การอบรมต่ออายุและยกระดับวิชาชีพ

การอบรมต่ออายุและยกระดับวิชาชีพ

แหล่งความรู้ของผู้ประกอบวิชาชีพในตลาดทุนพัฒนาความรู้และทักษะที่สำคัญ 
เพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบวิชาชีพที่มีคุณภาพของตลาดทุนไทย

การอบรมต่ออายุและยกระดับวิชาชีพ
บริการสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพ อำนวยความสะดวกในการต่ออายุใบอนุญาตและพัฒนาทักษะเพื่อยกระดับทางวิชาชีพ
หลักเกณฑ์
การอบรมต่ออายุใบอนุญาต
- หลักเกณฑ์และวิธีการต่ออายุใบอนุญาตฯ 
- รายชื่อสถาบันฝึกอบรมฯ ที่ได้รับอนุญาตให้จัดอบรมต่ออายุฯ ได้​
ขั้นตอนการยื่นต่ออายุใบอนุญาต
การก้าวเข้ามาสู่วิชาชีพผู้แนะนำการลงทุนไม่ใช่เรื่องยาก หากเราศึกษาข้อมูลและมีการเตรียมตัวให้พร้อม
Professional-training icn 01
ตรวจสอบวันที่
การให้ความเห็นชอบจะสิ้นสุด
และชั่วโมงอบรม
Professional-training icn 02
คุณสมบัติที่ใช้
ต่ออายุใบอนุญาตฯ
Professional-training icn 03
วิธีต่ออายุใบอนุญาตฯ
Professional-training icn 04
การตรวจสอบผล
ผลการต่ออายุใบอนุญาตฯ
แนะนำการใช้งาน
Prof.Link
Digital Platform for Professional Training
ยกระดับและเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนา 
ความรู้ผู้ประกอบวิชาชีพในตลาดทุน สร้างบุคลากรคุณภาพ
withicon
image 1071
หลักสูตร และ สื่อความรู้ เพื่อยกระดับวิชาชีพ
ห้องเรียนผู้ประกอบวิชาชีพ
เสริมอาวุธการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อพัฒนาตนเองให้เป็นผู้แนะนำการลงทุนอย่างมืออาชีพ
หลักสูตรแนะนำประจำเดือน
แนะนำการลงทุนอย่างไร...
ให้ตอบโจทย์ Value Investors


บริการที่เกี่ยวข้อง
Professional-pic 01 
Prof. Link LoginGroup 4060
Professional-pic 02 
TSICAS Login LoginGroup 4060
Professional-pic 03 
e-Learning LoginGroup 4060