เส้นทางวิชาชีพตลาดทุน

งานมาตรฐานศูนย์ทดสอบ

Icn-investorportal5

ประกาศ

รวบรวมประกาศต่างๆ ที่ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ให้กับตลาดทุนไทยเพื่อให้ศูนย์ทดสอบและ
สถาบันฝึกอบรมฯได้ติดตามประกาศต่างๆ จากตลาดหลักทรัพย์ฯ

ลำดับเอกสารประกาศศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุนไฟล์เอกสาร
ปพช.0002/2565เรื่อง ปรับปรุงการนับจำนวนชั่วโมงการเข้าร่วมอบรม/กิจกรรม และจำนวนข้อสอบวัดความรู้หลังการอบรม สำหรับหลักสูตรเพื่อใช้ในการต่ออายุใบอนุญาตฯread file
ปพช.0001/2565เรื่อง การยื่นส่งผลข้อมูลของผู้ที่ผ่านการอบรมในหลักสูตร เพื่อใช้ในการต่ออายุใบอนุญาตฯ ผ่านระบบ Professional Linkread file
ปพช.0003/2564เรื่อง อนุมัติเป็นการถาวรให้การอบรมรูปแบบ Remote Classroom ใช้สำหรับการอบรมต่ออายุใบอนุญาตฯ ได้read file
ปพช.0002/2564เรื่อง เพิ่มเติมขอบเขตเนื้อหาด้าน ESG ในการอนุมัติหลักสูตรอบรมทบทวนความรู้ (Refresher Course) เพื่อต่ออายุใบอนุญาตสำหรับผู้แนะนำการลงทุน นักวิเคราะห์การลงทุน และผู้วางแผนการลงทุนread file
ปพช.0001/2564เรื่อง ขยายระยะเวลาการจัดอบรมสำหรับ หลักสูตร อบรมเพื่อใช้ในการต่ออายุใบอนุญาตฯ ในรูปแบบ “Remote Classroom” ผ่านโปรแกรมออนไลน์ไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564read file
ปพช.0005/2563เรื่อง อนุญาตให้กลับมาดำเนินการจัดทดสอบread file
ปพช.0004/2563เรื่อง อนุญาตให้กลับมาดำเนินการจัดอบรมหลักสูตรทบทวนความรู้ (Refresher course) ในรูปแบบห้องเรียน (Classroom)read file
ปพช.0003/2563เรื่อง เพิ่มรูปแบบการจัดอบรมสำหรับหลักสูตรอบรมเพื่อใช้ในการต่ออายุใบอนุญาตฯ ในรูปแบบ “Remote Classroom"read file
ปพช.0002/2563เรื่อง ขอแจ้งงดการจัดอบรมหลักสูตรทบทวนความรู้ (Refresher course) ในรูปแบบห้องเรียน (Classroom)read file
ปพช.0001/2563เรื่อง ปิดการทดสอบหลักสูตรใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุนชั่วคราวread file
ปพช.0004/2562เรื่อง กระบวนการอบรมเพื่อใช้ในการต่ออายุใบอนุญาตฯ โดยระบบ Prof.Linkread file
ปพช.0003/2562เรื่อง หลักเกณฑ์การพักสถานะการเป็นสถาบันฝึกอบรมฯread file
ปพช.0002/2562เรื่อง รูปแบบการจัดอบรมเพื่อใช้ในการต่ออายุใบอนุญาตฯread file
ปพช.0001/2562เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับกระดาษทดของผู้เข้าทดสอบหลักสูตรผู้แนะนำการลงทุนread file
ปพช.0002/2561เรื่อง การปรับเปลี่ยนรูปแบบการออกหนังสือรับรองผลการทดสอบหลักสูตรผู้แนะนำการลงทุนread file
ปพช.0002/2560เรื่อง เปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมการทดสอบหลักสูตรความรู้สำหรับผู้แนะนำการลงทุน และนักวิเคราะห์การลงทุนread file
ปพช.0001/2560เรื่อง การปรับเปลี่ยนโครงสร้างการทดสอบและหนังสืออ้างอิงสำหรับหลักสูตรผู้แนะนำการลงทุนread file
พช. 002/2558เรื่อง บทลงโทษผู้ฝ่าฝืนระเบียบการสอบและทุจริตการสอบread file
พช. 0153/2558การเพิ่มเติมหลักสูตรทดสอบ : Paper 26read file
พช. 025/2557การเปลี่ยนแปลงเนื้อหาและวัตถุประสงค์การเรียนรู้ ในหัวข้อ “การวางแผนการลงทุน”read file
เอกสารแนบ 1 – เนื้อหาการวางแผนการลงทุนread file
เอกสารแนบ 2 – เนื้อหาการบริหารกลุ่มหลักทรัพย์ (ที่ยกเลิก)read file
พช. 024/2557การเพิ่มเติมหลักสูตรทดสอบ : Paper 22 – Paper 25read file
พช. 001/2557ขอบเขตเนื้อหาในการอนุมัติหลักสูตรอบรมทบทวนความรู้ (Refresher course) เพื่อต่ออายุใบอนุญาต สำหรับนักวิเคราะห์การลงทุนและผู้แนะนำการลงทุนread file
พช. 005/2556รูปแบบการจัดอบรมสำหรับหลักสูตรทบทวนความรู้ (Refresher course)read file
พช. 004/2556แนวทางปฏิบัติสำหรับการวัดความรู้หลังอบรม (Post Test) และการกำหนดเงื่อนไขเพิ่มเติม สำหรับการผ่านการอบรมหลักสูตรทบทวนความรู้ (Refresher course) ต่ออายุใบอนุญาต สำหรับนักวิเคราะห์การลงทุนและผู้แนะนำการลงทุนread file
พช. 003/2556ขอบเขตเนื้อหาของหลักสูตรเตรียมความรู้ (Full course) สำหรับนักวิเคราะห์การลงทุน และผู้แนะนำการลงทุน กรณีขึ้นทะเบียนใหม่สำหรับรายเดิมที่ไม่ได้ต่ออายุตามกำหนดread file
พช. 0002/2556เปลี่ยนแปลงเนื้อหาหลักสูตรทดสอบความรู้ ครั้งที่ 1/2556read file
 เอกสารแนบ 1 สำหรับประกาศ พช. 002/2556read file
 เอกสารแนบ 2 สำหรับประกาศ พช. 002/2556read file
พช. 001/2556แนวทางการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาหลักสูตรทดสอบความรู้read file
ระบบ Digital Score Reporting
(เริ่มใช้ 1 มกราคม 2562 เป็นต้นไป)
เพื่อเป็นการลดการใช้ทรัพยากร และเพิ่มความสะดวกให้กับผู้สอบสามารถจัดเก็บผลสอบ ของตนเองได้ในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน (TSI) จึงได้มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการออกหนังสือรับรองผลการทดสอบ จากเดิมที่ผู้สอบจะได้ รับหนังสือรับรองผลการสอบในรูปแบบกระดาษสู่การใช้ระบบ Digital Score Reporting

สมัครสอบ

เลือกสมัครสอบหลักสูตรผู้แนะนำการลงทุนกับ
ศูนย์ทดสอบที่ได้รับอนุญาต

สถาบันฝึกอบรม
สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย (ATI) 
สมาคมบริษัทจัดการลงทุน
(AIMC)