หลักสูตร IC

ความรู้เกี่ยวกับตราสารที่มีความซับซ้อนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

หลักสูตรผู้แนะนำการลงทุนตราสารซับซ้อนประเภท 3 (P3)
หลักสูตรความรู้เกี่ยวกับตราสารที่มีความซับซ้อน: สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Complex Products: Derivatives)

องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง

องค์ความรู้ที่ 1
Vector 1835
 ความรู้ภาพรวมเกี่ยวกับสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
องค์ความรู้ที่ 2
Vector 1835
 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสัญญาฟิวเจอร์ส
องค์ความรู้ที่ 3
Vector 1835
 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสัญญาออปชัน
องค์ความรู้ที่ 4
Vector 1835
 ความรู้เกี่ยวกับกลไกการซื้อขายในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
องค์ความรู้ที่ 5
Vector 1835
 ความรู้เกี่ยวกับลักษณะและเงื่อนไขของสินค้าในตลาดสัญญาฯ

คู่มือการทดสอบ / Examination Handbook

จัดทำโดย ฝ่ายพัฒนาความรู้ผู้ประกอบวิชาชีพ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้ผู้ที่สนใจ ได้เข้าใจและเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่วิชาชีพผู้แนะนำการลงทุนตราสารซับซ้อนประเภท 3

หลักสูตรผู้แนะนำการลงทุนคู่มือการทดสอบ /
โครงสร้างการทดสอบ
จำนวนข้อสอบเวลาที่ใช้ในการ
ทดสอบ (นาที)
อัตราค่าสอบ
(บาท)
กลุ่ม : Investment Products Series (P Series)
หลักสูตรที่ 3 : Complex Products : Derivatives (P3) ความรู้เกี่ยวกับตราสารที่มีความซับซ้อน :
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า
primary045080950

หนังสือที่ใช้ในการสอบ

ฝ่ายพัฒนาความรู้ผู้ประกอบวิชาชีพ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย​ ได้ออกแบบและพัฒนาหลักสูตรความรู้พื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่บุคลากรในธุรกิจหลักทรัพย์ และผู้สนใจทั่วไปที่ประสงค์จะทดสอบ เพื่อขึ้นทะเบียนใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุนตราสารซับซ้อนประเภท 3

ชื่อหนังสือหนังสืออ่านประกอบราคา/เล่มหมายเหตุ
หลักสูตรที่ 3 : Complex Products : Derivatives (P3)
ความรู้เกี่ยวกับตราสารที่มีความซับซ้อน :​
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า
   
ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ตลาดทุน : ตราสารที่มีความซับซ้อน
        (สัญญาซื้อขายล่วงหน้า)
primary05300 

ตารางสรุปการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างหลักสูตรทดสอบ

วันที่มีผลกับการทดสอบหลักสูตรการทดสอบเนื้อหาที่มีการเปลี่ยนแปลงคู่มืออ้างอิง
1 ก.ย. 66 เป็นต้นไปP3
 • เนื้อหาตำราอ่านประกอบที่เปลี่ยนแปลง ได้แก่
  อัพเดทเนื้อหา
  - บทที่ 4 กลไกการซื้อขายในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า จำนวน 5 หัวข้อย่อย
  - บทที่ 5 ลักษณะและเงื่อนไขของสินค้าในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า จำนวน 6 หัวข้อย่อย
   

 • รายการปรับปรุงแก้ไขของหลักสูตร P3 
  download

 • เนื้อหาในส่วนที่ปรับปรุงของหลักสูตร P3
  (สำหรับตำราที่จัดพิมพ์ครั้งที่ 1)  download

Version 2

แบบฝึกหัดเตรียมสอบ (Practice Exam)

ฝ่ายพัฒนาความรู้ผู้ประกอบวิชาชีพ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย​ ได้จัดทำตัวอย่างข้อสอบหลักสูตรผู้แนะนำการลงทุน
เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่เตรียมตัวเข้าทดสอบ ตลอดจนผู้ที่สนใจทั่วไปในการเตรียมความพร้อมและทำความเข้าใจกับลักษณะข้อสอบ
courses IC Plain icn 01

โครงสร้างเนื้อหาแบบฝึกหัด

 • แบบฝึกหัดแต่ละข้อประกอบด้วยคำถาม, ตัวเลือกคำตอบ, เฉลย, คำอธิบายเฉลย, หนังสืออ้างอิงและวัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LOS)
 • ผู้ทดสอบสามารถตรวจคำตอบที่ถูกต้อง และเข้าใจคำตอบได้จากคำอธิบายเฉลยที่อ้างอิงตามหนังสือและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การเรียนรู้ที่กำหนด

จำนวนแบบฝึกหัด และระยะเวลาในการทำแบบฝึกหัด

มีจำนวนข้อสอบและเวลาทดสอบคิดเป็นครึ่งหนึ่งของข้อสอบจริง
courses IC Plain icn 02

ข้อสอบจำนวนทั้งสิ้น 25 ข้อ

courses IC Plain icn 03

เวลาในการทดสอบรวม 40 นาที

ผู้ทดสอบสามารถ Download แบบฝึกหัดด้วยตนเองได้ที่

ส่วนที่ 1 คำถามส่วนที่ 2 คำอธิบายเฉลย
downloaddownload

หมายเหตุ
แบบฝึกหัดเตรียมสอบนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นตัวอย่างให้ผู้เตรียมตัวทดสอบหลักสูตรผู้แนะนำการลงทุน ได้เห็นแนวคำถามและตัวเลือกของข้อสอบในหลักสูตรฯ รวมทั้งสามารถใช้ทดสอบเพื่อประเมิน ความเข้าใจในเนื้อหาได้ เนื่องจากจะมีส่วนเฉลยพร้อมคำอธิบายประกอบมาให้ด้วย โดยผลคะแนนที่ได้จากการทำแบบฝึกหัดนี้ไม่ได้เป็นเครื่องยืนยันถึงผลคะแนนที่จะได้จากการทดสอบจริง

สมัครสอบ

เลือกสมัครสอบหลักสูตรผู้แนะนำการลงทุน
กับศูนย์ทดสอบที่ได้รับอนุญาต

สถาบันฝึกอบรม
สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย (ATI) 

สมาคมบริษัทจัดการลงทุน
(AIMC)