เส้นทางวิชาชีพตลาดทุน

นักวิเคราะห์การลงทุน (IA)

CA_Pic

นักวิเคราะห์การลงทุน

(Investment Analyst)

เป็นวิชาชีพที่ต้องก้าวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลกการเงินการลงทุนและเศรษฐกิจ​
เหมาะสำหรับผู้ที่มีความกระตือรือร้น ชอบคิดวิเคราะห์ ชอบการคำนวณ ​
ผลงานที่นักวิเคราะห์การลงทุนนำเสนอจะเป็นสิ่งที่มีผลกระทบต่อ​
การตัดสินใจลงทุนของประชาชน

ประเภทนักวิเคราะห์การลงทุน

Education Professional IA - info 01

การก้าวสู่เส้นทางนักวิเคราะห์การลงทุน


การก้าวเข้ามาสู่วิชาชีพนักวิเคราะห์การลงทุนไม่ใช่เรื่องยาก หากเราศึกษาข้อมูลและมีการเตรียมตัวให้พร้อม
ซึ่งคู่มือเล่มนี้ได้สรุปขั้นตอนสำหรับการก้าวสู่เส้นทางนักวิเคราะห์การลงทุน ดังต่อไปนี้

1. รู้จักตัวเอง

สำรวจตัวเองในด้านความรู้ ทักษะ อุปนิสัย ความชอบ ความถนัด เพื่อดูว่าการเป็นนักวิเคราะห์การลงทุนจะเหมาะสมกับตัวเองหรือไม่

2. รู้จักวิชาชีพ

ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการเป็นนักวิเคราะห์การลงทุน อาทิเช่น วุฒิการศึกษา คุณสมบัติ รายได้ ความมั่นคง โอกาสเติบโตในหน้าที่การงาน ฯลฯ

3. เตรียมตัวสอบใบอนุญาต

ผู้ที่จะเข้ามาประกอบวิชาชีพ ควรศึกษาข้อมูลเพื่อเตรียมตัวสอบ CISA ดังนี้

Education Professional IC - circheckศึกษาประกาศ และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับใบอนุญาต หากมีข้อสงสัย ท่านสามารถติดต่อ สำนักงาน ก.ล.ต. ฝ่ายกำกับและพัฒนาธุรกิจหลักทรัพย์
 Education Professional IC - call  02-263-6257     Education Professional IC - email insec@sec.or.th
Education Professional IC - circheckศึกษาโครงสร้างหลักสูตรทดสอบ CISA ทั้งในเรื่องเนื้อหาที่จะออกสอบ จำนวนข้อสอบ เวลาที่สอบ เกณฑ์การผ่านการสอบและค่าธรรมเนียม เป็นต้น หากมีข้อสงสัย ท่านสามารถติดต่อ ฝ่ายพัฒนาความรู้ผู้ประกอบวิชาชีพ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 Education Professional IC - email tsi_licensing@set.or.th
Education Professional IC - circheckเตรียมตัวสอบโดยการอ่านหนังสือสอบด้วยตนเอง ศึกษาหนังสือ หรือเอกสารประกอบการสอบที่เกี่ยวข้อง หรือสั่งซื้อหนังสือได้ที่ SET BOOK
Education Professional IC - circheckเรียน e-Learning เพื่อเตรียมตัวสอบหลักสูตร AISA / CISA อ่านรายละเอียดที่นี่ 

4. สมัครสอบและทดสอบ

หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตให้เป็นผู้จัดสอบหลักสูตร CISA คือ ฝ่ายพัฒนาความรู้ผู้ประกอบวิชาชีพ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย​

5. ขึ้นทะเบียนเป็นนักวิเคราะห์การลงทุน

ผู้สอบผ่านแล้ว สามารถยื่นเอกสาร (ขอความเห็นชอบและพิจารณาคุณสมบัติ) ได้ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

EducationIC-icn 5.1

กรอกแบบคำขอที่
สำนักงาน ก.ล.ต.

www.sec.or.th
(กรอกข้อมูลผ่านระบบ ORAP)

EducationIC-icn 5.2

ยื่นแบบคำขอที่สำนักงาน
ก.ล.ต. และชำระค่าธรรมเนียม
2,140 บาท (รวม VAT)

EducationIC-icn 5.3

สำนักงาน ก.ล.ต. พิจารณา
(ภายใน 5 วันทำการ)

EducationIC-icn 5.4

สำนักงาน ก.ล.ต. แจ้งผลผ่านทาง website

ติดต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ฝ่ายใบอนุญาตธุรกิจหลักทรัพย์     Education Professional IC - call  02-695-9580        Education Professional IC - email  inva@sec.or.th

6. เข้าทำงาน

สำหรับผู้ที่มีใบอนุญาตสามารถประกอบวิชาชีพในตลาดทุนได้หลากหลายประเภทบริษัท อาทิ บริษัทหลักทรัพย์ (บล.) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ธนาคารพาณิชย์ บริษัทประกันภัย เป็นต้น​

7. ต่ออายุใบอนุญาต

ใบอนุญาตนักวิเคราะห์การลงทุน มีอายุการให้ความเห็นชอบ 2 ปี นักวิเคราะห์การลงทุนต้องดำเนินการดังต่อไปนี้เพื่อต่ออายุใบอนุญาต

list-icnเข้ารับการอบรมหรือเข้าร่วมกิจกรรม หรือศึกษาเพิ่มเติม (อย่างใดอย่างหนึ่ง) เพื่อต่ออายุใบอนุญาตซึ่งถือเป็นการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องทุกๆ 2 ปี ดังนี้
Education Professional IC - circheckการเข้ารับการอบรม 15 ชม. (โดยเนื้อหาต้องครอบคลุมตามแนวทางปฏิบัติของ สำนักงาน ก.ล.ต.)
Education Professional IA - info 02
Education Professional IC - circheckเป็นวิทยากร / อาจารย์บรรยายในเนื้อหาที่ครอบคลุมตามแนวทางปฏิบัติของ สำนักงาน ก.ล.ต. จำนวน 15 ชม.
Education Professional IC - circheckสอบผ่าน CISA หรือ CFA ที่ระดับสูงขึ้น

หลักสูตรภายในบริษัท (In-house Training)

list-icnขั้นตอนการต่ออายุใบอนุญาต
EducationIC-icn 5.1

กรอกแบบคำขอต่อ
อายุที่สำนักงาน ก.ล.ต.

www.sec.or.th
(กรอกข้อมูลผ่านระบบ ORAP)

EducationIC-icn 7.2

พิมพ์แบบคำขอ และ
ใบแจ้งค่าธรรมเนียม

EducationIC-icn 7.3

ชำระค่าธรรมเนียมคำขอต่ออายุ
1,070 บาท (รวม VAT) 

ทั้งนี้ ระบบการต่ออายุใบอนุญาต สำนักงาน ก.ล.ต. จะเปิดให้กรอกข้อมูลได้ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. – 15 ธ.ค.ของทุกปี

8. พัฒนาตนเองต่อเนื่อง

ในธุกิจการเงินการลงทุนเป็นธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ผู้ที่ประกอบอาชีพนี้ จึงต้องเป็นผู้ที่ต้องเรียนรู้และพัฒนาตนเองตลอดเวลา ดังนั้นการแสวงหาความรู้ใหม่ๆ
เก็บเกี่ยวประสบการณ์จากผู้รู้ จะทำให้ผู้ประกอบวิชาชีพนี้ประสบความสำเร็จได้อย่างไม่ยาก

EducationIA - btn IA