การอบรมต่ออายุและยกระดับวิชาชีพ

ข้อปฏิบัติกรณีที่ไม่ได้ต่ออายุใบอนุญาตฯ
ตามเงื่อนไข 2 ปี

ข้อปฏิบัติกรณีที่ไม่ได้ต่ออายุใบอนุญาตฯ ตามเงื่อนไข 2 ปี

regulations01

กรณีที่ไม่ได้ต่ออายุใบอนุญาตฯ ตามเงื่อนไข 2 ปี
กรณีที่ไม่ได้ต่ออายุใบอนุญาตฯ ตามเงื่อนไข 2 ปี แต่ใบอนุญาตฯหมดอายุไม่เกิน 5 ปี สำหรับผู้แนะนำการลงทุน / นักวิเคราะห์การลงทุน และผู้วางแผนการลงทุนรายเดิมที่ไม่ได้ต่ออายุใบอนุญาตฯตามกำหนด หากต้องการขอขึ้นทะเบียนใบอนุญาตฯ ใหม่อีกครั้งต้องเข้า รับการอบรม หลักสูตรทบทวนความรู้
(Refresher course) 15 ชั่วโมง ต่อเนื่องทุก 2 ปี หากไม่ได้อบรมต่อเนื่องจะต้องอบรม หลักสูตรเตรียมความรู้ (Full course)
30 ชั่วโมง เพื่อใช้ในการขอขึ้นทะเบียน
ใบอนุญาตฯ ใหม่ โดยต้องยื่นขออนุญาตฯ ภายใน 5 ปี นับตั้งแต่วันที่ใบอนุญาตครั้งก่อนสิ้นสุดลง ดังนี้

รายละเอียดตามประกาศ ฝ่ายพัฒนาความรู้ผู้ประกอบวิชาชีพ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  ที่พช. 003/255

หมายเหตุ
หลักสูตรเตรียมความรู้ (Full Course) คือ หลักสูตรใดๆ ที่ได้รับอนุมัติให้สามารถนับจำนวนชั่วโมงเพื่อการต่ออายุใบอนุญาตฯ (Refresher course) โดยมีจำนวนชั่วโมงสะสมรวม
ไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมง (ตามประกาศ พช. 003/2556) ทั้งนี้เนื้อหาต้องครอบคลุมเกณฑ์ชั่วโมงขั้นต่ำของเนื้อหาแต่ละประเภท ใบอนุญาต (ตามประกาศ ทลธ.8 /2557) และผ่านการทดสอบแบบวัดความรู้หลังการอบรม (Post Test) 60% ขึ้นไป
regulations02

กรณีหากใบอนุญาตฯ หมดอายุ เกิน 5 ปี

ต้องสอบใบอนุญาตฯ ใหม่