เส้นทางวิชาชีพตลาดทุน

ผู้แนะนำการลงทุน (IC)

EducationIC-pic02

ผู้แนะนำการลงทุน

(Investment Consultant)

เป็นวิชาชีพที่มีคุณค่าและมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาตลาดทุนไทยเพราะ IC เป็นบุคลากรตัวกลางที่ต้องให้ข้อมูลการลงทุนและคำแนะนำการลงทุนที่มีคุณภาพ เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุนให้กับผู้ลงทุนและประชาชนในการสร้างความมั่งคั่งและมั่นคง ในชีวิตเป็นวิชาชีพที่เหมาะสำหรับผู้ที่ชอบให้คำแนะนำปรึกษา ชอบการติดต่อเจรจาและชอบงานขาย

ประเภทผู้แนะนำการลงทุน

EducationIC-info 01

การก้าวสู่เส้นทางผู้แนะนำการลงทุน


การก้าวเข้ามาสู่วิชาชีพผู้แนะนำการลงทุนไม่ใช่เรื่องยาก หากเราศึกษาข้อมูลและมีการเตรียมตัวให้พร้อม       
  ซึ่งคู่มือเล่มนี้ได้สรุปขั้นตอนสำหรับการก้าวสู่เส้นทางผู้แนะนำการลงทุน ดังต่อไปนี้

1. รู้จักตัวเอง

สำรวจตัวเองในด้านความรู้ ทักษะ อุปนิสัย ความชอบ ความถนัด เพื่อดูว่าการเป็น IC จะเหมาะสมกับตัวเองหรือไม่

2. รู้จักวิชาชีพ

ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการเป็น IC เช่น วุฒิการศึกษา คุณสมบัติ รายได้ ความมั่นคง โอกาสเติบโตในหน้าที่การงาน ฯลฯ

3. เตรียมตัวสอบใบอนุญาต

ผู้ที่จะเข้ามาประกอบวิชาชีพ ควรศึกษาข้อมูลเพื่อเตรียมตัวสอบใบอนุญาต ดังนี้

Education Professional IC - circheckศึกษาประกาศและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับใบอนุญาต หากมีข้อสงสัยท่านสามารถติดต่อ สำนักงาน ก.ล.ต. ฝ่ายกำกับและพัฒนาการขายผลิตภัณฑ์การลงทุน
 Education Professional IC - call  02-033-9999    Education Professional IC - email insec@sec.or.th
Education Professional IC - circheckศึกษาโครงสร้างหลักสูตรทดสอบใบอนุญาตทั้งในเรื่องเนื้อหาที่จะออกสอบ จำนวนข้อสอบ เวลาที่สอบเกณฑ์การผ่านการสอบ และค่าธรรมเนียม เป็นต้น หากมีข้อสงสัยท่านสามารถติดต่อ ฝ่ายพัฒนาความรู้ผู้ประกอบวิชาชีพ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 Education Professional IC - email tsi_licensing@set.or.th
Education Professional IC - circheckเตรียมตัวสอบโดยการอ่านหนังสือสอบด้วยตนเอง ศึกษาหนังสือหรือเอกสารประกอบการสอบที่เกี่ยวข้องหรือสั่งซื้อหนังสือได้ที่ SET eBook หากมีข้อสงสัยท่านสามารถติดต่อ ฝ่ายพัฒนาความรู้ผู้ประกอบวิชาชีพ www.set.or.th/professional
Education Professional IC - circheckสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรเตรียมตัวสอบใบอนุญาต ติดต่อ สถาบันฝึกอบรมที่เปิดสอน เช่น
 สถาบันฝึกอบรม สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย (ATI)
www.ati-asco.org
 สมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC Knowledge)
www.aimc.or.th

4. สมัครสอบและทดสอบ

หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตให้เป็นผู้จัดสอบใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุน มี 2 แห่ง คือ

EducationIC-logo ATI

สถาบันฝึกอบรม สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย (ATI)

EducationIC-logo AIMC

สมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC Knowledge)

5. ขึ้นทะเบียนใบอนุญาต

ผู้สอบผ่านแล้ว สามารถยื่นเอกสารขอเป็นผู้แนะนำการลงทุน (ขอความเห็นชอบและพิจารณาคุณสมบัติ) ได้ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

EducationIC-icn 5.1

กรอกแบบคำขอที่สำนักงาน ก.ล.ต.

www.sec.or.th
(กรอกข้อมูลผ่านระบบ ORAP)

EducationIC-icn 5.2

ยื่นแบบคำขอ เอกสารประกอบ และชำระค่าธรรมเนียม
2,140 บาท (รวม VAT)

EducationIC-icn 5.3

สำนักงาน ก.ล.ต. พิจารณา
(ภายใน 5 วันทำการ)

EducationIC-icn 5.4

สำนักงาน ก.ล.ต. แจ้งผลผ่านทาง website

ติดต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ฝ่ายใบอนุญาตธุรกิจหลักทรัพย์     Education Professional IC - call  02-033-9999        Education Professional IC - email  inva@sec.or.th

6. เข้าทำงาน

สำหรับผู้ที่มีใบอนุญาตสามารถประกอบวิชาชีพในตลาดทุนได้หลากหลายประเภทบริษัท อาทิ บริษัทหลักทรัพย์ (บล.) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ธนาคารพาณิชย์ บริษัทประกันภัย เป็นต้น

7. ต่ออายุใบอนุญาต

ใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุน มีอายุการให้ความเห็นชอบ 2 ปี ผู้แนะนำการลงทุนต้องดำเนินการดังต่อไปนี้เพื่อต่ออายุใบอนุญาต

list-icnเข้ารับการอบรมหรือเข้าร่วมกิจกรรม หรือศึกษาเพิ่มเติม (อย่างใดอย่างหนึ่ง) เพื่อต่ออายุใบอนุญาต ซึ่งถือเป็นการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องทุกๆ 2 ปี ดังนี้
Education Professional IC - circheckการเข้ารับการอบรม 12 ชม.
Education Professional IC - info2
Education Professional IC - circheckเป็นวิทยากร / อาจารย์ในหลักสูตรที่ สำนักงาน ก.ล.ต. เห็นชอบ 15 ชม.
Education Professional IC - circheckสอบผ่าน CISA หรือ CFA ที่ระดับสูงขึ้น

ติดต่อ

หลักสูตรภายในบริษัท (In-house Training)

สถาบันฝึกอบรม (Public Training)
Education Professional IC - call 02-096-2955 กด 1
Education Professional IC - email training@ati-asco.org

list-icnขั้นตอนการต่ออายุใบอนุญาต
EducationIC-icn 5.1

กรอกแบบคำขอต่ออายุที่สำนักงาน ก.ล.ต.

www.sec.or.th
(กรอกข้อมูลผ่านระบบ ORAP)

EducationIC-icn 7.2

พิมพ์แบบคำขอ และใบแจ้งค่าธรรมเนียม

EducationIC-icn 7.3

ชำระค่าธรรมเนียมคำขอต่ออายุ
1,070 บาท (รวม VAT) 

ทั้งนี้ ระบบการต่ออายุใบอนุญาต สำนักงาน ก.ล.ต. จะเปิดให้กรอกข้อมูลได้ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. – 15 ธ.ค.ของทุกปี

8. พัฒนาตนเองต่อเนื่อง

ในธุรกิจการเงินการลงทุนเป็นธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ผู้ที่ประกอบอาชีพนี้ จึงต้องเป็นผู้ที่ต้องเรียนรู้และพัฒนาตนเองตลอดเวลา ดังนั้นการแสวงหาความรู้ใหม่ ๆ
เก็บเกี่ยวประสบการณ์จากผู้รู้ จะทำให้ผู้ประกอบวิชาชีพนี้ประสบความสำเร็จได้อย่างไม่ยาก

EducationIC - btn