cover-page-bg

AISA: การวิเคราะห์การลงทุนในตราสารอนุพันธ์

AISA: การวิเคราะห์การลงทุนในตราสารอนุพันธ์
ผู้แต่ง : ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน
การวิเคราะห์การลงทุนในตราสารอนุพันธ์ (derivatives investment analysis) เล่มนี้ อยู่ในกลุ่มวิชาที่ 3 การวิเคราะห์หลักทรัพย์และการบริหารกลุ่มสินทรัพย์ลงทุน (product analysis and portfolio management) ภายใต้หลักสูตรการวิเคราะห์และการจัดการลงทุนขั้นพื้นฐาน (foundation knowledge) ของหลักสูตร CISA ใหม่

ISBN : 9786164150637
ราคา 350.00 บาท