การอบรมต่ออายุและยกระดับวิชาชีพ

เกณฑ์และวิธีการต่ออายุใบอนุญาต

อายุใบอนุญาตฯ
การให้ความเห็นชอบเป็นผู้แนะนำการลงทุน/นักวิเคราะห์การลงทุน และผู้วางแผนการลงทุน มีอายุ 2 ปี ให้มีผลตั้งแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบ และให้นับระยะเวลา 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. ของปีถัดไป เช่น ได้รับความเห็นชอบ วันที่ 1 พ.ค. 2555 อายุสิ้นสุดถึง 31 ธ.ค. 2557

img-vector_procedure
Group 18012

กรณีเป็นผู้แนะนำการลงทุนหลายประเภท / นักวิเคราะห์หลายประเภทหรือผู้วางแผนการลงทุน
กรณีได้รับความเห็นชอบเป็นผู้แนะนำ/นักวิเคราะห์เฉพาะด้านประเภทใดแล้วหรือผู้วางแผนการลงทุน ต่อมาได้รับความเห็นชอบเป็นผู้แนะนำ/นักวิเคราะห์เฉพาะด้านเพิ่มเติม อีกในภายหลัง
ระยะเวลาการต่ออายุใบอนุญาตฯ ของผู้แนะนำการลงทุน / นักวิเคราะห์ประเภทแรกจะเลื่อนไปเป็นระยะเวลาเดียวกับการต่ออายุใบอนุญาตฯ ของผู้แนะนำ การลงทุน / นักวิเคราะห์ประเภทหลังสุด
เพื่อให้ต่ออายุพร้อมกันทุกประเภท ตัวอย่างเช่น

img-vector_procedure2
Group 18011

เกณฑ์การต่ออายุตามประเภทใบอนุญาตฯ
การต่ออายุใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุน/นักวิเคราะห์การลงทุน และผู้วางแผนการลงทุน ต้องเป็นไปตามเงื่อนไข ดังนี้

ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทลธ. 5/2560 เรื่องหลักเกณฑ์เกี่ยวกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน

เกณฑ์การอบรมต่ออายุตามประเภทใบอนุญาตฯ ต่างๆ

กรณีต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม

สอบถามได้ที่ สำนักงาน ก.ล.ต.