cover-page-bg

AISA: การวิเคราะห์การลงทุนในตราสารหนี้

AISA: การวิเคราะห์การลงทุนในตราสารหนี้
ผู้แต่ง : ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน
การวิเคราะห์การลงทุนในตราสารหนี้ (fixed income investment analysis) เล่มนี้ อยู่ในกลุ่มวิชาที่ 3 การวิเคราะห์หลักทรัพย์และการบริหารกลุ่มสินทรัพย์ลงทุน (product analysis and portfolio management) ภายใต้หลักสูตรการวิเคราะห์และการจัดการลงทุนขั้นพื้นฐาน (foundation knowledge) ของหลักสูตร CISA ใหม่

ISBN : 9786164150645
ราคา 300.00 บาท