cover-page-bg

AISA: การวิเคราะห์การลงทุนในกองทุนรวม

AISA: การวิเคราะห์การลงทุนในกองทุนรวม
ผู้แต่ง : ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน
การวิเคราะห์การลงทุนในกองทุนรวม (mutual fund investment analysis) เล่มนี้ อยู่ในกลุ่มวิชาที่ 3 การวิเคราะห์หลักทรัพย์และการบริหารกลุ่มสินทรัพย์ลงทุน (product analysis and portfolio management) ภายใต้หลักสูตรการวิเคราะห์และการจัดการลงทุนขั้นพื้นฐาน (foundation knowledge) ของหลักสูตร CISA ใหม่

ISBN : 9786164150591
ราคา 200.00 บาท