี่ยวเนื่องกับการยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการ

สารสนเทศที่ต้องเปิดเผยภายใน
3 วันทำการ 

ตัวอย่างเช่น
 • การย้ายที่ตั้งสำนักงานใหญ่
 • การเปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้สอบบัญชี 
 • ผู้รับผิดชอบสูงสุดสายงานบัญชีและการเงิน/ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

สารสนเทศที่ต้องนำส่งเพื่อเก็บเป็นหลักฐานภายใน 7 วันทำการ 

ตัวอย่างเช่น
 • การนำส่งประวัติกรรมการ 
 • การส่งประวัติกรรมการตรวจสอบ (F24-2)

สารสนเทศที่ต้องนำส่งเพื่อเก็บเป็นหลักฐานภายใน 7 วันทำการ 

ตัวอย่างเช่น
 • การนำส่งประวัติกรรมการ 
 • การส่งประวัติกรรมการตรวจสอบ (F24-2)

สารสนเทศที่ต้องนำส่งเพื่อเก็บเป็นหลักฐานภายใน 14 วัน

ตัวอย่างเช่น
 • รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

ช่วงเวลาที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนดในการเผยแพร่ข้อมูลผ่านระบบ SETLink 

flow_SETLink
flow_SETLink_mb

เกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์

บริษัทต้องเก็บข้อมูลดังกล่าวเป็นความลับและต้องเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์เมื่อได้ข้อสรุป หรือมีความแน่นอนแล้ว
กรณีที่เงินกู้ยืมดังกล่าวมีจำนวนที่มีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน หรือในสัดส่วนที่มากอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับในอดีต เช่น 5% ของสินทรัพย์รวม
บริษัทมีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการออกผลิตภัณฑ์ใหม่หรือมีการลงทุนใหม่ที่มีนัยสำคัญที่กระทบต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท โดยเปิดเผยเมื่อมีมติคณะกรรมการและมีความชัดเจนของการดำเนินการ เช่น การพัฒนาผลิตภัณฑ์แล้วเสร็จ หรือได้มีการนำผลิตภัณฑ์ออกขาย โดยข้อมูลที่ต้องเปิดเผย อาทิ เสริมสร้างรายได้กับบริษัทอย่างไร ระยะเวลาและสัดส่วนที่จะรับรู้รายได้ (ข้อมูลที่เปิดเผยมีรายละเอียดตาม Checklist การเปิดเผยสารสนเทศ: การออกผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือมีการพัฒนาที่สำคัญ)

ในกรณีที่เรื่องดังกล่าวยังไม่มีข้อสรุปที่ชัดเจน บริษัทจะต้องเก็บเป็นความลับ อย่างไรก็ตามหากมีข่าวลือหรือข่าวรั่วไหล บริษัทจะต้องให้เปิดเผยทันทีผ่านระบบตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยต้องเปิดเผยวันที่คณะกรรมการมีมติรูปแบบการลงทุนมูลค่า เงินลงทุน ขนาดรายการความคืบหน้าและขั้นตอนดำเนินการว่า ปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนใด วันที่จะเริ่มดำเนินการในเชิงพาณิชย์ เป็นต้น

หากบริษัทได้มีการลงนาม MOU เพื่อความร่วมมือในการทำธุรกิจหรือเริ่มศึกษาว่าจะทำธุรกิจใหม่ และประสงค์จะเปิดเผยสารสนเทศดังกล่าว บริษัทต้องเปิดเผยข้อมูลสำคัญ เช่น คู่สัญญา รูปแบบการร่วมมือ ขั้นตอนและกรอบเวลาที่จะได้ข้อสรุป เป็นต้น พร้อมทั้งรายงานความคืบหน้า หรือข้อสรุปเมื่อครบกำหนดเวลาตามได้ระบุไว้ข้างต้นด้วย
ประเภทสารสนเทศดาวน์โหลดการเปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ *
1. การเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นใหญ่pdf-btn ทันที
2. การทำ / ถูกทำคำเสนอซื้อเพื่อครอบงำกิจการpdf-btnทันที
3. การควบรวมบริษัท pdf-btnทันที 
4. คดีความหรือข้อพิพาทที่สำคัญ pdf-btnทันที 
5. การให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บุคคลอื่น pdf-btn ทันที
6. การผิดนัดชำระหนี้ pdf-btnทันที
7. การกู้ยืมเงินหรือการออกตราสารหนี้ที่มีนัยสำคัญ pdf-btn ทันที
8. การออกผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือมีการพัฒนาที่สำคัญ pdf-btn ทันที
9. การได้มาหรือสูญเสียสัญญาทางการค้าที่สำคัญ pdf-btn ทันที
10. การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี / รอบปีบัญชี pdf-btn ทันที
11. การเปลี่ยนแปลงสำนักงานใหญ่ pdf-btnภายใน 3 วันทำการ 

* แจ้งทันที: แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายใน 9.00 น. ของวันทำการถัดไปนับแต่วันที่คณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติ (แล้วแต่กรณี)
  แจ้งภายใน 3 วันทำการ: แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่มีเหตุการณ์
ประเภทสารสนเทศดาวน์โหลด
บทบาทของผู้บริหารบริษัทจดทะเบียนในการเปิดเผยสารสนเทศpdf-btn