cover-page-bg

ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑตลาดทุน : ตราสารที่มีความซับซ้อน (ตราสารหนี้และกองทุนรวม)

ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑตลาดทุน : ตราสารที่มีความซับซ้อน (ตราสารหนี้และกองทุนรวม)
ผู้แต่ง : ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน
เป็นหนังสือที่ใช้ประกอบการทดสอบความรู้ของผู้ที่จะมาทำหน้าที่เป็นผู้แนะนำการลงทุนในตราสารหนี้และกองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงและ/หรือมีความซับซ้อน ซึ่งประกอบไปด้วยองค์ความรู้สำคัญ ทั้งในเรื่องของลักษณะ ประเภทของตราสาร ผลตอบแทน และความเสี่ยง ซึ่งเป็นองค์ความรู้สำคัญของผู้ที่จะก้าวเข้าสู่วิชาชีพผู้แนะนำการลงทุนในตราสารดังกล่าวให้กับผู้ลงทุน

ISBN : 9786164150348
ราคา 200.00 บาท