เส้นทางวิชาชีพตลาดทุน

หลักสูตร CISA ใหม่

แหล่งความรู้  เตรียมความพร้อมสู่เส้นทางวิชาชีพด้านการวิเคราะห์การลงทุน

เกี่ยวกับ CISA ใหม่
CISA01
หลักสูตร Certified Investment and Securities Analyst (CISA)
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้พัฒนาหลักสูตร CISA ใหม่ให้เป็นมาตรฐานวัดความรู้สำหรับผู้ที่จะก้าวเข้าสู่วิชาชีพในตลาดทุนสอดรับกับพัฒนาการของตลาดทุนที่เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงรองรับและสนับสนุนการขยายตัวทั้งด้าน Demand และ Supply ของตลาดทุนไทย

หลักสูตร Certified Investment and Securities Analyst (CISA) มุ่งพัฒนาความรู้ด้านการวิเคราะห์และบริหารการลงทุนทั้งในเชิงกว้างและเชิงลึก เพื่อให้ผู้เรียนสามารถประเมินมูลค่าสินทรัพย์ ความเสี่ยง และผลตอบแทนจากการลงทุน รวมทั้งเปรียบเทียบการลงทุนในรูปแบบต่างๆ เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุนภายใต้กรอบของจรรยาบรรณและมาตรฐานการปฏิบัติงาน โดยมีโครงสร้างเนื้อหาเทียบเคียงได้กับคุณวุฒิ CFA ซึ่งเป็นคุณวุฒิด้านการ วิเคราะห์การลงทุนที่ได้รับการยอมรับทั่วโลก
โครงสร้างคุณวุฒิ
image 1819 Accredited Investment and Securities Analysticon
ระดับ Foundation Knowledge
มุ่งเน้นปูพื้นฐานให้เข้าใจถึงเครื่องมือพื้นฐานเกี่ยวกับการวิเคราะห์ทางการเงิน
การวิเคราะห์หลักทรัพย์ และจัดการการลงทุน 
image 1819d Certified Investment and Securities Analysticon
ระดับ Advanced Knowledge
มุ่งเน้นการประยุกต์ใช้เครื่องมือพื้นฐานและแบบจำลองในการประเมินมูลค่าต่างๆ ในกระบวนการบริหารกลุ่มสินทรัพย์ลงทุน ตลอดจนเทคนิคในการบริหารกลุ่มสินทรัพย์ลงทุน
2022-04-19_160616
แนะนำหลักสูตร 
CISA (ใหม่)


announce01 วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้ผ่านการทดสอบหลักสูตรมีความรู้ความเข้าใจด้านการวิเคราะห์ทางการเงิน การวิเคราะห์การลงทุน และบริหารการลงทุนทั้งในเชิงกว้างและเชิงลึก

เพื่อให้ผู้ผ่านการทดสอบหลักสูตรสามารถประเมินค่าสินทรัพย์เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาลงทุน ประเมินความเสี่ยงและผลตอบแทนจากการลงทุน รวมทั้งเปรียบเทียบการลงทุนในรูปแบบต่างๆ เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน

เพื่อให้ผู้ผ่านการทดสอบหลักสูตรสามารถปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับหลักปฏิบัติวิชาชีพและจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพการวิเคราะห์การลงทุนได้อย่างมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ
ในระดับสากล
announce02 กลุ่มเป้าหมาย
check ผู้ที่สนใจก้าวเข้าสู่สายวิชาชีพนักวิเคราะห์การลงทุนและผู้จัดการกองทุน
check ผู้แนะนำการลงทุน (IC) หรือผู้ที่สนใจเพิ่มพูนศักยภาพใน ด้านการวิเคราะห์ทางการเงิน 
และการลงทุนในเชิงลึก
การขึ้นทะเบียนคุณวุฒิ
ผู้ที่ผ่านการทดสอบหลักสูตร CISA ใหม่ จะสามารถนำผลสอบไปยื่นเพื่อประกอบการขึ้นคุณวุฒิ AISA* หรือ CISA** และเพื่อประกอบการขอความเห็นชอบเป็นนักวิเคราะห์หรือ
ผู้จัดการกองทุน***

*หากสอบผ่านระดับ Foundation Knowledge จะสามารถขึ้นคุณวุฒิ AISA 
**หากสอบผ่านระดับ Advanced Knowledge จะสามารถขึ้นคุณวุฒิ CISA 
***เป็นไปตามเกณฑ์ที่ สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด

การปรับคุณสมบัติไปสู่ CISA ใหม่
Upgrade ความรู้ เพิ่มพูนศักยภาพ เพื่อปรับคุณสมบัติไปสู่หลักสูตร CISAใหม่
ผ่าน Migration Course

pencil 4 รอบสอบที่กำลังจะมาถึง
  หลักสูตร CISA (ใหม่)
ระดับ Foundation Knowledge (คุณวุฒิ AISA)
   
  262022-04-19_163325
  พ.ค. 2567ขั้นตอนการสมัครสอบVector
pencil 4 รอบสอบที่กำลังจะมาถึง
  หลักสูตร CISA (ใหม่)
ระดับ Advanced Knowledge (คุณวุฒิ CISA)
   
  262022-04-19_163325
  พ.ค. 2567ขั้นตอนการสมัครทดสอบVector
หลักสูตร CISA เดิม
สำหรับผู้ที่สอบก่อนปี 2566