cover-page-bg

AISA: มาตรฐานสากลด้านการวัดผลการดำเนินงานการลงทุน

AISA: มาตรฐานสากลด้านการวัดผลการดำเนินงานการลงทุน
ผู้แต่ง : ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน
มาตรฐานสากลด้านการวัดผลการดำเนินงานการลงทุน (global investment performance standards) เล่มนี้ อยู่ในกลุ่มวิชาที่ 1 จรรยาบรรณและมาตรฐานการปฏิบัติงาน (professional practices) ภายใต้หลักสูตรการวิเคราะห์และการจัดการลงทุนขั้นพื้นฐาน (foundation knowledge) ของหลักสูตร CISA ใหม่

ISBN : 9786164150577
ราคา 80.00 บาท