หลักสูตรทดสอบอื่นๆ

คู่มือการทดสอบ / Examination Handbook

จัดทำโดย ฝ่ายพัฒนาความรู้ผู้ประกอบวิชาชีพ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้เข้าใจและเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่วิชาชีพผู้แนะนำการลงทุน

หลักสูตรสำหรับผู้แนะนำการลงทุน / นักวิเคราะห์การลงทุนคู่มือการทดสอบ /
โครงสร้างการทดสอบ
จำนวนข้อสอบเวลาที่ใช้ในการ
ทดสอบ (นาที)
อัตราค่าสอบ
(บาท)
กลุ่ม : Ethics & Rules Series (E Series) 
หลักสูตรที่ 1: Ethics, Rules and Suitability (E1)
ความรู้เฉพาะเกี่ยวกับจรรยาบรรณ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและ การให้คำแนะนำการลงทุนที่เหมาะสม
(สำหรับผู้ได้รับคุณวุฒิจากต่างประเทศ อาทิ CFA, FRM, CFP)
primary043045850
หลักสูตรที่ 2: Ethics and Rules (E2)
ความรู้เฉพาะเกี่ยวกับจรรยาบรรณและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
(สำหรับยื่นขอความเห็นชอบกลับเข้าปฏิบัติงาน)
primary043045850
หลักสูตรที่ 3: Ethics and Practice Standard for Investment Analyst (E3)
ความรู้เฉพาะเกี่ยวกับจรรยาบรรณและมาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพนักวิเคราะห์การลงทุน
(สำหรับผู้ที่ได้รับคุณวุฒิความรู้การวิเคราะห์การลงทุนโดยใช้ปัจจัยทางเทคนิคจากต่างประเทศ อาทิ CMT, CFTe)
primary042540850

หนังสือที่ใช้ในการสอบ

ชื่อหนังสือหนังสืออ่านประกอบราคา/เล่มหมายเหตุ
กลุ่ม : Ethics & Rules Series (E Series)    
หลักสูตรที่ 1: Ethics, Rules and Suitability (E1)
ความรู้เฉพาะเกี่ยวกับจรรยาบรรณ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและ การให้คำแนะนำการลงทุนที่เหมาะสม
primary05100 

หลักสูตรที่ 2: Ethics and Rules (E2)​
ความรู้เฉพาะเกี่ยวกับจรรยาบรรณและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

primary05100 
หลักสูตรที่ 3: Ethics and Practice Standard for Investment Analyst (E3)
ความรู้เฉพาะเกี่ยวกับจรรยาบรรณและมาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพนักวิเคราะห์การลงทุน
download- 
หลักสูตรสำหรับผู้แนะนำการลงทุน / นักวิเคราะห์การลงทุนคู่มือการทดสอบ /
โครงสร้างการทดสอบ
จำนวนข้อสอบเวลาที่ใช้ในการ
ทดสอบ (นาที)
อัตราค่าสอบ
(บาท)
กลุ่ม : Derivatives
หลักสูตรที่ 1: หลักสูตร Derivatives Analyst (D1) ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์สัญญาซื้อขายล่วงหน้า
(สำหรับใช้ประกอบขึ้นทะเบียนเป็นนักวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานด้านสัญญาฯ / ด้านตลาดทุน)
primary041001801,900
หลักสูตรที่ 2: หลักสูตร Derivatives Fund Manager (D2) ความรู้ด้านการจัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
(สำหรับใช้ประกอบขึ้นทะเบียนเป็นผู้จัดการกองทุนด้านสัญญาฯ)
primary041001801,900

หนังสือที่ใช้ในการสอบ

ชื่อหนังสือหนังสืออ่านประกอบราคา/เล่มหมายเหตุ
กลุ่ม : Derivatives   
        หลักสูตรที่ 1: หลักสูตร Derivatives Analyst (D1) ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์สัญญาซื้อขายล่วงหน้าprimary05- 

        หลักสูตรที่ 2: หลักสูตร Derivatives Fund Manager (D2) ความรู้ด้านการจัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

primary05- 

สมัครสอบ

เลือกสมัครสอบหลักสูตรผู้แนะนำการลงทุน
กับศูนย์ทดสอบที่ได้รับอนุญาต

สถาบันฝึกอบรม
สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย (ATI) 
สมาคมบริษัทจัดการลงทุน
(AIMC)