โครงการ

Migration Program for New CISA

แนะนำเส้นทาง Migration สู่หลักสูตร CISA ใหม่

โครงการอบรม
Migration Program for CISA (สำหรับผู้ผ่านทดสอบ CISA เดิม ระดับ 2)
(เป็นการเข้าร่วมตามความสมัครใจ)

banner-Migration-CISA-edit2

แนะนำโครงการ Migration Program สำหรับผู้ผ่านหลักสูตร CISA เดิม ระดับ 2 เท่านั้น

banner-clip-CISA
รูปแบบโครงการbutton-read-more
โครงสร้างเนื้อหาและเกณฑ์การผ่านโครงการbutton-read-more
ประโยชน์ที่ได้รับเมื่อผ่านโครงการbutton-read-more
ระยะเวลาและกำหนดการสำคัญของโครงการbutton-read-more
ภาพรวมรายละเอียดโครงการbutton-read-more

สมัครสอบ

เลือกสมัครทดสอบหลักสูตร CISA (ใหม่)
กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

หลักสูตร CISA (ใหม่) ระดับ Foundation Knowledge (คุณวุฒิ AISA)
หลักสูตร CISA (ใหม่) ระดับ Advanced Knowledge (คุณวุฒิ CISA)