เส้นทางวิชาชีพตลาดทุน

งานมาตรฐานสถาบันฝึกอบรม

มุมสำหรับสถาบันฝึกอบรมเพื่อต่ออายุใบอนุญาตฯ
ตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. ได้โอนงานอนุมัติหลักสูตรอบรมเพื่อใช้ในการต่ออายุการให้ความเห็นชอบ
เป็นนักวิเคราะห์การลงทุนและผู้แนะนำการลงทุนให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
โดยเริ่มตั้งแต่ วันที่ 15 กันยายน 2555 เป็นต้นไป ส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ คือ สถาบันฝึกอบรมที่ได้รับอนุญาตฯ หรือบุคคลที่ต้องการยื่นขออนุมัติหลักสูตร / กิจกรรม เพื่อใช้นับชั่วโมงในการต่ออายุใบอนุญาตฯ ให้ยื่นขออนุมัติกับศูนย์ส่งเสริม การพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผ่านระบบ TAI CAS

โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่

กลุ่มที่ 1
Vector 1835
 สถาบันฝึกอบรมที่ได้รับใบอนุญาตฯ
(Public Training, In house Training)
กลุ่มที่ 2
Vector 1835
 บุคคลที่ต้องการขออนุมัติกิจกรรมใช้นับชั่วโมงในการต่ออายุใบอนุญาตฯ
IC Plain of training pic 01
IC Plain of training pic 02
กรอบแนวทางดำเนินงานของ SET ในการดูแลงาน
Continuing Professional Education (CPE)
ระบบงานการรับรองสถาบันฝึกอบรม Training center Registration Management
ระบบงานการรับรองสถาบันฝึกอบรม Training center Registration Management
ระบบงานอนุมัติหลักสูตรสำหรับสถาบัน ฝึกอบรมและอนุมัติกิจกรรมรายบุคคล
Training Course Approval
การจัดการข้อมูลอบรมเพื่อต่ออายุใบอนุญาตฯ Post-Training Information Management for License Renewal