เส้นทางวิชาชีพตลาดทุน

ผู้วางแผนการลงทุน (IP)

แหล่งความรู้ของผู้ประกอบวิชาชีพในตลาดทุนพัฒนาความรู้และทักษะที่สำคัญ เพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบวิชาชีพที่มีคุณภาพของตลาดทุนไทย

Education Professional IP - pic 01

ผู้วางแผนการลงทุน

(Investment Planner)

เป็นผู้ที่ให้คำแนะนำการลงทุนแก่นักลงทุนสามารถวางแผน​
ประกอบการให้คำแนะนำการลงทุนแก่นักลงทุนที่เฉพาะเจาะจง​
และเหมาะกับข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์นักลงทุน

ทำอย่างไรจึงจะมีใบอนุญาต IP License


คุณสมบัติของ IP ประกอบด้วย

icn-1จบการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป (ไม่จำกัดสาขา)​
icn-1ทดสอบผ่านหลักสูตร
2.1 ผู้แนะนำการลงทุนตราสารทั่วไป (Plain Products: Full paper)
2.2 หลักสูตรความรู้เกี่ยวกับตรา สารที่มีความซับซ้อน: ตราสารหนี้และกองทุนรวม
2.3 หลักสูตรความรู้เกี่ยวกับตราสารที่มีความซับซ้อน: สัญญาซื้อขายล่วงหน้า
2.4 หลักสูตรนักวางแผนการเงิน (Certified Financial Planner: CFP) เฉพาะฉบับที่ 1 และ 2
  ฉบับที่ 1 : พื้นฐานการวางแผนการเงิน ภาษี และจรรยาบรรณ
  ฉบับที่ 2 : การวางแผนการลงทุน
tips

รายละเอียดโครงสร้างหลักสูตรใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุน


list-icnหลักสูตรผู้แนะนำการลงทุนตราสารทั่วไป (Plain Products: Full Paper)

มีหมวดความรู้ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

Education Professional IP - vector circle checkหมวดที่ 1 : ความรู้พื้นฐานด้านการเงินและการลงทุน (Fundamental Knowledge)
Education Professional IP - vector circle checkหมวดที่ 2 : ความรู้ด้านกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและการให้คำแนะนำการลงทุนที่เหมาะสม (Fundamental Knowledge)
Education Professional IP - vector circle checkหมวดที่ 3 : ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่ไม่มีความซับซ้อน (Investment Products)
list-icnหลักสูตรความรู้เกี่ยวกับตราสารที่มีความซับซ้อน: ตราสารหนี้และกองทุนรวม (Complex Products: Bond and Mutual Fund)

มีองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

Education Professional IP - vector circle checkองค์ความรู้ที่ 1 : ความรู้เกี่ยวกับตราสารหนี้ที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อน
Education Professional IP - vector circle checkองค์ความรู้ที่ 2 : ความรู้เกี่ยวกับกองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อน
Education Professional IP - vector circle checkองค์ความรู้ที่ 3 : ความรู้เกี่ยวกับบทบาทของ IC ในการให้คำแนะนำการลงทุน
list-icnหลักสูตรความรู้เกี่ยวกับตราสารที่มีความซับซ้อน: สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Complex Products: Derivatives)

มีองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

Education Professional IP - vector circle checkองค์ความรู้ที่ 1 : ความรู้ภาพรวมเกี่ยวกับสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
Education Professional IP - vector circle checkองค์ความรู้ที่ 2 : ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสัญญาฟิวเจอร์ส
Education Professional IP - vector circle checkองค์ความรู้ที่ 3 : ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสัญญาออปชัน
Education Professional IP - vector circle checkองค์ความรู้ที่ 4 : ความรู้เกี่ยวกับกลไกการซื้อขายในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
Education Professional IP - vector circle checkองค์ความรู้ที่ 5 : ความรู้เกี่ยวกับลักษณะและเงื่อนไขของสินค้าในตลาดสัญญาฯ
Education Professional IP - btn IC

โครงสร้างคุณวุฒิ CFP และการก้าวสู่ใบอนุญาต IP


คุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน ต้องมีองค์ประกอบครบ 4 E's

EducationIP-vector info

* AFPT™ เป็นคุณวุฒิวิชาชีพที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพจากสมาคมนักวางแผนการเงิน (TFPA)
** สำหรับ IP ต้องมีใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุน (สอบผ่านการวัดความรู้ทั้งด้านหลักทรัพย์ และด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า) แต่คุณวุฒิวิชาชีพ ไม่บังคับต้องมีใบอนุญาตผู้แนะนำตลาดทุน

Education Professional IP - btn TFPA