โครงการ

Migration Program for New CISA

แนะนำเส้นทาง Migration สู่หลักสูตร CISA ใหม่

โครงการอบรม
หลักสูตร “Migration Program for New CISA
(เป็นการเข้าร่วมตามความสมัครใจ)

banner

Migration Program for AISA (สำหรับผู้ผ่านทดสอบ CISA เดิม ระดับ 1)

button-read-more

Migration Program for CISA (สำหรับผู้ผ่านทดสอบ CISA เดิม ระดับ 2)

button-read-more

Q & A

button-read-more

สมัครสอบ

เลือกสมัครทดสอบหลักสูตร CISA (ใหม่)
กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

หลักสูตร CISA (ใหม่) ระดับ Foundation Knowledge (คุณวุฒิ AISA)
หลักสูตร CISA (ใหม่) ระดับ Advanced Knowledge (คุณวุฒิ CISA)