การอบรมต่ออายุและยกระดับวิชาชีพ

การอบรมต่ออายุใบอนุญาต

การอบรมต่ออายุใบอนุญาต
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรับหน้าที่เป็นผู้ดูแลมาตรฐานสถาบันฝึกอบรม และการอนุมัติหลักสูตรเพื่อต่ออายุใบอนุญาต
pic 01

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในฐานะผู้ดูแลมาตรฐานสถาบันฝึกอบรมและการอนุมัติหลักสูตร เพื่อต่ออายุใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุน นักวิเคราะห์การลงทุน และผู้วางแผนการลงทุน ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาบุคลากร เพื่อให้มั่นใจได้ว่าผู้แนะนำการลงทุน นักวิเคราะห์การลงทุน และผู้วางแผนการลงทุน ซึ่งเป็นบุคลากรที่มีความสำคัญในตลาดทุนได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถอย่างต่อเนื่องทั้งในด้านความรู้เชิงวิชาการและความเชี่ยวชาญในวิชาชีพเพื่อให้สามารถ รองรับการพัฒนาของผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นใหม่ๆ ในธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน และยังช่วยให้ผู้ลงทุนได้รับข้อมูลที่มีคุณภาพยิ่งขึ้นอีกทางหนึ่งด้วย

จึงได้สรุปรายละเอียด การต่ออายุใบอนุญาตฯ เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบประเด็นสำคัญ

ขั้นตอนการต่ออายุผู้แนะนำการลงทุน / นักวิเคราะห์การลงทุนและผู้วางแผนการลงทุน

info 01
arrow
  • ผ่านการต่ออายุใบอนุญาตฯ ตามเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด
  • ไม่มีลักษณะต้องห้าม
info 02
  • ฝ่ายพัฒนาความรู้ผู้ประกอบวิชาชีพส่งข้อมูลรายชื่อหลักสูตร พร้อมจำนวนชั่วโมงที่อนุมัติผ่าน ระบบ TSICAS ไปยังฐานข้อมูลของสำนักงาน ก.ล.ต. และสถาบัน อบรมที่ได้รับอนุญาตฯ จะส่งข้อมูลผู้ผ่านการอบรมเพื่อต่ออายุไป ยังฐานข้อมูลของสำนักงาน ก.ล.ต.
  • สำนักงาน ก.ล.ต. เชื่อมโยงข้อมูลแสดงจำนวนชั่วโมงอบรมเพื่อ ต่ออายุใบอนุญาตฯ ที่ระบบ ORAP
  • หากท่านต้องการใช้ใบเสร็จรับเงิน เพื่อเบิกจากต้นสังกัด ให้ระบุชื่อ และที่อยู่ของบริษัทต้นสังกัดในระบบ ORAP
arrow
ลิ้งค์เว็บไซต์สำนักงาน linkout
กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว พิมพ์แบบคำขอต่ออายุใบอนุญาต + ใบแจ้งเรียกเก็บเงิน และชำระค่าธรรมเนียม + vat = 1,070 บาท
(ยกเว้นค่าธรรมเนียมกรณีผู้แนะนำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า)
info 03
arrow
info 04

อายุทะเบียนไม่ขยาย ติดต่อสำนักงาน ก.ล.ต.

arrow
info 05

อายุทะเบียนจะขยายอีก 2 ปี

สำนักงานจะเปิดเผยผลการพิจารณาภายใน 7 วันทำการ 
ทั้งนี้ ท่านสามารถตรวจสอบผลได้ในระบบ ORAP
หมายเหตุ
  • พิมพ์หนังสือรับรองจากเว็บไซต์ได้ (ไม่มีค่าใช่จ่าย)
  • หากต้องการหนังสือรับรองจากสำหนักงานชำระค่าธรรมเนียม
    หนังสือฉบับละ 200 + VAT 7% = 214 บาท
Frame 17925