การอบรมต่ออายุและยกระดับวิชาชีพ

Foreign Portfolio Investment Course: FPI

หลักสูตรอบรมสำหรับบุคลากรผู้ทำหน้าที่
ให้บริการพาลูกค้าไปลงทุนในต่างประเทศ (FPI)
FPI01
ความเป็นมาของหลักสูตร
เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมแก่บุคลากรผู้ทำหน้าที่ให้บริการพาลูกค้าไปลงทุนในต่างประเทศในสังกัดของผู้ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์และผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับใบอนุญาตธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจสัญญา ซื้อขายล่วงหน้า ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการลงทุนในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่เป็นสกุลเงินตราต่าง ประเทศ ดังนั้น สำนักงาน ก.ล.ต. จึงได้กำหนดแนวทางให้ผู้ประกอบธุรกิจฯ ต้องดำเนินการให้บุคลากรของ ตนที่จะให้บริการดังกล่าวผ่านการอบรมในหลักสูตรสำหรับการให้บริการพาลูกค้าไปลงทุนในต่างประเทศ
รายละเอียดตาม หนังสือเวียน ที่ กลต.นพ.(ว) 12 / 2559
เรื่อง การเตรียมความพร้อมบุคลากรของผู้ประกอบธุรกิจ ในการให้บริการพาลูกค้าไปลงทุนต่างประเทศ
สรุปสาระสำคัญของหนังสือเวียนที่ กลต.นพ.(ว) 12 / 2559
บุคลากรที่ต้องเข้ารับการอบรมหลักสูตรสำหรับการให้บริการพาลูกค้าไปลงทุนต่างประเทศ
  • ผู้วางแผนการลงทุน ผู้แนะนำการลงทุนและเจ้าหน้าที่จัดการซื้อขายด้านสินค้าเกษตร ในสังกัดของธนาคารพาณิชย์และผู้ได้รับ ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (แบบ ก / แบบ ข / แบบ ค / แบบ ง และแบบ ส-1) เฉพาะผู้ที่จะทำหน้าที่ให้บริการพาลูกค้าไปลงทุนในต่างประเทศ
เงื่อนไขด้านเวลา
  • กรณีของผู้ประกอบธุรกิจที่ ธปท. ยังอยู่ระหว่างพิจารณาอนุญาตให้ทำธุรกรรมบริการพาลูกค้า ไปลงทุนต่างประเทศ ได้แก่ ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบ ข / แบบ ค / แบบ ง (ที่ไม่ใช่ธนาคารพาณิชย์) และแบบ ส-1 (ที่ไม่ใช่แบบ ก) ต้องดำเนินการให้บุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้ารับการอบรมให้แล้วเสร็จภายในปี 2559
  • สำหรับบุคลากรผู้ประกอบธุรกิจที่ปัจจุบัน ธปท. อนุญาตให้สามารถบริการพาลูกค้าไปลงทุน ต่างประเทศ ได้อยู่แล้ว ซึ่งได้แก่ ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบ ก ผู้ประกอบธุรกิจ หลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนส่วนบุคคล และธนาคารพาณิชย์ต้องดำเนินการให้บุคลากร ที่เกี่ยวข้องเข้ารับการอบรมให้แล้วเสร็จภายในปี 2562
ข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรอบรมสำหรับบุคลากรผู้ทำหน้าที่บริการพาลูกค้าไปลงทุนในต่างประเทศ
ฝ่ายพัฒนาความรู้ผู้ประกอบวิชาชีพ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในฐานะผู้ดูแลมาตรฐานสถาบันฝึกอบรมและการอนุมัติหลักสูตร เพื่อต่ออายุใบอนุญาต ผู้แนะนำการลงทุน นักวิเคราะห์การลงทุน ผู้วางแผนการลงทุน และเจ้าหน้าที่จัดการซื้อขายด้านสินค้าเกษตรได้ร่วมมือกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการออกแบบโครงสร้าง หลักสูตรอบรมดังกล่าว เพื่อรองรับพัฒนาการด้านการลงทุนในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศที่กำลังจะเกิดขึ้น โดยมีรายละเอียดที่สำคัญ ดังนี้
ขอบเขตเนื้อหาและเงื่อนไขการอบรม
icn-checkเป็นหลักสูตรที่ได้รับการอนุมัติจากฝ่ายพัฒนาความรู้ผู้ประกอบวิชาชีพโดยต้องมีเนื้อหาการอบรมขั้นต่ำครอบคลุมทุกหัวข้อตามที่กำหนดไว้ในโครงร่างหลักสูตรฯ และมีระยะเวลาอบรมไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมง
 data

icn-check
เป็นหลักสูตรที่จัดอบรมโดยสถาบันฝึกอบรมหลักสูตรต่ออายุใบอนุญาตฯ ที่ได้รับการรับรองโดยศูนย์ส่งเสริมฯ เท่านั้น
icn-check
สามารถนำไปใช้นับชั่วโมงเพื่อต่ออายุใบอนุญาตฯ โดยนับเป็นความรู้ด้านหลักทรัพย์พื้นฐาน (FPI) ได้ตามจำนวนจำนวนชั่วโมงที่ได้รับอนุมัติ
รายชื่อสถาบันฝึกอบรมฯ ที่ให้บริการหลักสูตรฯ
สถาบันฝึกอบรมที่ได้รับอนุญาตของศูนย์ส่งเสริมฯ ที่ให้บริการจัดหลักสูตรอบรมสำหรับบุคลากรผู้ทำหน้าที่ให้บริการพาลูกค้าไปลงทุนต่างประเทศ มีดังนี้
FPI01
สมาคมบริษัทจัดการลงทุน
คุณสิริพร รัตนสุวรรณ
Education Professional IC - call
02-264-0900 ต่อ 828
FPI02
สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
คุณสุมลทิพย์ ฉิมพาลี
Education Professional IC - call
02-264-0909 ต่อ 223

คุณขนิษฐา สุภะ
Education Professional IC - call
02-264-0909 ต่อ 222
FPI03
สมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน
คุณสกาวเดือน มะลูลีม
Education Professional IC - call
02-009-9292 ต่อ 3721
กรณีต้องการติดต่อสอบถามเพิ่มเติม 
เกี่ยวกับรายละเอียดในหนังสือเวียน ที่ กลต.นพ.(ว) 12 / 2559
คุณวสุ วุฒิสันต์
คุณอาชินี ปัทมะสุคนธ์
เกี่ยวกับหลักสูตรฯ 
คุณรังสิวุฒิ ศรีนวล
คุณเมฆินทร์ ลิขิตบุญฤทธิ์
เกี่ยวกับหลักสูตรฯ 
คุณรังสิวุฒิ ศรีนวล
คุณเมฆินทร์ ลิขิตบุญฤทธิ์
หลักสูตรอบรมฯ ที่ได้รับการอนุมัติ
ลำดับ
ชื่อหลักสูตรสถาบันฝึกอบรมวันที่อนุมัติ
1Offshore Portfolio Investment (FPI) (การให้บริการพาลูกค้าไปลงทุนในต่างประเทศ)AIMCวันที่ 27 มิ.ย. 59
2การลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศATIวันที่ 27 มิ.ย. 59
3ครบเครื่องเรื่องลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศIAAวันที่ 30 มิ.ย. 59