หลักสูตร CISA (ใหม่)

ระเบียบการสมัครทดสอบ

แหล่งความรู้ของผู้ประกอบวิชาชีพในตลาดทุนพัฒนาความรู้และทักษะที่สำคัญ
เพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบวิชาชีพที่มีคุณภาพของตลาดทุนไทย
ระเบียบการสมัครทดสอบหลักสูตร CISA 
ผู้สมัครสอบจะต้องปฏิบัติตามระเบียบการสมัคร เพื่อเข้าทดสอบหลักสูตร CISA ดังนี้
Group 11469สมัครเป็นสมาชิก SET Member (ไม่มีค่าใช้จ่าย) สำหรับผู้ที่เป็นสมาชิก
SET Member แล้วสามารถใช้ Username และ Password ที่มีอยู่
Log in เข้าระบบลงทะเบียนได้ทันที
Group 17071ลงทะเบีบยนผ่านระบบตามกำหนดการสอบประจำปี ทั้งนี้ขอสงวนสิทธิ์
ในการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกกำหนดการสอบของผู้สมัครสอบตาม
ความเหมาะสม
Group 11469

สมัครเป็นสมาชิก SET Member (ไม่มีค่าใช้จ่าย) สำหรับผู้ที่เป็นสมาชิก SET Member แล้วสามารถใช้ Username และ Password ที่มีอยู่ Log in เข้าระบบลงทะเบียนได้ทันที
Group 17071
ลงทะเบีบยนผ่านระบบตามกำหนดการสอบประจำปี ทั้งนี้ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกกำหนดการสอบของผู้สมัครสอบตามความเหมาะสม
วิธีการชำระค่าธรรมเนียม
สามารถชำระค่าธรรมเนียมโดยพิมพ์แบบฟอร์มการชำระค่าธรรมเนียม “จ่ายผ่านธนาคาร” จากระบบลงทะเบียนและเลือกชำระค่าธรรมเนียมผ่าน 4 ธนาคาร ต่อไปนี้
Group 11469ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
1. Counter ทุกสาขา ทั่วประเทศ 
2. ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ *
Group 11469

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
1. Counter ทุกสาขา ทั่วประเทศ 
2. ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ *
Group 11469ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
1. Counter ทุกสาขา ทั่วประเทศ (รับเฉพาะเงินสดเท่านั้น)
2. ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ *
Group 11469
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
1. Counter ทุกสาขา ทั่วประเทศ
(รับเฉพาะเงินสดเท่านั้น)
2. ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ *
Group 11469ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
1. Counter ทุกสาขา ทั่วประเทศ
2. ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ *
Group 11469
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
1. Counter ทุกสาขา ทั่วประเทศ
2. ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ *
Group 11469ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
1. Counter ทุกสาขา ทั่วประเทศ
2. ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ *
Group 11469
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
1. Counter ทุกสาขา ทั่วประเทศ
2. ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ *
* ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้ที่มีบัญชีเงินฝากกับธนาคารนั้นๆ เท่านั้น

หมายเหตุ : โปรดเก็บหลักฐานยืนยันการชำระเงินค่าธรรมเนียม โดยไม่ต้อง Fax หลักฐานการชำระเงินมายังฝ่ายพัฒนาความรู้ผู้ประกอบวิชาชีพหากมีข้อความผิดพลาดในใบเสร็จรับเงิน และ/หรือ ใบกำกับภาษี กรุณาแจ้งให้ดำเนินการแก้ไขภายใน 7 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าเอกสารนั้นถูกต้องสมบูรณ์แล้ว และไม่อาจดำเนินการแก้ไขได้อีกไม่ว่ากรณีใด