หลักสูตร IC

ความรู้เกี่ยวกับตราสารที่มีความซับซ้อนตราสารหนี้และกองทุนรวม

หลักสูตรผู้แนะนำการลงทุนตราสารซับซ้อนประเภท 2 (P2)
ความรู้เกี่ยวกับตราสารที่มีความซับซ้อน: ตราสารหนี้และกองทุนรวม (Complex Products: Bond and Mutual Fund)

องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง

องค์ความรู้ที่ 1
Vector 1835
 ความรู้เกี่ยวกับตราสารหนี้ที่มีความเสี่ยงสูง หรือมีความซับซ้อน
องค์ความรู้ที่ 2
Vector 1835
 ความรู้เกี่ยวกับกองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูง หรือมีความซับซ้อน
องค์ความรู้ที่ 3
Vector 1835
 ความรู้เกี่ยวกับบทบาทของ IC สำหรับการให้คำแนะนำ การลงทุน ในตราสารหนี้และกองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูง และ/หรือมีความซับซ้อน

คู่มือการทดสอบ / Examination Handbook

จัดทำโดย ฝ่ายพัฒนาความรู้ผู้ประกอบวิชาชีพ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้ผู้ที่สนใจ ได้เข้าใจและเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่วิชาชีพผู้แนะนำการลงทุนตราสารซับซ้อนประเภท 2

หลักสูตรผู้แนะนำการลงทุนคู่มือการทดสอบ /
โครงสร้างการทดสอบ
จำนวนข้อสอบเวลาที่ใช้ในการ
ทดสอบ (นาที)
อัตราค่าสอบ
(บาท)
กลุ่ม : Investment Products Series (P Series)
หลักสูตรที่ 2: Complex Products : Bond and Mutual Fund (P2) ความรู้เกี่ยวกับตราสารที่มีความซับซ้อน : ตราสารหนี้ และกองทุนรวมprimary042540850

หนังสือที่ใช้ในการสอบ

ฝ่ายพัฒนาความรู้ผู้ประกอบวิชาชีพ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย​ ได้ออกแบบและพัฒนาหลักสูตรความรู้พื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่บุคลากรในธุรกิจหลักทรัพย์ และผู้สนใจทั่วไปที่ประสงค์จะทดสอบ เพื่อขึ้นทะเบียนใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุนตราสารซับซ้อนประเภท 2

ชื่อหนังสือหนังสืออ่านประกอบราคา/เล่มหมายเหตุ
หลักสูตรที่ 2:​ Complex Products : Bond and Mutual Fund (P2)​
ความรู้เกี่ยวกับตราสารที่มีความซับซ้อน :​
ตราสารหนี้และกองทุนรวม
   
ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ตลาดทุน:ตราสารที่มีความซับซ้อน
        (ตราสารหนี้และกองทุนรวม)
primary05200 

แบบฝึกหัดเตรียมสอบ (Practice Exam)

ฝ่ายพัฒนาความรู้ผู้ประกอบวิชาชีพ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย​ ได้จัดทำตัวอย่างข้อสอบหลักสูตรผู้แนะนำการลงทุน
เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่เตรียมตัวเข้าทดสอบ ตลอดจนผู้ที่สนใจทั่วไปในการเตรียมความพร้อมและทำความเข้าใจกับลักษณะข้อสอบ
courses IC Plain icn 01

โครงสร้างเนื้อหาแบบฝึกหัด

  • แบบฝึกหัดแต่ละข้อประกอบด้วยคำถาม, ตัวเลือกคำตอบ, เฉลย, คำอธิบายเฉลย, หนังสืออ้างอิงและวัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LOS)
  • ผู้ทดสอบสามารถตรวจคำตอบที่ถูกต้อง และเข้าใจคำตอบได้จากคำอธิบายเฉลยที่อ้างอิงตามหนังสือและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การเรียนรู้ที่กำหนด

จำนวนแบบฝึกหัด และระยะเวลาในการทำแบบฝึกหัด

มีจำนวนข้อสอบและเวลาทดสอบคิดเป็นเท่ากับข้อสอบจริง
courses IC Plain icn 02

ข้อสอบจำนวนทั้งสิ้น 25 ข้อ

courses IC Plain icn 03

เวลาในการทดสอบรวม 40 นาที

ผู้ทดสอบสามารถ Download แบบฝึกหัดด้วยตนเองได้ที่

ส่วนที่ 1 คำถามส่วนที่ 2 คำอธิบายเฉลย
downloaddownload

หมายเหตุ
แบบฝึกหัดเตรียมสอบนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นตัวอย่างให้ผู้เตรียมตัวทดสอบหลักสูตรผู้แนะนำการลงทุน ได้เห็นแนวคำถามและตัวเลือกของข้อสอบในหลักสูตรฯ รวมทั้งสามารถใช้ทดสอบเพื่อประเมิน ความเข้าใจในเนื้อหาได้ เนื่องจากจะมีส่วนเฉลยพร้อมคำอธิบายประกอบมาให้ด้วย โดยผลคะแนนที่ได้จากการทำแบบฝึกหัดนี้ไม่ได้เป็นเครื่องยืนยันถึงผลคะแนนที่จะได้จากการทดสอบจริง

สมัครสอบ

เลือกสมัครสอบหลักสูตรผู้แนะนำการลงทุน
กับศูนย์ทดสอบที่ได้รับอนุญาต


สถาบันฝึกอบรม
สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย (ATI) 

สมาคมบริษัทจัดการลงทุน
(AIMC)