หลักสูตร CISA (ใหม่)

โครงสร้างหลักสูตร

โครงสร้างหลักสูตร CISA (ใหม่)

CISA (ใหม่) นั้นมีการวัดความรู้ใน 2 ระดับ ได้แก่ ระดับที่ 1 หลักสูตรการวิเคราะห์ และการจัดการลงทุนขั้นพื้นฐาน (Foundation Knowledge) และระดับที่ 2 หลักสูตรการวิเคราะห์และการจัดการลงทุน ขั้นสูง (Advanced Knowledge) โดยผู้ที่สนใจทดสอบ CISA (ใหม่) สามารถทดสอบได้ตั้งแต่ไตรมาส 4 ของปี 2564 เป็นต้นไป

image 1662
Foundation
Knowledge
Group 4060 (1)
image 1665
Advanced
Knowledge
Group 4060
Group 17613
ภาพรวมเนื้อหา CISA (ใหม่)

 ระดับ Foundation
(คุณวุฒิ AISA)
ระดับ Advanced
(คุณวุฒิ CISA)
กลุ่มวิชาที่ 1
จรรยาบรรณและมาตรฐานการปฏิบัติงาน
14-16%13-17%
 • Ethics & Professional standards
bi_check-lgbi_check-lg
กลุ่มวิชาที่ 2
เครื่องมือเพื่อการวิเคราะห์การลงทุน
27-33%21-29%
 • Principles of investment 
 • Financial statements analysis
 • Corporate finance
bi_check-lg bi_check-lg bi_check-lgakar-icons_two-line-horizontal bi_check-lg bi_check-lg
กลุ่มวิชาที่ 3
การวิเคราะห์หลักทรัพย์และการบริหารกลุ่มสินทรัพย์ลงทุน
50-60%52-68%
 • Equity investment analysis
 • Fixed income investment analysis
 • Derivative investment analysis
 • Mutual fund investment
 • Alternative investment Analysis
 • Portfolio management
bi_check-lg bi_check-lg bi_check-lg bi_check-lg akar-icons_two-line-horizontal bi_check-lgakar-icons_two-line-horizontal bi_check-lg bi_check-lg akar-icons_two-line-horizontal bi_check-lg bi_check-lg
การขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ

CISA ที่ปรับปรุงใหม่นี้ ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน ก.ล.ต. (ประกาศสำนักงาน คณะกรรมการ ก.ล.ต. เลขที่ ทลธ. 15/2564) ให้ผู้ที่ทดสอบผ่าน CISA ที่ปรับปรุงใหม่เป็นผู้มีคุณสมบัติของผู้ขอความเห็นชอบเป็นผู้ประกอบวิชาชีพด้านการวิเคราะห์การลงทุน และการจัดการลงทุน ดังนี้

 การทดสอบเพิ่มเติม และ
ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง
สามารถขึ้ืนทะเบียนเป็น
ผู้ประกอบวิชาชีพ
AISA ผ่านการทดสอบ CISA (ใหม่)
ระดับ Foundation Knowledge
สอบกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและการให้คำแนะนำการลงทุนที่เหมาะสม และมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง 2 ใน 5 
 • นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐาน ด้านหลักทรัพย์
 • นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐาน ด้านสัญญาฯ
 • ผู้จัดการกองทุน
CISA ผ่านการทดสอบ CISA (ใหม่)
ระดับ Advanced Knowledge
สอบกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและการให้คำแนะนำการลงทุนที่เหมาะสม
 
สอบกฎหมายและจรรยาบรรณผู้จัดการ กองทุน
 • นักวิเคราะห์การลงทุน   
   
 • ผู้จัดการกองทุน
ตารางการจัดทดสอบ CISA (ใหม่)

ระดับ Foundation Knowledge (คุณวุฒิ AISA)

เดือนวันสอบ รับสมัครออนไลน์
กุมภาพันธ์อา. ที่ 18 กุมภาพันธ์ 256718 ธันวาคม 2566 - 4 กุมภาพันธ์ 2567
พฤษภาคมอา. ที่ 26 พฤษภาคม 25674 มีนาคม - 12 พฤษภาคม 2567
สิงหาคมอา. ที่ 25 สิงหาคม 256710 มิถุนายน - 11 สิงหาคม 2567
พฤศจิกายนอา. ที่ 24 พฤศจิกายน 25678 กันยายน - 10 พฤศจิกายน 2567

*ทั้งนี้ ฝ่ายพัฒนาความรู้ผู้ประกอบวิชาชีพ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงกำหนดการเปิดรับสมัครและจัดสอบรอบใหม่ ตามความเหมาะสม โดยหากมีการเปลี่ยนแปลงจะประกาศให้ทราบต่อไป

ระดับ Advanced Knowledge (คุณวุฒิ CISA)

เดือนวันสอบ รับสมัครออนไลน์
พฤษภาคมอา. ที่ 26 พฤษภาคม 2567   4 มีนาคม - 12 พฤษภาคม 2567
พฤศจิกายนอา. ที่ 24 พฤศจิกายน 2567 8 กันยายน - 10 พฤศจิกายน 2567

*ทั้งนี้ ฝ่ายพัฒนาความรู้ผู้ประกอบวิชาชีพ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงกำหนดการเปิดรับสมัครและจัดสอบรอบใหม่ ตามความเหมาะสม โดยหากมีการเปลี่ยนแปลงจะประกาศให้ทราบต่อไป