cover-page-bg

AISA: การบริหารกลุ่มหลักทรัพย์ลงทุน

AISA: การบริหารกลุ่มหลักทรัพย์ลงทุน
ผู้แต่ง : ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน
การบริหารกลุ่มหลักทรัพย์ลงทุน (portfolio management) เล่มนี้ อยู่ในกลุ่มวิชาที่ 3 การวิเคราะห์หลักทรัพย์และการบริหารกลุ่มสินทรัพย์ลงทุน (product analysis and portfolio management) ภายใต้หลักสูตรการวิเคราะห์และการจัดการลงทุนขั้นพื้นฐาน (foundation knowledge) ของหลักสูตร CISA ใหม่

ISBN : 9786164150607
ราคา 300.00 บาท