หลักสูตร IC

หลักสูตรผู้แนะนำการลงทุนตราสารทั่วไป

หลักสูตรผู้แนะนำการลงทุนตราสารทั่วไป (IC Plain) 

ความรู้เกี่ยวกับตราสารทั่วไป (Plain Products)

โครงสร้างหลักสูตร

หมวดที่ 1
Vector 1835
 ความรู้พื้นฐานด้านการเงิน และการลงทุน (Fundamental Knowledge)
หมวดที่ 2
Vector 1835
 ความรู้ด้านกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและการให้คำแนะนำการลงทุนที่เหมาะสม (Ethics, Rules and Suitability)
หมวดที่ 3
Vector 1835
 ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่ไม่มีความซับซ้อน (Investment Product)

คู่มือการทดสอบ / Examination Handbook

จัดทำโดย ฝ่ายพัฒนาความรู้ผู้ประกอบวิชาชีพ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย​ เพื่อให้ผู้ที่สนใจ ได้เข้าใจและเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่วิชาชีพผู้แนะนำการลงทุนตราสารทั่วไป

หลักสูตรผู้แนะนำการลงทุนคู่มือการทดสอบ /
โครงสร้างการทดสอบ
จำนวนข้อสอบเวลาที่ใช้ในการ
ทดสอบ (นาที)
อัตราค่าสอบ
(บาท)
กลุ่ม : Investment Products Series (P Series)

หลักสูตรที่ 1: Plain Products : Full Paper (P1)
หลักสูตรผู้แนะนำการลงทุนตราสารทั่วไป
(version 3)
(ใช้อ้างอิงถึง 31 ส.ค. 66 เท่านั้น)

primary041001501,200
 

หลักสูตรที่ 1: Plain Products : Full Paper (P1)
หลักสูตรผู้แนะนำการลงทุนตราสารทั่วไป
(version 4)
(ใช้อ้างอิงตั้งแต่ 1 ก.ย. 66 เป็นต้นไป)

primary041001501,200

หนังสือที่ใช้ในการสอบ

ฝ่ายพัฒนาความรู้ผู้ประกอบวิชาชีพ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย​ ได้ออกแบบและพัฒนาหลักสูตรความรู้พื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่บุคลากรในธุรกิจหลักทรัพย์ และผู้สนใจทั่วไปที่ประสงค์จะทดสอบ เพื่อขึ้นทะเบียนใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุนตราสารทั่วไป

ชื่อหนังสือหนังสืออ่านประกอบราคา/เล่มหมายเหตุ
หลักสูตรที่ 1 : Plain Products : Full Paper (P1)
หลักสูตรผู้แนะนำการลงทุนตราสารทั่วไป
   
1. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเงินและการลงทุน​primary05200 
2. กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและการให้คำแนะนำการลงทุนที่เหมาะสมprimary05100 
3. ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ตลาดทุน : ตราสารทั่วไปprimary05300 
เนื้อหาเพิ่มเติมdownload  

ตารางสรุปการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างหลักสูตรทดสอบ

วันที่มีผลกับการทดสอบหลักสูตรการทดสอบเนื้อหาที่มีการเปลี่ยนแปลงคู่มืออ้างอิง
31 ม.ค. 63 เป็นต้นไปP1
 • งดเว้นการทดสอบความรู้กองทุน LTF
 • งดเว้นการทดสอบความรู้กองทุน RMF ในประเด็นที่เกี่ยวกับเงื่อนไขการลงทุน เพื่อสิทธิประโยชน์ทางภาษีเต็มวงเงินที่รัฐบาลให้การสนับสนุนสูงสุด
Version 1

16 ก.ค. 64 เป็นต้นไปP1
 • งดเว้นการทดสอบความรู้การให้บริการซื้อขายตราสารหนี้ผ่านตลาดตราสารหนี้ในตลาดหลักทรัพย์ฯ (Thailand Bond Exchange: TBX) 
Version 2

16 พ.ย. 64 เป็นต้นไปP1
 • เพิ่มการทดสอบความรู้ : เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างกองทุนรวม SSF และ RMF และอธิบายเงื่อนไขและสิทธิประโยชน์ทางภาษีของกองทุนรวม
  SSF และ RMF
 • ดาวน์โหลดเนื้อหาเพิ่มเติม
  (สำหรับตำราที่มีการจัดพิมพ์ครั้งที่ 1 – ครั้งที่ 3) 
  download
Version 3
(ใช้อ้างอิงถึง 31 ส.ค. 66 เท่านั้น)
1 ก.ย. 66 เป็นต้นไปP1
 • เนื้อหาตำราอ่านประกอบที่เปลี่ยนแปลง ได้แก่ 
  1) อัพเดทเนื้อหา  
  - ตลาดการเงิน : ตลาดหลักทรัพย์ไลฟ์เอ็กซ์เช้นจ์ (LiVEx) และศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล
  - กลไกการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ทั้งบท)
  - แนวคิดการลงทุนอย่างยั่งยืน


  2) เพิ่มเติมเนื้อหาใหม่
  - สินทรัพย์ดิจิทัล (digital asset)
  - Fractional DR (DRx)
   

  วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LOS) ที่เปลี่ยนแปลง ได้แก่
  1) อัพเดท LOS ใหม่ เกี่ยวกับ “ตราสารที่เกี่ยวเนื่องกับตราสารทุนประเภทอื่นๆ
  ในหมวดที่ 3 บทที่ 3 

 • รายการปรับปรุงแก้ไขของหลักสูตร P1  download

 • เนื้อหาในส่วนที่ปรับปรุงของหลักสูตร P1
  : สำหรับการตำราที่จัดพิมพ์ครั้งที่ 1- ครั้งที่ 3 (อัพเดทเนื้อหา มิ.ย. 67)
  download

 • คู่มือการทดสอบที่ปรับปรุงของหลักสูตร P1 (version 4)
  download
Version 4

แบบฝึกหัดเตรียมสอบ (Practice Exam)

ฝ่ายพัฒนาความรู้ผู้ประกอบวิชาชีพ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้จัดทำตัวอย่างข้อสอบหลักสูตรผู้แนะนำการลงทุน
เพื่อเป็นประโยชน์ต่อ ผู้ที่เตรียมตัวเข้าทดสอบ ตลอดจนผู้ที่สนใจทั่วไปในการเตรียมความพร้อมและทำความเข้าใจกับลักษณะข้อสอบ
courses IC Plain icn 01

โครงสร้างเนื้อหาแบบฝึกหัด

 • แบบฝึกหัดแต่ละข้อประกอบด้วยคำถาม, ตัวเลือกคำตอบ, เฉลย, คำอธิบายเฉลย, หนังสืออ้างอิงและวัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LOS)
 • ผู้ทดสอบสามารถตรวจคำตอบที่ถูกต้อง และเข้าใจคำตอบได้จากคำอธิบายเฉลยที่อ้างอิงตามหนังสือและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การเรียนรู้ที่กำหนด

จำนวนแบบฝึกหัด และระยะเวลาในการทำแบบฝึกหัด

มีจำนวนข้อสอบและเวลาทดสอบคิดเป็นครึ่งหนึ่งของข้อสอบจริง
courses IC Plain icn 02

ข้อสอบจำนวนทั้งสิ้น 50 ข้อ

courses IC Plain icn 03

เวลาในการทดสอบรวม 1 ชั่วโมง 15 นาที

ผู้ทดสอบสามารถ Download แบบฝึกหัดด้วยตนเองได้ที่

ส่วนที่ 1 คำถามส่วนที่ 2 คำอธิบายเฉลย
downloaddownload

หมายเหตุ
แบบฝึกหัดเตรียมสอบนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นตัวอย่างให้ผู้เตรียมตัวทดสอบหลักสูตรผู้แนะนำการลงทุน ได้เห็นแนวคำถามและตัวเลือกของข้อสอบในหลักสูตรฯ รวมทั้งสามารถใช้ทดสอบเพื่อประเมิน ความเข้าใจในเนื้อหาได้ เนื่องจากจะมีส่วนเฉลยพร้อมคำอธิบายประกอบมาให้ด้วย โดยผลคะแนนที่ได้จากการทำแบบฝึกหัดนี้ไม่ได้เป็นเครื่องยืนยันถึงผลคะแนนที่จะได้จากการทดสอบจริง

สมัครสอบ

เลือกสมัครสอบหลักสูตรผู้แนะนำการลงทุน
กับศูนย์ทดสอบที่ได้รับอนุญาต
สถาบันฝึกอบรม
สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย (ATI) 
สมาคมบริษัทจัดการลงทุน
(AIMC)