หลักสูตร CISA (ใหม่)

ระดับ Foundation Knowledge (คุณวุฒิ AISA)

หลักสูตรและโครงสร้างการสอบ CISA (ใหม่)

หลักสูตรและโครงสร้างการสอบ
CISA (ใหม่)

 ระดับ Foundation Knowledge (คุณวุฒิ AISA)

 ระดับ Foundation Knowledge
(คุณวุฒิ AISA)


มุ่งเน้นปูพื้นฐานให้กับผู้เข้าทดสอบเข้าใจถึงเครื่องมือพื้นฐาน (basic tools) เกี่ยวกับการวิเคราะห์ทางการเงินการวิเคราะห์หลักทรัพย์และจัดการการลงทุน ตลอดจน
แนวคิดพื้นฐานการประเมินมูลค่าสินทรัพย์แบบต่างๆ รวมถึงหลักการพื้นฐานการบริหารกลุ่มสินทรัพย์ลงทุนภายใต้กรอบของจรรยาบรรณ และมาตรฐานการปฏิบัติงาน

มุ่งเน้นปูพื้นฐานให้กับผู้เข้าทดสอบเข้าใจถึง
เครื่องมือพื้นฐาน (basic tools)เกี่ยวกับ
การวิเคราะห์ทางการเงินการวิเคราะห์
หลักทรัพย์และจัดการการลงทุน ตลอดจน

แนวคิดพื้นฐานการประเมินมูลค่าสินทรัพย์แบบต่างๆ
รวมถึงหลักการพื้นฐานการบริหาร
กลุ่มสินทรัพย์ลงทุนภายใต้กรอบของ
จรรยาบรรณ และมาตรฐานการปฏิบัติงาน

ลักษณะข้อสอบ

ข้อสอบแบบตัวเลือก (Multiple Choice) โดยแต่ละข้อมี 4 ตัวเลือก 

จำนวนข้อสอบ

180 ข้อ 

คะแนนรวม

180 คะแนน

วิธีการทดสอบ

Computer-based

อัตราค่าธรรมเนียมสอบ

7,000 บาท

หลักเกณฑ์การผ่านการทดสอบ

70% ของคะแนนรวม และ 70% ของกลุ่มวิชาที่ 1

stopwatch (1) 1ระยะเวลาการทดสอบ
4 ชั่วโมง 30 นาที แบ่งออกเป็น 2 ช่วง
ช่วงเช้า สอบกลุ่มวิชาที่ 3 จำนวน 100 ข้อเวลาในการสอบ 2 ชั่วโมง 30 นาที
ช่วงบ่าย สอบกลุ่มวิชาที่ 1 และ 2 จำนวน 80 ข้อ เวลาในการสอบ 2 ชั่วโมง
กลุ่มวิชารายละเอียดหลักสูตรสัดส่วน (%)
กลุ่มวิชาที่ 1
จรรยาบรรณและมาตรฐานการปฏิบัติงาน
จรรยาบรรณและมาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานและจรรยาบรรณการปฏิบัติวิชาชีพด้านการวิเคราะห์การลงทุน 
มาตรฐานสากลด้านการวัดผลการดำเนินงานการลงทุน 
เกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการวิเคราะห์การลงทุน 
14-16%
กลุ่มวิชาที่ 2
เครื่องมือเพื่อการวิเคราะห์การลงทุน
เครื่องมือเพื่อการวิเคราะห์การลงทุน
หลักการลงทุน
การวิเคราะห์งบการเงิน
พื้นฐานการเงินธุรกิจ

7-9%
10-12%
10-12%
กลุ่มวิชาที่ 3
การวิเคราะห์หลักทรัพย์
และการบริหารกลุ่มสินทรัพย์ลงทุน
การวิเคราะห์หลักทรัพย์และการบริหารกลุ่มสินทรัพย์ลงทุน
การวิเคราะห์การลงทุนในตราสารทุน
การวิเคราะห์การลงทุนในตราสารหนี้
การวิเคราะห์การลงทุนในตราสารอนุพันธ์
การวิเคราะห์การลงทุนในกองทุนรวม
การบริหารกลุ่มหลักทรัพย์ลงทุน  

16-18%
11-13%
11-13%
2-4%
10-12%
 รวม100%

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LOS) และ แบบฝึกหัดเตรียมสอบ (Practice Exam)
หลักสูตร CISA ระดับ Foundation Knowledge

ไฟล์เอกสาร
วัตถุประสงค์การเรียนรู้ read file
แบบฝึกหัดเตรียมสอบ : คำถามread file
แบบฝึกหัดเตรียมสอบ : เฉลยread file

 หนังสือตำราสำหรับระดับ
Foundation Knowledge (คุณวุฒิ AISA)

กลุ่มวิชาที่ 1 : จรรยาบรรณและมาตรฐานการปฏิบัติงาน

กลุ่มวิชาที่ 2 : เครื่องมือเพื่อการวิเคราะห์การลงทุน

กลุ่มวิชาที่ 3 : การวิเคราะห์หลักทรัพย์และการบริหารกลุ่มสินทรัพย์ลงทุน