การอบรมต่ออายุและยกระดับวิชาชีพ

รูปแบบ และวิธีการต่ออายุใบอนุญาตฯ

license01

การอบรมต่ออายุใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุน / นักวิเคราะห์การลงทุน
และผู้วางแผนการลงทุนหรือเข้าร่วมกิจกรรม

ผู้แนะนำการลงทุน / นักวิเคราะห์การลงทุน และผู้วางแผนการลงทุน เข้าอบรม หรือเข้าร่วมกิจกรรม หรือศึกษาเพิ่มเติมในหลักสูตรที่สำนักงาน ก.ล.ต. หรือ ฝ่ายพัฒนาความรู้ผู้ประกอบวิชาชีพ​ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย​ ยอมรับอย่างใดอย่างหนึ่งจำนวน 15 ชั่วโมง ต่อเนื่องทุก 2 ปี ทั้งนี้จำนวนชั่วโมง และเนื้อหาครอบคลุมเกณฑ์ชั่วโมงขั้นต่ำของเนื้อหา แต่ละประเภทใบอนุญาตฯ ตามเกณฑ์ดังนี้

ขอบเขตเนื้อหาในการอนุมัติหลักสูตรการอบรมทบทวนความรู้ (Refresher Course)
ตามประกาศ ฝ่ายพัฒนาความรู้ผู้ประกอบวิชาชีพ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (พช. 001-2557)​
1.1 ผู้แนะนำการลงทุน / นักวิเคราะห์การลงทุนและผู้วางแผนการลงทุน
ผ่านการอบรมหลักสูตรทบทวนความรู้ (Refresher Course) เพื่อต่ออายุใบอนุญาตฯ 15 ชั่วโมง กับสถาบัน ฝึกอบรมที่ได้รับการอนุญาตฯ จากฝ่ายพัฒนาความรู้ผู้ประกอบวิชาชีพ โดยสถาบันอบรมที่ได้รับอนุญาตฯ จะส่งข้อมูลผ่านการอบรมเพื่อต่ออายุไปยังฐานข้อมูลของสำนักงาน ก.ล.ต.

1.2 ผู้แนะนำการลงทุน / นักวิเคราะห์การลงทุนและผู้วางแผนการลงทุนผ่านการอบรมในหลักสูตรที่จัดโดยสถาบันฝึกอบรมต่างประเทศที่ได้รับ ยกเว้นไม่ต้องยื่นขอต่ออายุ (Auto Accredit) ได้แก่
  • CFA Institute
  • Global Association of Risk Professional
  • Certified Financial Planner Board of Standards, Inc. หรือ Financial Planning Standards
โดยผู้ผ่านการอบรมต้องยื่นผ่านระบบ TSI CAS เพื่อขออนุมัติหลักสูตรเพื่อ ต่ออายุใบอนุญาตฯ กับ TSI จำนวน 15 ชั่วโมง

1.3 แนะนำการลงทุน / นักวิเคราะห์การลงทุนและผู้วางแผนการลงทุนเข้าร่วมกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง ได้แก่ การเป็นวิทยากร / อาจารย์ในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับขอบเขต เนื้อหาสำหรับ
การต่ออายุใบอนุญาตฯ โดยต้อง ยื่นผ่านระบบ TSI CAS เพื่อขออนุมัติหลักสูตรเพื่อต่ออายุใบอนุญาตฯ กับฝ่ายพัฒนาความรู้ผู้ประกอบวิชาชีพ จำนวน 15 ชั่วโมง
license02

ผู้แนะนำการลงทุน / นักวิเคราะห์การลงทุนและผู้วางแผนการลงทุนศึกษาเพิ่มเติมในหลักสูตรที่สำนักงาน ก.ล.ต. ยอมรับ

ได้แก่ สอบผ่าน CISA หรือ CFA ที่ระดับสูงขึ้นในช่วงระยะเวลา 2 ปี ปฏิทินที่จะต้องเข้าต่ออายุ สามารถใช้ผลสอบ “ผ่าน” มายื่นขอต่ออายุ ใบอนุญาตฯ ได้ โดยนักวิเคราะห์การลงทุน และ / หรือผู้แนะนำการลงทุน และ / หรือ ผู้วางแผนการลงทุน ไม่ต้องเข้าอบรมใดๆ เพิ่มเติม

license03

ผู้แนะนำการลงทุน / นักวิเคราะห์การลงทุนและผู้วางแผนการลงทุนที่ได้รับความเห็นชอบโดยสภาพการเป็น ผู้บริหารของบริษัทหลักทรัพย์ การเป็นผู้จัดการกองทุน ผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจะได้รับ ต่ออายุการให้ความเห็นชอบ หากขณะที่ขอต่ออายุการให้ความเห็นชอบยังดำรงสถานภาพดังกล่าว

วิธีการต่ออายุใบอนุญาตฯ
การต่ออายุใบอนุญาตฯให้ดำเนินการผ่านระบบเว็บไซต์สำนักงาน ก.ล.ต. และชำระค่าธรรมเนียม + Vat = 1,070 บาท
(ยกเว้นค่าธรรมเนียมกรณีผู้แนะนำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า) ได้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน ถึง วันที่ 15 ธันวาคม ของปีที่สิ้นสุดอายุ