การอบรมต่ออายุและยกระดับวิชาชีพ

สถาบันฝึกอบรม (Public Training)

แหล่งความรู้ของผู้ประกอบวิชาชีพในตลาดทุนพัฒนาความรู้และทักษะที่สำคัญ
เพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบวิชาชีพที่มีคุณภาพของตลาดทุนไทย

สถาบันฝึกอบรม (Public Training)
สถาบันฝึกอบรมที่ได้รับอนุญาตฯ สำหรับจัดอบรมหลักสูตรเพื่อต่ออายุใบอนุญาตฯ ประเภท Public Training

AIMC

สมาคมบริษัทจัดการลงทุน
fontisto_world-o www.aimc.or.th/center

Public Training02

สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
fontisto_world-o www.ati-asco.org

Public Training03

สมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน
fontisto_world-o https://iaathai.org/

Public Training03

สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
fontisto_world-o www.thaibma.or.th

Public Training04

สมาคมนักวางแผนการเงินไทย
fontisto_world-o www.tfpa.or.th

Public Training06

มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
fontisto_world-o www.sau.ac.th

Public Training07

มหาวิทยาลัยนเรศวร
fontisto_world-o www.nu.ac.th

Public Training08

มหาวิทยาลัยขอนแก่น
fontisto_world-o https://kkbs.kku.ac.th

Public Training09

สมาคมประกันชีวิตไทย
fontisto_world-o www.tlaa.org

Public-Training10

บริษัท สกิลเลน เอดูเคชั่น จำกัด (SkillLane)
fontisto_world-o www.skilllane.com