หลักสูตร CISA (ใหม่)

ระดับ Advanced Knowledge (คุณวุฒิ CISA)

หลักสูตรและโครงสร้างการสอบ CISA (ใหม่)
ระดับ Advanced Knowledge (คุณวุฒิ CISA)
ระดับ
Advanced Knowledge

(คุณวุฒิ CISA)


มุ่งเน้นการประยุกต์ใช้เครื่องมือพื้นฐาน และแบบจำลองในการประเมินมูลค่าต่างๆในกระบวนการบริหารกลุ่มสินทรัพย์ลงทุน ตลอดจนเทคนิคในการบริหารกลุ่มสินทรัพย์ลงทุน 
(portfolio management process) ภายใต้กรอบของจรรยาบรรณและมาตรฐานการปฏิบัติงาน โดยผู้ที่จะทดสอบระดับนี้ได้จะต้องสอบผ่านระดับ Foundation Knowledge ก่อน  

ลักษณะข้อสอบ
Multiple Choice (single) แบบ 4 ตัวเลือก จำนวน 60 ข้อ รวม 60 คะแนน 
Multiple Choice (item set) แบบ 3 ตัวเลือก จำนวน 40 ข้อ รวม 80 คะแนน 
จำนวนข้อสอบ
100 ข้อ
คะแนนรวม
140 คะแนน
วิธีการทดสอบ
Computer-based
อัตราค่าธรรมเนียมสอบ
13,000 บาท
หลักเกณฑ์การผ่านการทดสอบ
70% ของคะแนนรวม และ 70% ของกลุ่มวิชาที่ 1
timer 2ระยะเวลาการทดสอบช่วงบ่าย 3 ชั่วโมง 30 นาที  
timer 2ระยะเวลาการทดสอบช่วงบ่าย 3 ชั่วโมง 30 นาที  
กลุ่มวิชารายละเอียดหลักสูตรสัดส่วน (%)
กลุ่มวิชาที่ 1 
จรรยาบรรณและ
มาตรฐานการปฏิบัติงาน

จรรยาบรรณและมาตรฐานการปฏิบัติงาน
 
การประยุกต์ใช้มาตรฐานและจรรยาบรรณการปฏิบัติวิชาชีพด้านการวิเคราะห์การลงทุน13-17%
การประยุกต์ใช้มาตรฐานสากลด้านการวัดผลการดำเนินงานการลงทุน 
การประยุกต์ใช้เกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการวิเคราะห์การลงทุน 
กลุ่มวิชาที่ 2
เครื่องมือเพื่อการวิเคราะห์การลงทุน
เครื่องมือเพื่อการวิเคราะห์การลงทุน 
การวิเคราะห์งบการเงินขั้นสูง15-19% 
การเงินธุรกิจขั้นสูง6-10%
  
กลุ่มวิชาที่ 3 
การวิเคราะห์หลักทรัพย์
และการบริหารกลุ่มสินทรัพย์ลงทุน
การวิเคราะห์หลักทรัพย์และการบริหารกลุ่มสินทรัพย์ลงทุน 
การวิเคราะห์การลงทุนในตราสารหนี้ขั้นสูง10-14%
การวิเคราะห์การลงทุนในตราสารอนุพันธ์ขั้นสูง  11-15% 
การวิเคราะห์การลงทุนในทางเลือกอื่น  8-12%
การบริหารกลุ่มหลักทรัพย์ลงทุนขั้นสูง 23-27%
 รวม100%

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LOS) 
หลักสูตร CISA ระดับ Advanced Knowledge

ไฟล์เอกสาร
วัตถุประสงค์การเรียนรู้ read file
หนังสือตำราสำหรับระดับ
Advanced Knowledge (คุณวุฒิ CISA)
กลุ่มวิชาที่ 1 : จรรยาบรรณและมาตรฐานการปฏิบัติงาน

กลุ่มวิชาที่ 2 : เครื่องมือเพื่อการวิเคราะห์การลงทุน

กลุ่มวิชาที่ 3 : การวิเคราะห์หลักทรัพย์และการบริหารกลุ่มสินทรัพย์ลงทุน