ดัชนีผลตอบแทนรวม

ข้อมูลดัชนี TRI

ดัชนีผลตอบแทนรวม (TRI)

ดัชนีผลตอบแทนรวม คือ การคำนวณผลตอบแทนทุกประเภทของการลงทุนในหลัก
ทรัพย์ให้สะท้อนออกมาในค่าดัชนี ทั้งผลตอบแทนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่า
หลักทรัพย์ที่ลงทุน (Capital gain/loss) สิทธิในการจองซื้อหุ้น (Rights) และเงินปัน
ผล (Dividends) ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ในหลักเกณฑ์การจัด
ทำดัชนีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

tri
 TRI Index
ค่าดัชนีเริ่มต้น    
1,000 จุด
เวลา update (Update Frequency)    ข้อมูล ณ สิ้นวันทำการ โดยจะเผยแพร่ในวันถัดไปเวลาประมาณ 8:30 น.

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ดาวน์โหลดข้อมูลภาพรวมตลาดย้อนหลัง


ดาวน์โหลดข้อมูลรายกลุ่มอุตสาหกรรมย้อนหลัง


ดาวน์โหลดอัตราผลตอบแทนรวมรายเดือนย้อนหลัง 12 เดือน


หลักเกณฑ์การจัดทำดัชนีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ธันวาคม 2566)

icn-policy

การขออนุญาตใช้สิทธิ

การขออนุญาตใช้สิทธิ

ในดัชนีราคาตราสารแห่งทุนสำหรับอ้างอิงในการออกผลิตภัณฑ์ตราสารทางการเงิน
ดัชนีราคาตราสารแห่งทุนของตลาดหลักทรัพย์ฯ สามารถใช้เป็นสินค้าอ้างอิงในการออกผลิตภัณฑ์ ตราสารทางการเงินต่างๆ เช่น Tracker Funds และกองทุน ETF เป็นต้น
สำหรับผู้สนใจในการออก ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว จะต้องดำเนินการขออนุญาตรวมถึงจ่ายค่าธรรมเนียมสำหรับการใช้สิทธิในดัชนี ราคาตราสารแห่งทุนดังกล่าวกับ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ท่านสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ฝ่ายธุรกิจข้อมูล icn-call02 009 9618 หรือ  icn-email  อีเมล  infoproducts@set.or.th

ฝ่ายธุรกิจข้อมูล icn-call 02 009 9618 หรือ
icn-email  อีเมล  infoproducts@set.or.th

vector_stamp
ข้อตกลงและขอบเขตความรับผิด
ข้อตกลงและขอบเขตความรับผิด
ดัชนีหลักทรัพย์ SET INDEX, SET50 INDEX, SET100 INDEX รวมถึงดัชนีอื่นๆ ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่ง ประเทศไทยเป็นผู้คำนวณ (รวมเรียกว่า "กลุ่มดัชนีหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์") เป็นเครื่องหมายการค้า/เครื่องหมายบริการจดทะเบียนที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นเจ้าของแต่เพียงผู้เดียวการใช้กลุ่มดัชนีหลักทรัพย์ของ ตลาดหลักทรัพย์โดยมิได้รับอนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์ฯ ถือเป็นการละเมิด การนำเสนอข้อมูลกลุ่มดัชนีหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์บนเว็บไซต์นี้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้นโดยไม่สามารถรับรองในเรื่องของการใช้งานที่ตอบสนองวัตถุประสงค์เฉพาะอื่นใด หรือการรับประกันคุณภาพของข้อมูลแต่อย่างใดตลาดหลักทรัพย์ฯ จะใช้ความพยายามอย่างดีที่จะนำเสนอข้อมูลที่ถูกต้อง ทั้งนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯจะไม่รับผิดชอบต่อความรับผิดใด(รวมถึงกรณีประมาท) สำหรับข้อผิดพลาด หรือข้อละเว้น หรือความเสียหายใดๆ อันอาจจะเกิดขึ้นจากการใช้ข้อมูลที่ได้นำเสนอนี้