เส้นทางวิชาชีพตลาดทุน

สายงานสนับสนุนธุรกิจ

img-vector_newscrip

ผู้ดูแลการปฏิบัติงานด้านหลักทรัพย์
(Compliance Officer)

ผู้ที่ทำหน้าที่กำกับดูแลปฏิบัติงานของพนักงานในองค์กร
หรือการทำกิจกรรมทางการตลาดขององค์กรให้เป็นไปตามกฎหมาย
และกฎระเบียบ ซึ่งมี สำนักงาน ก.ล.ต. เป็นผู้ควบคุมนโยบาย​

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการด้านหลักทรัพย์
(Operation Officer)

ผู้ที่ทำหน้าที่ในฐานะฝ่ายสนับสนุน และอำนวยความสะดวก​
ให้งานของผู้แนะนำการลงทุน หรือหน่วยงานส่วนหน้า ขององค์กรราบรื่น
ตั้งแต่งานเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ อนุมัติวงเงินการชำระ ราคา เป็นต้น

Back Office Personnel (BOO) คือใครบ้าง

 ผู้ดูแลการปฏิบัติงานด้านหลักทรัพย์
(Compliance Officer)
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการด้านหลักทรัพย์
(Operation Officer)
ลักษณะงานผู้ที่ทำหน้าที่นี้ควรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจหลักทรัพย์
รวมถึงกฎเกณฑ์ข้อบังคับของหน่วยงานทางการที่เกี่ยวข้องกับ​
การประกอบธุรกิจ หลักทรัพย์ในประเทศต่าง ๆ และให้คำปรึกษา
แนะนำเกี่ยวกับกฎระเบียบและมาตรฐานการดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องให้แก่ ผู้บริหาร ทบทวนระบบงาน เพื่อประเมินความเสี่ยง
ในการปฏิบัติงาน เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติ
งานที่ปฏิบัติการหลักทรัพย์ในธุรกิจหลักทรัพย์ยังแบ่งลักษณะงานออกมา​
ได้เป็นส่วนงานย่อย ๆ ซึ่งในแต่ละส่วนงานจะมีลักษณะการ ทำงานที่แตกต่างกัน​
ดังรายละเอียดต่อไปนี้ ​
งานเปิดบัญชีเป็นการ ตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของเอกสารที่ยืนยันตัวตนของลูกค้าและทำความรู้จักลูกค้าตามหลักเกณฑ์ของ กฎหมายฟอกเงิน​
งานอนุมัติวงเงินเกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ลูกค้า เพื่ออนุมัติวงเงินซื้อขายหลักทรัพย์งานชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ซึ่งเกี่ยวข้องกับการติดตามบันทึกรายการและตรวจสอบข้อมูล การซื้อขายและส่งเอกสาร ยืนยันการซื้อขายหลักทรัพย์ให้กับลูกค้า รวมถึงดูแลเกี่ยวกับการฝากถอนเงิน การวางหลักประกัน และการติดต่อประสานงานกับตลาดหลักทรัพย์ฯ งานทะเบียนหลักทรัพย์เกี่ยวข้องกับการให้บริการลูกค้าเกี่ยวกับธุรกรรมด้านทะเบียนหลักทรัพย์ อาทิ การโอนหุ้น การจำนำหุ้น รวมถึง​
การดูแลสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น​
คุณลักษณะหลักที่ควรมีbullet_check-white   มีความน่าเชื่อถือ
bullet_check-white   มีความรับผิดชอบ
bullet_check-white   มีความเป็นกลาง
bullet_check-white   มีความจำดี
bullet_check-white   ซื่อสัตย์สุจริต
bullet_check-white   ละเอียดรอบคอบ
bullet_check-white   ทำงานรวดเร็ว
bullet_check-white   ซื่อสัตย์สุจริต
bullet_check-white   ชอบการให้บริการ
bullet_check-white   ทำงานอย่างเป็นระบบ
bullet_check-white   มีทักษะการสื่อสารที่ดี
bullet_check-white   ละเอียดรอบคอบ
คุณสมบัติจบการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา