หลักสูตร IC

การขึ้นทะเบียนใบอนุญาต

แหล่งความรู้ของผู้ประกอบวิชาชีพในตลาดทุนพัฒนาความรู้และทักษะที่สำคัญ
เพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบวิชาชีพที่มีคุณภาพของตลาดทุนไทย

ขั้นตอนการขึ้นทะเบียน
ผู้แนะนำการลงทุน / ผู้วางแผนการลงทุน / นักวิเคราะห์การลงทุน

หมายเหตุ

  • ใบแจ้งเรียกเก็บเงิน หมายถึง แบบฟอร์มการชำระค่าธรรมเนียมที่พิมพ์จากเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต.
  •  ค่าธรรมเนียม หมายถึง ค่าธรรมเนียมในการยื่นคำขอ ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายเหมาจ่ายที่สำนักงาน ก.ล.ต. จัดเก็บจากผู้ยื่นคำขอความเห็นชอบ เนื่องจากสำนักงาน ก.ล.ต. ได้ทำการพิจารณาคำขอให้