โครงการ

New Breed Capital Market Financial Professionals 2023

แนะนำเส้นทางวิชาชีพด้านการเงินพร้อมแนวทางการค้นหาและพัฒนาตนเอง 
เพื่อเตรียมความพร้อมในการก้าวเข้าสู่วิชาชีพตลาดทุน

New Breed Capital Market Financial Professionals 2023

Poster-Newbreed-PR
ภาพรวมโครงการread file
รายละเอียดโครงการread file
แนะนำหลักสูตร CISA ใหม่read file
คู่มือทดสอบ CISA ระดับ Foundation for New Breedread file

สมัครสอบ

เลือกสมัครทดสอบหลักสูตร CISA (ใหม่)
กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

หลักสูตร CISA (ใหม่) ระดับ Foundation Knowledge (คุณวุฒิ AISA)
หลักสูตร CISA (ใหม่) ระดับ Advanced Knowledge (คุณวุฒิ CISA)